POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ A PILISVÖRÖSVÁRI TEMETŐBEN NYUGVÓ KATONÁK SIRJAIRÓL ÉS A PILISVÖRÖSVÁRI II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETTEK EMLÉKMŰVÉRŐL

Tisztelt Vörösvári Polgárok!

Nyári körlevelemben támogatást kértem Pilisvörösvár polgáraitól a vörösvári temetőben nyugvó katonák sírjai rekonstrukciójához és a II. Világháborúban elesett vörösvári halottak emlékművéhez. E levél szerint azt terveztük, hogy ez év halottak napjára a sírrekonstrukciókat elvégezzük. Amint azt Önök is érzékelték, fedezet hiányában nem tudtuk a határidőt tartani.
Legutóbbi levelem óta a katonasírok és a hősi halottak emlékműve ügyében a következők történtek.

Katonasírok a vörösvári temetőben

A katonasírok tervezésére ajánlatot kértem. A tervet 500 eFt összegért készítették volna el, ami felemésztette volna a Képviselő-testület által e célra fordítható teljes fedezetet.
Költségkímélés céljából a terveket vázlatszinten saját kezűleg készítettem el. E terveket valamennyi vörösvári kőfaragó vállalkozónak megküldve, részben azok bírálatát illetve jóváhagyását, valamint a munkák kivitelezésére ajánlatot kértem.
A beküldött terveket valamennyien elfogadták, elutasító válasz nem érkezett, viszont a munkákra ajánlatot egy vállalkozó adott, ami alapján a német katonasírokra vonatkozóan Wehrheim polgármesterétől, Gröbenzell veteránjaitól és Gröbenzell önkormányzatától, továbbá a kinyomozott rokonoktól kértem támogatást. Ez alapján az októberi állapotnak megfelelően az alábbi költségmérleg állítható fel:


A végeredményt Önök is látják.

A szovjet katonasírok rekonstrukciójára összeállított költségbecslést összességében szintén mellékelem. Ennek elkészítésére két árajánlat érkezett, melynek összege 2.913.156,- Ft, s hogy ebből a Képviselő-testület, valamint Oroszország Nagykövetségének vállalása milyen összegű lesz, arról még nem határoztunk.
A szovjet katonasírokkal foglalkozó Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetségének a tervekkel együtt megküldtem, a tervek jóváhagyása és fedezetbiztosítás céljából. A Nagykövetség képviselőivel november 14-én, szerdán tartott megbeszélésen megállapodtunk, hogy a Nagykövetség a munkálatok kb. 2.9 millió forintos fedezetének jelentős részét vállalja, a munkák megrendelését és kiviteleztetését Pilisvörösvár önkormányzata vállalja, amit egy a Képviselő-testület által jóváhagyandó megállapodásban rögzítünk.
A katonasírok és a kivitelezett létesítmények felavatására 2002. Húsvét hétfőjén kerül sor, az érdekeltekkel egyeztetve, egy időben és minden érdekelt fél meghívásával és jelenlétében, mind a német, mind a szovjet katonasírok tekintetében. A közösen tartott avatási ünnepség egyúttal lehetőséget nyújt a nemzetek közötti megbékélésre és kiengesztelődésre.
Ezzel kapcsolatban az Önkormányzat vállalja a német katonasírok ápolásában eddig is közreműködött gröbenzelli veteránok (Bayerischer Soldatenbund 1874 e.V.) meg-hívását, valamint a katonasírok ápolásával foglalkozó németországi, osztrák és magyar egyesületek, ill. civil szervezetek, továbbá az érintett országok nagykövetségeinek, valamint hadügyminisztériumainak értesítését és meghívását.
A Nagykövetség vállalja, hogy az Önkormányzat részére az ünnepségre való meghívó megküldése céljából megadja a valamikori Szovjetunió azon tagországai követségeinek és katonasírok ápolásával foglalkozó civil szervezeteinek, továbbá minisztériumainak adatait, ahonnan a listán felsorolt katonák származnak.
A német katonasírok anyagát megvásároltuk és az egyik kőfaragó kollégánál tároljuk. Levélben kerestem meg Vörösvár kőfaragó társadalmát, hogy ki, hány követ tudna saját vállalkozásában elkészíteni.
Egy kő kifaragására kb. 8.000,- Ft áll rendel-kezésre, ismereteim szerint több mester vállalja, hogy a köveket készre faragva ingyen elkészíti.


