Pályázati felhívás a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási terület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának megszerzésére

2017 . január 30 .

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, valamint a 89/2015. (XII. 22.) FVM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) rendelet alapján a 11/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozatával nyilvános pályázatot ír ki a Pilisvörösvár, belterület 4500/6 hrsz d alrészlet; valamint a 4525/12 hrsz, a 4525/10 hrsz és 4588/1 hrsz alatti ingatlanokon elhelyezkedő, mindösszesen 13,00 ha kiterjedésű, „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbeadás útján történő hasznosítására, tizenöt évre, azaz 2032. március 31-ig.

A pályázaton való részvétel ajánlati biztosítéka 100.000 Ft, azaz százezer forint.

A pályázaton az ajánlati biztosíték határidőben történő megfizetésének igazolásával lehet részt venni, szerződéskötés esetén az ajánlati biztosíték a haszonbérleti díjban jóváírásra kerül. Visszajár az ajánlati biztosíték a pályázat eredménytelenné nyilvánítása vagy visszavonása esetén.

A ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni átutalással Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 14100024-11787949-02000004 bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Halgazdálkodási jog haszonbérleti pályázat”. Az átutalásról szóló banki igazolást csatolni kell a pályázathoz. A befizetett összegről számlát állítunk ki.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A „Pilisvörösvári bányatavak” vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérletére vonatkozó pályázatot 2017. március 2-án 9 óráig (beérkezési határidő) lehet eljuttatni az Önkormányzathoz postai úton, vagy zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A pályázatra rá kell írni: „A „Pilisvörösvári bányatavak” halgazdálkodási jogának haszonbérletére vonatkozó pályázat. A borítékot kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”

A pályázat bontására a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Pilisvörösvár, Fő tér 1.) Tanácstermében 2017. március 2-án 10 órakor kerül sor, mely bontás nyilvános.

A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton az a természetes vagy jogi személy pályázhat, aki: 

Természetes személy esetén:

 • legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
 • családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőzően legalább két évben családi gazdálkodóként vagy családi gazdaságként halgazdasági tevékenységet folytatott,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő, amennyiben a pályázat benyújtását megelőzően legalább két évben őstermelőként halgazdasági tevékenységet folytatott,
 • egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőzően legalább két évben halgazdasági tevékenységet folytatott,
 • vagy ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.

A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.

Jogi személy esetén 

 • halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal létrehozott és a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytató civil szervezet, valamint
 • az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, de vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlői hasznosításával kapcsolatos tevékenységből fog származni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
aa) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
ab) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzék-vagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve, címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
b) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti társpályázók által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
c) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és tartalommal;
d) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
e) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a ajánlati biztosíték összegének visszafizetését kéri.

A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három éven belül lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.

A pályázat speciális feltételei:

A halgazdálkodási jog haszonbérleti pályázat elnyerésének feltétele, hogy a pályázó vállalja az alábbiakat, és a vállalások megvalósításának módját a pályázatában részletesen kifejtse:

 • a tó fenntartásával kapcsolatos költségeket,
 • a 250 000 Ft/év halgazdálkodási haszonbérleti díj megfizetését, (Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani. A díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre kell megfizetni, legkésőbb az érintett naptári év március 15. napjáig. A szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a Haszonbérbeadó tájékoztatja a haszonbérlőt.)
 • a vízterület biológiai védelmét, a halak védelmét, valamint a területen élő más fajok védelmének biztosítását, betegségük esetszerű gyógyszeres kezelését,
 • elkészíti az 5 évre szóló halgazdálkodási tervet, és amikor azt a halgazdálkodási hatóság jóváhagyta, másolatban benyújtja a haszon bérbeadónak,
 • a tavak partján lévő bódék, stégek és egyéb építmények 5 éven belüli, azaz 2022. április 1-ig való elbontásában a Haszonbérbe adóval együttműködik oly módon, hogy nem engedélyezi a horgászatot annak, aki nem köt az önkormányzattal közjegyző előtt megállapodást arra vonatkozóan, hogy vállalja a bódé, stég, egyéb építmény legkésőbb 2022. április 1-jéig történő elbontását (aki vállalja az elbontást, annak az írásbeli nyilatkozat aláírásától nem kell fizetni közterület-használati díjat), továbbá beépíti az Alapszabályába, hogy nem ad horgászjegyet, és nem biztosít horgászási lehetőséget annak, aki nem vállalja a bódé, stég, egyéb építmény 5 éven belüli elbontását,
 • a tavakra készült, és Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2017. január 12-én elfogadott tájépítészeti koncepcióterv megvalósításában a Haszonbérbe adóval együttműködik, továbbá tűri a koncepciótervben meghatározott egyéb funkciókat, csónakázás, fürdés, piknik, rekreációs tevékenység, stb.
 • a tópart vízfelülettől mért 5 méteren belüli területének rendben tartását, a szemét összegyűjtését, a terület évenként 2-3 alkalommal történő kaszálását,
 • megtéríti a jelenlegi haszonbérlőnek a haszonbérleti idő alatt végzett beruházásainak igazolt, szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő költségeit, és nyilatkozik arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül a szerződés megkötésével valamennyi korábban elkészült beruházás. (jelenlegi haszonbérlőre is vonatkozik)

A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázatot írjon ki.

A halgazdálkodási jog haszonbérletét az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és az összességében legkedvezőbb pályázatot nyújtja be, és akit a Képviselő-testület nyertesnek minősít.

Az első helyezett pályázó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.

Pilisvörösvár, 2017.01.30.

Gromon István
polgármester

Helyi időjárás

Helyenként felhős
Holnap 03/21 10%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 6°C. Szélerősség ÉÉNy 10 és 15 km/h közötti.
Derült
Csütörtök 03/22 0%
Derült
Túlnyomóan derült. A legmagasabb hőmérséklet 6°C. Szelek É és változékony.
Derült
Péntek 03/23 0%
Derült
Túlnyomóan derült. A legmagasabb hőmérséklet 9°C. Szelek ÉÉNy és változékony.

Előrejelzés az év 12. hetére, márc. 19 – 25 -ig : Ma hétfőn erősen felhős ég lesz felettünk. Hószállingózás lehet. Az északi szél élénk lehet a nap második felében. Reggel -3 fok, délután +1 fok várható. Kedden erő...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. március 28. napján (szerda) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!