Helyi adók

Miért kell helyi adót fizetni?

Március 18. a helyi adók befizetésének I. féléves határideje.
Ez a határidő jó alkalom arra, hogy beszéljünk arról: mióta és miért kell Magyarországon – és ezen belül Pilisvörösváron – helyi adót fizetni; miért veti ki és mire költi el a helyi adókat az önkormányzat?

A helyi adó szerepe

A helyi adókról szóló törvényt a rendszerváltozás évében, 1990. december 30-án hirdették ki (1990. évi C. törvény). A törvény preambuluma így fogalmaz:

“Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségekkezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.”

Ebből az idézetből látható, hogy a törvényhozói szándék már a rendszerváltásakor az volt, hogy az önkormányzatok önállóságának gazdasági alapját részben a helyi adók teremtsék meg. Az állam azonban még kb. másfél évtizeden át (egészen 2006-ig) úgy támogatta az önkormányzatokat, hogy a helyi adók kivetésének kényszere nem volt erős. Ezt kihasználva a mindenkori képviselő-testületek többé-kevésbé igyekeztek megkímélni polgártársaikat a helyi adóktól. Pilisvörösváron is kevés helyi adót vetett ki az önkormányzat, és azt a keveset is csak alacsony tételekkel.

Csökkenő központi bevételek

Egy idő után azonban az állam elkezdte csökkenteni az átengedett központi bevételek összegét: a személyi jövedelemadó visszatérítési százalék a kezdeti 50%-ról fokozatosan 8%-ra csökkent, majd az idén teljesen megszűnt. Az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló állami normatívák 2007-től szintén folyamatosan csökkentek; az intézményi normatívák az egykori 100%-hoz képest az utóbbi években már a tényleges fenntartási költségek 50%-át sem fedezték.

A kieső bevételek pótlására az önkormányzatok egy része szép lassan elkezdte emelni a helyi adók összegét, ill. új helyi adókat vezetett be. A pilisvörösvári önkormányzat azonban meg akarta kímélni ettől polgárait: nem növeltük, hanem csökkentettük a helyi adók számát (2009. január 1-től megszüntettük az építményadót és a vállalkozók kommunális adóját), alacsonyan tartottuk az iparűzési adó mértékét (2009. január 1-je óta 1,55%), s így mind a mai napig a környéken a legalacsonyabban tartottuk a helyi adóterhelést.

Adókivetés helyett takarékosság

Pilisvörösváron összesen 2 féle helyi adó van,s az egy főre eső helyi adó összege harmada-negyede a más településeken fizetendő helyi adónak. (Lásd a mellékelt összehasonlító táblázatokat!)

A pilisvörösvári emberekben azonban ez a helyzet nem tudatosult. Sokan természetesnek vették, hogy az önkormányzat nem terhelte rá a polgárokra az állami elvonásokat, hanem a szigorú létszámgazdálkodás, a korábbi kedvezmények megvonása, a reprezentációs költségek csökkentése, a presztízsberuházások mellőzése, az igénybe vett szolgáltatások árának verseny útján történő letörése révén az elvonások ellenére is biztosította a közszolgáltatásokat, és még fejlesztett is.

Amikor az állami elvonások folyamatos növekedése miatt ez már végképp nem volt lehetséges, az önkormányzat 2012. január 1-től bevezette a magánszemélyek kommunális adóját – a város működőképességének fenntartásához minimálisan szükséges összeggel. (A helyi adókról szóló törvény alapján a magánszemélyek kommunális adója 26.000 Ft fölött lehetne, de az önkormányzat csak 18.000-et vetett ki, és abból az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező pilisvörösvári lakosoknak még 6.000 Ft kedvezményt is adott. Ha az önkormányzat telekadót vagy építményadót vetett volna ki, akkor mindenki a többszörösét fizetné ennek az összegnek.)

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel átmenetileg biztosította a költségvetésünk egyensúlyát, a 2012. évet pozitív mérleggel zártuk. Az új önkormányzati törvény és az abban rögzített forráselvonások azonban (2011. évi CLXXXIX. törvény) további adók kivetésére kényszerítik az önkormányzatot. A jogszabály ugyanis világossá tette és hivatalosan rögzítette, hogy a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az állam csak részben vállalja:

“117. §(1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak . ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít .(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. . (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.”

“Elvárt bevétel”
Az önkormányzati törvény fenti előírásainak szellemében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az [állami] támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti”. (2012. évi CCIV. törvény, 2. sz. melléklet,  I. 1. c) pont.) Pilisvörösváron a 2011. évi iparűzési adóalap kb. 23,8 milliárd forint volt, ennek a 0,5%-a kb. 119,3 millió forint. Ez az összeg önkormányzatunk úgynevezett “elvárt bevétele”, amellyel önkormányzatunk működési támogatását a 2013. évben csökkentették.

Mivel mostantól – hacsak a törvényt nem módosítják – ez minden évben így lesz, bármennyire fájdalmas is ez egy polgármester, egy önkormányzati képviselő számára, a jövő évtől városi szinten legalább ilyen összegű plusz helyi adót kell kivetnünk ahhoz, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzük.