Pilisvörösvári II. Világháborúban elesett katonák emlékműve

Az emlékmű avatására 2002. május 28-án a Hősök Napján kerül sor.
Miután a Képviselő-testület kiválasztotta a sikeres pályaművet, erről újságunk korábbi számaiban olvashattak.
A Képviselő-testület döntését a kőfaragók jelenlévő reprezentánsai elfogadták és megbízták Sax László kollégájukat, hogy Ő legyen a generálkivitelező. Ez alapján Sax László kétváltozatú költségbecslést adott le, amelyből az következik, hogy a Képviselő-testület által e célra biztosított 700 eFt-on felül, kb. 580 - 770 eFt közötti összeg hiányzik. A kőfaragók ismételt megkeresése után fordulok a Képviselő-testülethez, hogy a véglegesen hiányzó összeget a Képviselő-testület fedezze.
Nagy örömmel tapasztaltam a vörösvári kőfaragó társadalom összefogását, ezt mutatják az eddigi eredmények. A jelek szerint már van mit megköszönni az eddig együttműködő kollégáknak és támogatóinknak. Szeretném felhasználni az újság nyilvánosságát, hogy köszönetemet ezúton is kifejezzem.

Pilisvörösvár, 2001. november 20.

Botzheim István
polgármester

 


 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2001. október 29-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatai, rendeletei

Az újság következő számaiban a Képviselő-testület határozatai az újság Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően szó szerint kerülnek ismertetésre, ahol ez szükséges ott röviden utalunk az előzményekre, a döntés körülményeire. (dőlt betűvel szedve -a szerk. megjegyzése) A határidőt csak azoknál a határozatoknál tüntettük fel, amelyeknél a határidő nem azonnali.
Az elfogadott rendeletmódosítások esetében előfordul, hogy terjedelmi okokból nem lehetséges teljes egészükben megjelentetni, hiszen az újságot nem szabad egyfajta önkormányzati közlönynyé tenni. Így ezekben az esetekben, a rendelet száma, és tartalma kerül ismertetésre, de az eddig megszokott helyeken, illetve a város honlapján /www.pilisvorosvar.hu/ teljes terjedelmükben fellelhetőek lesznek.


Határozatok

A Képviselő-testület ez év március 23.-án felfüggesztette a Rumpold Kft. felé történő átutalást, ennek oka az volt, hogy nem tartotta megfelelőnek azt a szerződést, amelyet az említett Kft. aláírásra visszajutatott a polgármesterhez. Ugyanis ez tartalmában eltért attól, amit a Képviselő-testület elfogadott, ezért amíg új szerződés-tervezetet nem terjeszt elő a Kft., addig az átutalások felfüggesztésre kerültek. A tervezet elkészült, a november 26.-i ülésen kerül tárgyalásra, így a határozatot visszavonta a Képviselő-testület.

320/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a 140/2001. (III.26.) Kt.sz. a RUMPOLD Kft. felé való pénz átutalás felfüggesztéséről szóló ha-tározatának részleges visszavonásá-ról.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2001. (III.26.) Kt.sz. a RUMPOLD Kft. felé való pénz átutalás felfüggesztéséről szóló határozatának a fizetés befagyasztására vonatkozó részét visszavonja. Felhatalmazza a Polgármestert az esedékes számlák kifizetésére.

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2001. november 5-i rendkívüli ülésre terjessze elő a 2001. évi szemétszállítási szerződés-tervezetet.

Határidő: 2001. november 5.

A Pilisi Kábelteleviziós Kft.-nek 25%-ban a Német Nemzetiségi Gimnázium, 25%-ban a Közösségi Ház a tulajdonosa, az utóbbi gazdálkodását tekintve részben önálló, ezért ennek a tulajdoni hányadnak a sorsa felől kellet a képviselőknek döntenie. Az értékesítés zöld utat kapott.

321/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata az Önkormányzat tulajdonát ké-pező és a Közösségi Ház kezelésé-ben lévő Kábeltelevíziós rendszer 25 %-ának értékesítéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Közösségi Ház vezetőjét, hogy a Kábeltelevíziós rend-szer értékesítésének lebonyolításában részt vegyen.

325/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a pedagógus közalkalmazottak számára otthoni számítógép hasz-nálat, Internet hozzáférés támogatására pályázati önrész vállalásá-ról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi terv keretében meghirdetett, a pedagógus közalkalmazottak számára otthoni számítógép használat, Internet hozzáférés támogatásra a pályázati önrészt biztosítja a Templom Téri Iskola pályázatára elkülönített 3.500 eFt önrész terhére, az alábbiak szerint:

Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a Költségvetési rendelet módosítására.

Ezen határozat előzményeiről, következményeiről a polgármester írásában részletes ismertetést olvashatnak.

322/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata Polgármesteri közlemény Vörös-vári Újságban történő megjelentetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vörösvári Újság felelős szerkesztőjét, hogy a határozat mellékletét képező Polgármesteri közleményt az újság következő számában jelentesse meg.

