Használatbavételi tudomásulvételi eljárás

Milyen esetben, illetve mikor kell a használatbavétel tudomásulvételét kérni?

 • Építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, amelynek során szakhatóság bevonása nem szükséges az építési engedélyhez, illetve a használatbavételhez.
 • A használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt – a használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz. 
 • Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet kérni a használatbavétel tudomásulvételét. 
 • A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papíralapú formanyomtatványon lehet benyújtani. 

Mit kell a használatbavételi tudomásulvétele iránti kérelemhez csatolni? 

A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell: 

 • papír alapon vezetett építési napló esetében 
  • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját
  • építési napló, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadása
  • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti kitöltött statisztikai lapot
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását (10 000 Ft illeték csekken, átutalással történő befizetésének igazolása), 
 • új épület vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot. Amennyiben ez nem kerül becsatolásra, akkor az eljáró hatóság döntésében határidő megjelölésével az OÉNY rendszerbe történő feltöltésre kötelezi a kérelmezőt
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet III. szakasz 8. pontja alapján megvalósulási tervdokumentáció
 • Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.

A kérelemhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 50. § (1) bekezdése szerint a döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázására az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • felelős műszaki vezetői nyilatkozat eredetiben
 • építési hulladék nyilvántartólap (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet)
 • közművek közműnyilatkozatai
 • kéményseprő nyilatkozat

A kérelemhez mellékelni lehet: 

 • nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban: 
  • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve 
  • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

Mikor kell szakhatóságot bevonni? 

Az eljárásba nem kell szakhatóságot bevonni.

Mennyi az eljárás illetéke? 

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének szabályai szerint kell megfizetni. 

Az engedélyezés egyéb szabályai 

 • Az eljárás megindításáról nem bocsát ki értesítést az építésügyi hatóság.
 • Az építésügyi hatóság nem hívja fel hiánypótlásra az építtetőt.
 • A használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani, arról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni, továbbá meggyőződik arról, hogy
  • az építési tevékenységet az építési engedélynek, és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték el, 
  • ha tapasztalt eltérést, akkor az építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e, illetve műemlék esetén örökségvédelmi engedélyhez kötött-e, 
  • az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, 
  • az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e, 
  • az építési engedélyben előírt szükséges járulékos építmények megvalósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e. 

Ki értesül az engedélyről (jogerőről)? 

 • A használatbavételt a hatóság hallgatással veszi tudomásul.
 • A használatbavétel tudomásulvételéről kérelemre a hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, mely illetékmentes

Az engedély feltételei és azok teljesítése 

 • Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvétel iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.
 • A fent említett változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi tudomásulvételi eljárás lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha a kérelmező nem tett ennek eleget, az építésügyi hatóság határozatában határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

Meddig hatályos az engedély és meghosszabbítható-e? 

A használatbavétel tudomásulvétele határozatlan ideig hatályos

Helyi időjárás

Derült
Vasárnap 04/22 10%
Derült
Túlnyomóan derült. A legalacsonyabb hőmérséklet 11°C.
Zivatar valószínű
Holnap 04/23 50%
Zivatar valószínű
Délután kialakuló zivatarok. Nagyon meleg. A legmagasabb hőmérséklet 27°C. Szélerősség DNy 10 és 15 km/h közötti. Eső valószínűsége 50%.
Helyenként felhős
Kedd 04/24 20%
Helyenként felhős
Helyenként felhős. A legmagasabb hőmérséklet 24°C. Szélerősség NyÉNy 15 és 25 km/h közötti.

Előrejelzés ápr. 20. – 26 -ig, ma péntektől – jövő hét csütörtökig : Ma pénteken derült napunk lehet sok napsütéssel, reggelig kevés felhővel az égen. Csapadék kizárt. Az én ény szél napközben élénk lehet. Dé...

Folytatás >

Képviselő-testületi ülések

A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2018. április 26. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Észrevételek

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a szerkesztőknek!