Az adóemelés elkerülhetetlennek tűnik

A helyi adókból befolyó bevétel tehát ahhoz kell, hogy egyáltalán fenntartsuk az önkormányzati intézményeinket (óvodák, szociális központ, szakorvosi rendelő, kulturális központ, könyvtár), működtessük az állami intézményeket (általános iskolák, zeneiskola), biztosítsuk az orvosi ügyeletet, a gyermekétkeztetést, az alapvető szociális ellátásokat, a közvilágítást, a köztisztaságot, a közterületek gondozását, a közutak karbantartását, a sporttelep és a játszóterek fenntartását – és ha jut rá: a fejlesztéseket.
Egy önkormányzat munkáját az minősíti, hogy a beszedett adót hogyan, mire és milyen módon használja fel: takarékos-e, költséghatékony-e, a kiadási célokat helyesen rangsorolja-e és jól ütemezi-e.

Pilisvörösváron igyekszünk mindezt felelősségteljesen, önzetlenül és szakmailag jól csinálni. Hogy mennyire sikerül, azt a polgárok joga megítélni.

Gromon István
polgármester

Mellékletek (nagyításhoz kattintson a képre)

 

Tájékoztató helyi adók fizetésével kapcsolatosan

I. Iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazásában Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 8. §-a, 9. §-a valamint 10. §-a szerint a vállalkozók iparűzési adó fizetésére kötelezettek, ha Pilisvörösvár Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

 1. Az adó mértéke:
  1. Iparűzési adó 1,55%
 2. Az adófizetés határideje:
  1. Március 16. (adóelőleg)
  2. Május 31. (előző évi végleges adó)

(Az előző évről szóló bevallás benyújtásának határideje tárgyév május 31-e.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján az önkormányzati adóhatósághoz a vállalkozók a megfizetett iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-éig kötelesek megfizetni, illetőleg a túlfizetés összegét ettől az időponttól igényelhetik vissza.)

  1. Szeptember 15. (adóelőleg)
  2. December 20. (feltöltés)

II. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján:
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Adófizetésre kötelezett, aki a gépjármű hatósági nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

A gépjármű vásárlását és eladását az illetékes Okmányirodánál kell bejelenteni. Gépjármű tulajdon átruházás esetén, amennyiben egyik fél sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, az adó alanya a tulajdonosváltás bejelentése évének utolsó napjáig a hatósági nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos.

Az adókötelezettség az “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

Változás a gépjármű adófizetéssel kapcsolatban:

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességét korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban elő szülője, nevelőszülője, mostoha vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő 1 db 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi legfeljebb 13.000.-Ft erejéig ( ide nem értve a személy-taxiként üzemelő személygépkocsit) mentes a gépjárműadó megfizetése alól. A 13.000.- Ft feletti összeget meg kell fizetni. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű gépkocsi után jár.

 1. Adófizetés határideje:

A gépjárműadót a magánszemélyek: félévenként két egyenlő részletben az adóév március 16. és szeptember 15. napjáig kötelesek megfizetni késedelmi pótlék terhe nélkül.

Adófizetés módja:

  1. csekken
  2. utalással

A befizetési kötelezettség teljesítéséhez a postai készpénz-átutalási megbízást minden év március hónapjában postázzuk.

Amennyiben mégsem rendelkeznek valamely befizetéshez szükséges csekkel, úgy megkeresésükre a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja vagy az Ügyfélszolgálat munkatársai pótolják a hiányzó csekket.

Adóigazolás kiadása az ügyfél kérelmére történik. Nullás igazolást csak abban az esetben áll módunkban kiadni, ha az ügyfélnek nyilvántartott tartozása nincs.

Illetéket csekken, vagy a 14100024-11787949-36000009 számú számlaszámra átutalással lehet teljesíteni.

Határidőben történt befizetéseiket előre is köszönjük, amennyiben a korábban esedékes befizetéseiket elmulasztották, kérjük, hogy azokat mielőbb teljesíteni szíveskedjenek.

Kérem továbbá, hogy amennyiben az esetlegesen elmaradt első féléves, vagy korábbi éves adóikat nem tudták határidőig befizetni, és hátralékkal rendelkeznek, úgy azokat is szíveskedjenek befizetni.

Együttműködésüket köszönöm.

dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

NAV elérhetőségek

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/c-d.
1438 Budapest Pf. 510.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Észak-budapesti Igazgatósága
1139 Budapest, Teve u. 8-10.
1387 Budapest Pf. 45.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Kelet-budapesti Igazgatósága
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
1438 Budapest Pf. 512.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Dél-budapesti Igazgatósága
1096 Budapest, Haller u. 3-5.
1476 Budapest Pf. 93.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Pest megyei Igazgatósága
1134 Budapest, Dózsa György út 128-130.
1397 Budapest Pf. 535.

 

Kiemelt információk

Kiemelt információk

Felhívások, tájékoztatók

Felhívom Tisztelt Szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és...

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 2017. évi bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje: 2018. márc...

Ajánlatkérések

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2018. március 14. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető ...

Kérem, hogy a mellékelt táblázatot kitöltve küldjék meg ajánlatukat legkésőbb 2018. március 7. szerda 12 óráig. Kapcsolattartó: Péter Anikó (26-330-233/102 mellék vagy 06-30-828-3319), Karácsony Lajosné élelmezésvezető (...

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!