Fennmaradási engedélyezési eljárás

Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt?

 • Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján fennmaradási engedélyt ad, ha
  • egyébként az építési engedélyezéshez előírt a jogszabályokban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek
  • az építmény, építményrész átalakítással, visszabontással vagy egyéb módon szabályossá tehető
  • azt a műemléki védett érték megőrzése megkívánja, vagy
  • a szabálytalanság közérdeket nem sért, vagy az érdeksérelem a hatóság által meghatározott határidőn belül elhárítható.
 • Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg az építésügyi hatóság vagy jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság elrendeli:
  • a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, vagy
  • ha az építmény fennmaradása nem engedélyezhető – a lebontását.
 • Ha az építményt, építményrészt az építésfelügyeleti hatóság eljárása nélkül bontották le, az építésügyi hatóság azt tudomásul veszi.
 • Veszélyhelyzet elhárítása érdekében történő vagy kihirdetett veszélyhelyzet következtében szükségessé váló építési tevékenységek, valamint az építmények, építményszerkezetek veszélyes állapotának jogszerűtlen építési tevékenységgel történő, halasztást nem tűrő elhárítása vagy részleges elbontása esetén az építésügyi hatóság a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását vagy elbontását – ha az a jogszabályokban meghatározottak szerint megfelel – kérelemre tudomásul veszi.
 • A fennmaradási engedély iránti kérelemben 
  • az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére
  • a műemlékileg védett építmény esetén, az örökségvédelmi engedélyre 
  • a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építmény továbbépítésére vagy használatbavételére irányuló kérelem is előterjeszthető. 

Amennyiben a jogszerűtlen bontási tevékenység tudomásulvételét nem kérelmezik, abban az esetben a hatóság hivatalból intézkedik. Ebben az esetben az építésügyi hatóság az eljárást a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályainak alkalmazásával folytatja le. 

 • A kérelem elektronikusan és papír alapon is előterjeszthető. (Papír alapon kizárólag a kérelem, az illeték befizetésének igazolása és a jogszabályban előírt mellékletek nyújthatók be. A tervdokumentáció kizárólag elektronikus formában nyújtható be.)

Mit kell a kérelemhez csatolni? 

A kérelemhez elektronikus formában kell mellékelni: 

 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott tartalmú építészeti-műszaki dokumentációt
 • a szakhatósági megkereséshez szükséges, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott tartalmú dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor az előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre

A kérelemhez a tartalmától függően mellékelni kell: 

 • jogszabályban előírt esetekben a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét, 
 • a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a kereskedelemért felelős miniszter felmentését, 
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását 
 • felelős műszaki vezetői nyilatkozat vagy műszaki szakértői nyilatkozat

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 • az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 
 • nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban: 
  • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve 
  • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.
 • a jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedélyt – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,
 • erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélyét – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –
 • termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozatot – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra –

Amennyiben építtető az előzőekben felsorolt hatósági engedélyek meglétéről a kérelmében – az iktatószám megjelölésével – csak nyilatkozik, az építésügyi hatóság belföldi jogsegély keretében a társhatóságtól azokat beszerzi. 

Mikor kell az eljárásba szakhatóságot bevonni? 

 • Szakhatóságot kell bevonni a fennmaradási engedélyezési eljárásba, ha azt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete előírja.
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelem esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton keresi meg.
 • Ha a fennmaradási engedély iránti kérelemhez az építtető az előző pont szerinti hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalását mellékelte, valamint az építésügyi hatóság azt az eljárásban elfogadja, a szakhatóság megkeresése mellőzhető. 
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás a kérelem benyújtása előtt elektronikusan – az ÉTDR rendszerben a gyűjtőtárhely használatával –, vagy papír alapon közvetlenül az érintett hatóságtól kérhető. 

Mennyi az eljárás illetéke? 

A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének szabályai szerint kell megfizetni.

Az eljárás egyéb szabályai 

 • Az építésügyi hatóság az ügyintézést elektronikus úton végzi. 
 • Az építésügyi hatóság és a társhatóságok egymással elektronikusan tartják a kapcsolatot, míg a hatóság az ügyféllel a rendelkezésének megfelelően. 
 • Az eljárás megindulásáról és főbb ismérveiről az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon tájékoztatást ad. 
 • Az eljárás megindulásáról az építésügyi hatóság az építtetőt – a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően – értesíti. 
 • Az építésügyi hatóság a döntése meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemléről, annak idejéről szóló tájékoztatást a hatóságnak már az eljárás megindulásáról szóló értesítésben meg kell tennie. 
 • Az építésügyi hatóság a helyszíni szemléjén tapasztaltakról (különösen az építmény, építményrész készültségi fokáról) feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít.
 • Az eljárás megindulását követően a hatóság ellenőrzi, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Amennyiben a kérelem hiányos legfeljebb tíz napos teljesítési határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.
 • Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az építési tevékenység engedélyezését a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményében nem javasolta. 