A Szabadság úti óvodában történt felújítás, - amelynek fedezetét adományok, illetve társadalmi munka fedezte - kapcsán felmerült elszámolási kérdések tisztázást szolgáló vizsgálatról készült jelentés ezen az ülésen került a képviselők elé.

323/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a Ligeti Cseperedő Óvoda Pilisvörösvár, Szabadság u. 71. sz. alatti épületében végzett helyszíni szemléről készült jelentés tudomásul vételéről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ligeti Cseperedő Óvoda Pilisvörösvár, Szabadság u. 71. sz. alatti épületében végzett helyszíni szemléről készült jelentést tudomásul veszi.

324/2001. (X.29.) Kt.sz. határozattal

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet tervezet tárgyalását elnapolta.
Egyben felkérte a Jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet a 2002. évi költségvetés ismeretében készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé.

326/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos szabadidős prevenciós programok támogatására benyújtandó pályázathoz önrész biztosításáról.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos szabadidős prevenciós programok támogatására benyújtandó pályázathoz 216.000,- Ft önrészt biztosít a drogmegelőzés keret terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.

A Képviselő-testülethez a Búcsú tér környéken lakók azzal a kéréssel fordultak, hogy ismételten foglalkozzon, a Képviselő-testület ezzel a kérdéssel. A tárgyszerű, különböző érveket ütköztető vita, végső soron további lépéseket tesz szükségessé, az alábbi határozat szerint.

327/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a búcsú elhelyezésének vizsgálatáról.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a búcsú jelenlegi helye alkalmatlan, méltatlan a rendezvény megrendezésére.

2001. december 15-i határidővel felkéri a Hivatalt, hogy az 5 tó környékén a rendezés lehetőségét vizsgálja meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a munkafolyamatban a képviselők és a Jegyző meghívásával helyszíni bejárással határolja le a lehetséges területet, és annak felhasználási módját.
A bejárás alapján felkéri a Jegyzőt a búcsú megrendezésére vonatkozó előterjesztés készítésére, az elkészülés fokozatát tekintve több változattal.

Határidő: 2001. december 15.

A közétkeztetés feladatának megoldásával, már többször foglalkozott a Képviselő-testület, ezúttal egy újabb megoldásként vállalkozó útján kívánja ellátni.

328/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata Pilisvörösvár Város közétkeztetésé-nek vállalkozó útján történő el-látására.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetést vállalkozó útján kívánja ellátni. Felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési pályázati anyagot állítsa össze, a hirdetmény szövegének kiírását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Határidő: 60 nap

A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos igények rendezésről szóló törvény szerint az Önkormányzatot összesen 53.724.527,- Ft értékű járandóságra jogosult, ebből 18.81o eFt államkötvényben, ezen kötvények értékesítése, avagy megőrzése volt a kérdés.

329/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata az Önkormányzatot megillető gázközmű-vagyonnal kapcsolatos államkötvény járandóság kezeléséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gázközmű-vagyonnal összefüggő államkötvényt nem kívánja értékesíteni, a kötvényeket továbbra is a letéti számlán kívánja tartani.

A felszíni vízelvezetés megoldásának elősegítésére az alábbi két döntés született, ezek még csupán az első lépések a meglévő problémák kezelésében. A tervek elkészülte után komoly beruházásokat kell az Önkormányzatnak végrehajtania.

330/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata felszíni vízelvezetés megoldására

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város Településrendezési Terve elkészítése kapcsán elrendeli, hogy az anyagba kerüljön be a felszíni vízelvezetés megoldása, úgy hogy a tervező egyeztessen a Hivatal műszaki osztályával és a Városgond-nokság vezetőjével mint üzemeltetővel, és az így kialakult konszenzus alapján hozott döntés épüljön be a Településrendezési Tervbe.

331/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata felszíni vízelvezetés megoldására

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Város felszíni vízelvezetés vízjogi engedélyezési tervének elkészíttetésére. A terveztetés és az engedélyeztetés költségvonzatát, az erre a munkára szakosodott szaktervezőktől szerezze be és azt követően a fedezett biztosítása végett terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 30 nap

A Szabadság u. 120. sz. alatti (2664/4 hrsz-ú) ingatlan pályázat útján való értékesítésének leállítására, abból a célból került sor, mert felmerült annak a lehetősége, hogy ezen az ingatlanon a Szabadságligeti vasúti megálló megközelítését elősegítő gyalogút kerülhetne kialakításra. A vitát követően egy másik változat mellett döntött a Képviselő-testület. Ennek megfelelően rendelkezik a következő két határozat.

