Használatbavételi engedélyezési eljárás

Milyen esetben, illetve mikor kell használatbavételi engedélyt kérni?

 • Építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén akkor, ha az építmény, építményrész műemlék, vagy a használatbavételi engedélyezési eljárásba szakhatóságot szükséges bevonni. 
 • A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt – a használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz.
 • Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérni. 
 • A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papíralapú formanyomtatványon lehet benyújtani. 

Mit kell a használatbavételi engedély iránti kérelemhez csatolni? 

A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: 

 • papír alapon vezetett építési napló esetében 
  • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját
  • építési napló, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadása
  • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti kitöltött statisztikai lapot
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását
 • új épület vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot. Amennyiben ez nem kerül becsatolásra, akkor az eljáró hatóság döntésében határidő megjelölésével az OÉNY rendszerbe történő feltöltésre kötelezi a kérelmezőt
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet III. szakasz 8. pontja alapján megvalósulási tervdokumentáció
 • Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.
 • a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre

A kérelemhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 50. § (1) bekezdése szerint a döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázására az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • felelős műszaki vezetői nyilatkozat eredetiben
 • építési hulladék nyilvántartólap (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet)
 • közművek közműnyilatkozatai
 • kéményseprő nyilatkozat

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 • az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, 
 • nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban: 
  • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve 
  • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. 

Mikor kell szakhatóságot bevonni? 

 • Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.
 • Az ügyfél előzetes szakhatósági állásfoglalást kérhet a használatbavételi engedély kérelme benyújtása előtt a szakhatóságtól. Ezt kérheti elektronikusan az ÉTDR rendszerben a saját tárhelye használatával, vagy hagyományos módon, papír alapon közvetlenül a szakhatóságtól. A beszerzett előzetes szakhatósági állásfoglalást minden esetben elektronikus formában csatolni szükséges a használatbavételi engedély kérelem benyújtásakor, annak érdekében, hogy az építésügyi hatóság azt figyelembe vehesse. 

Ha előzetes szakhatósági állásfoglalást a kérelmező nem nyújt be, a szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság elektronikus úton keresi meg a szakhatóságot. 

Mennyi az eljárás illetéke? 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének szabályai szerint kell megfizetni. 

Az engedélyezés egyéb szabályai 

 • A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető.
 • Az eljárás megindításáról nem bocsát ki értesítést az építésügyi hatóság.
 • Az építésügyi hatóság legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.
 • A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani, arról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni, továbbá meggyőződik arról, hogy 
  • az építési tevékenységet az építési engedélynek, és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték el, 
  • ha tapasztalt eltérést, akkor az építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e, illetve műemlék esetén örökségvédelmi engedélyhez kötött-e, 
  • az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, 
  • az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e, 
  • az építési engedélyben előírt szükséges járulékos építmények megvalósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e.

Ki értesül az engedélyről (jogerőről)? 

A használatbavételi engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető.

Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell

 • ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett
  • az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
  • az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával,
  • azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont,
 • azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott.

A jogerős döntést közölni kell:

 • az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
 • az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatósággal.

Az engedély feltételei és azok teljesítése 

 • Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.
 • A fent említett változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályozza, azonban ha a kérelmező nem tett ennek eleget, az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.
 • Ha a használatbavétel engedélyezésekor az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű és biztonságos építményhasználatot nem gátló hiányosságokat tapasztal, a használatbavételi engedélyt megadja és ezzel egyidejűleg megfelelő teljesítési határidő megjelölésével és a szankciók alkalmazására való figyelmeztetéssel kötelezi az építtetőt a még fennálló hibák, hiányosságok megszüntetésére, vagy a kulturális örökség védelme érdekében szükséges munkálatok elvégzésére. 
 • A határozat tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

Meddig hatályos az engedély és meghosszabbítható-e? 

A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos

Helyi időjárás

Derült
Vasárnap 04/22 10%
Derült
Túlnyomóan derült. A legalacsonyabb hőmérséklet 11°C.
Zivatar valószínű
Holnap 04/23 50%
Zivatar valószínű
Délután kialakuló zivatarok. Nagyon meleg. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szélerősség DNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 50%.
Helyenként felhős
Kedd 04/24 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 24°C. Szélerősség NyÉNy 15 és 25 km/h közötti.

Előrejelzés ápr. 20. – 26 -ig, ma péntektől – jövő hét csütörtökig : Ma pénteken derült napunk lehet sok napsütéssel, reggelig kevés felhővel az égen. Csapadék kizárt. Az én ény szél napközben élénk lehet. Dé...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. április 26. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!