Az építésügyi hatóság az eljárás során hozott érdemi döntésben

 • elrendeli a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építmény, építményrész bontását, vagy a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, ha 
  • az építtető a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a megadott határidőn belül nem teljesíti, 
  • az építmény, építményrész fennmaradása nem engedélyezhető. 
 • engedélyezi a jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építmény, építményrész fennmaradását, ha 
  • az építési engedélyezéshez előírt és az egyéb jogszabályokban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, 
  • az építmény, építményrész átalakítással, visszabontással vagy egyéb módon szabályossá tehető, 
  • azt a műemléki védett érték megőrzése kívánja 
 • egyben rendelkezik 
  • az építmény használatbavételi engedélyének megadásáról, ha azt a rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas módon építették meg, és a fennmaradó munkálatok nem építési engedélyhez kötöttek, 
  • kérelem esetén az építmény, építményrész továbbépítési engedélyének megadásáról, ha az a rendeltetésszerű, biztonságos használatra még nem alkalmas és a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyhez kötöttek, 
  • kérelem esetén az országos építési követelményektől való eltérés engedélyének megadásáról, 
  • műemlék esetén kérelemre az örökségvédelmi engedély megadásáról, 
 • tudomásul veszi a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül, illetve attól eltérően végzett bontási tevékenységet. 
 • A fennmaradási engedély megadásával, illetve a jogszerűtlen bontási tevékenység végzésének tudomásulvételével egyidejűleg az építésügyi hatóság a döntésben építésügyi bírságot szab ki. 
 • Az építésügyi bírság megfizetése abban az esetben engedhető el, ha a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen állapotot a bírság befizetésének határidején belül megszüntetik. 
 • A szabályossá tételi vagy bontási kötelezettség teljesítésének határideje, a döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított legfeljebb 6 hónap lehet, mely határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható. 

Ki értesül az engedélyről, illetve a tudomásul vételről (jogerőről)? 

A fennmaradási engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető

Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell

 • ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett
  • az építtetővel vagy meghatalmazottjával
  • az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával
  • azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont
  • a szakhatóságok által megállapított ügyféli körrel
 • tájékoztatásul
  • azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik
  • az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat polgármesterével
 • azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott

A jogerős döntést közölni kell

 • az építtetővel vagy meghatalmazottjával
 • az építésfelügyeleti hatósággal az ÉTDR-en keresztül
 • az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel, ha az építési engedélyezési eljárás környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély köteles építményre vonatkozott
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével, ha az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet tartalmaz
 • mindazokkal, akiknek értesítését jogszabály előírja
 • az ingatlan-nyilvántartást vezető elsőfokú ingatlanügyi hatósággal

Az engedély feltételei és azok teljesítése

 • Amennyiben a fennmaradási és továbbépítési engedély szabályossá tételi vagy bontási kötelezettséget tartalmaz, az építményrész továbbépítése csak a kötelezettség teljesítése után folytatható. 
 • A fennmaradási engedélyezési eljárásban hozott döntés a tartalmától függően tartalmazza az építési, a használatbavételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásban hozott döntés feltételeit. 

Meddig hatályos a fennmaradási engedély és meghosszabbítható-e? 

A fennmaradási egyben használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos

A fennmaradási és továbbépítési engedély – az építési engedély hatályának megfelelően: 

 • a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos, kivéve, ha 
  • a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az építési engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy 
  • az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési naplóval igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásul vételére alkalmassá válik. 
 • A fennmaradási és továbbépítési engedély hatálya kérelemre – a továbbépítés megkezdése előtt és a megkezdett építési tevékenység esetén – legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbítható. 
 • A fennmaradási és továbbépítési engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbítja a továbbépítés megkezdése előtt, ha az engedély megadásakor hatályos jogszabályok 
  • nem változtak meg, vagy 
  • megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények – kivéve, ha azok tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint – az engedély feltételeként előírva teljesíthetők, 
 • A fennmaradási és továbbépítési engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbítja a megkezdett építési tevékenység esetén, ha az engedély megadásakor hatályos jogszabályok 
  • nem változtak meg, vagy 
  • megváltoztak, de az engedélyezett építési tevékenység legalább tartószerkezet kész vagy azt meghaladó állapotban van; az elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos; az engedélyezési és kivitelezési tervek legfeljebb 10 éven belül készültek; valamint a 2016. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épület esetén a meghosszabbított hatály határnapja nem haladja meg 2020. december 31-ét 
  • változásától függetlenül, ha az elkészült építményre, építményrészre használatbavételi engedély még nem adható vagy a használatbavétel tudomásul még nem vehető és a fennmaradó építési tevékenység engedélyhez nem kötött, kivéve a 2016. január 1-jét megelőzően engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű új épület építési engedélyét, ha hatályának meghosszabbítása meghaladná 2020. december 31-ét; vagy engedélyhez kötött, de a változás az engedély tartalmát nem érinti.
 • Ha az engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezik, vagy az engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavételi engedély megadására, vagy használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó – engedélyhez kötött – építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. Ebben az esetben az engedély iránti kérelmet a benyújtáskor hatályos jogszabályok alapján bírálja el az építésügyi hatóság. 

Helyi időjárás

Derült
Vasárnap 04/22 10%
Derült
Túlnyomóan derült. A legalacsonyabb hőmérséklet 11°C.
Zivatar valószínű
Holnap 04/23 50%
Zivatar valószínű
Délután kialakuló zivatarok. Nagyon meleg. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szélerősség DNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 50%.
Helyenként felhős
Kedd 04/24 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 24°C. Szélerősség NyÉNy 15 és 25 km/h közötti.

Előrejelzés ápr. 20. – 26 -ig, ma péntektől – jövő hét csütörtökig : Ma pénteken derült napunk lehet sok napsütéssel, reggelig kevés felhővel az égen. Csapadék kizárt. Az én ény szél napközben élénk lehet. Dé...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. április 26. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!