332/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a 281/2001. (VIII.27.) Kt.sz. a Pilisvörösvár Szabadság u. 120. sz. alatti (2664/4 hrsz-ú) ingatlan pályázat útján való értékesítésének leállításáról szóló határozat visszavonásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Szabadság u. 120. sz. alatti (2664/4 hrsz-ú) ingatlan pályázat útján való értékesítésének leállításáról 281/2001. (VIII.27.) Kt.sz. határozatát visszavonja.

Felkéri a Polgármestert az eredeti pályázati feltételek mellett az ingatlan meghirdetésére. Az eredeti pályázati feltételeket a 250/2001. (VII.09.) Kt.sz. határozat tartalmazza.

Határidő: 60 nap

333/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a Szabadságligeti vasúti megálló Szabadság utca és Lőcsei utca felőli gyalogos megközelítéséhez gyalogjárda építéséről és megvilágításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a Szabadságligeti vasúti megálló gyalogos megközelítése érdekében a Szabadság utca és az új vasúti megálló, valamint a Lőcsei utca és az új vasúti megálló közötti gyalogjárda építéséhez a kivitelezési árajánlatokat szerezze be. A közvilágítás korszerűsítési és fejlesztési tervekbe szerepeltesse a két gyalogjárda megvilágítását is.

Határidő: 2001. november 8.

A Városgondokság épületének, és a Gögey u.79. /1767/2 hrsz/ beépítetlen telek értékesítésére pályázatot írt ki az Önkormányzat, az ingatlant eddig még nem sikerült értékesíteni, a folyamat egyszerűbbé tétele érdekében az alábbi határozatok születettek.

334/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a Pilisvörösvár, Budai út 20. sz. alatti 0143/16 hrsz-ú ingatlan ismételt pályáztatásáról.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. I § /6/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvár, Budai út 20. sz. alatti 0143/16 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a pályázatot ismét kiírja. A pályázati kiírás feltételeit a 184/2001.(V.14) és 263/2001 (VII.23.) számú Kt. határozatok tartalmazzák.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy mindaddig tegye közzé a pályázati kiírást, amíg az ingatlan eladására nem kerül sor, vagy a Képviselőtestület a pályázatot vissza nem vonja.

Határidő: 60 nap

335/2001. (X.29.) Kt.sz. határozata a Pilisvörösvár, Görgey u. 79. /1767/2 hrsz/ ingatlan ismételt pályáztatásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1 § /6/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvár, Görgey utca 79. szám alatti 1767/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a pályázatot ismét kiírja. A pályázati kiírás feltételeit a 249/2001.(VII.9.) Kt. sz. határozat tartalmazza.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy mindaddig tegye közzé a pályázati kiírást, amíg a lakások eladására nem kerül sor, vagy a Képviselő-testület a pályázatot vissza nem vonja.

Határidő: 60 nap
Rendeletek


15/2001. (X.29.) Kt.sz. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglal-koztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben lehetőséget biztosít illetménykiegészítés megállapítására, ezt helyi rendeletben lehet megállapítani. A Képviselő-testület döntése alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 10 % az illetmény-kiegészítés. Az illetménykiegészítés tárgyévre vonatkozik, arról minden évben dönteni lehet. A döntés célja az, hogy elősegítse az üres álláshelyek betöltését illetve növelje a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek megbecsülését.

16 /2001. (X.29.) Kt.sz. rendelete a vezetői pótlék megállapításáról

A rendelet alapján az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult a köztisztviselő. A köztisztviselő vezetői illetménypótlékra való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik.

13/1995. (IV.24.) Kt.sz. rendeletével módosított a köztisztviselők munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól szóló 8/1993. (III.25.) Kt.sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A már említett törvény változásai, és az előző két rendelet elfogadását követően, ez a korábbi vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezésre került.

18/2001. (X.29.) Kt.sz. rendelete a parlagfű és egyéb allergiát okozó gyomnövények visszaszorításáról és elterjedésének megakadályozásáról

A rendelet célja a gyomnövények okozta allergiás megbetegedések csökkentése érdekében Pilisvörösvár Város területén a parlagfű, és más gyomnövények visszaszorítása és elterjedésének akadályozása. Ennek érdekében a jövőben a város közigazgatási területén mindenki köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában, a bérlő a bérleményben lévő területet (legyen az mezőgazdasági művelésű terület, illetve beépített vagy beépítetlen lakótelek) köteles a gyomnövényektől mentesen tartani. Ezen kötelezettség teljesítésnek elmaradása esetén a jegyző határozattal kötelezi az érintettet a gyomnövényektől való mentesítésre.
Amennyiben a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított öt napon belül nem végzi el a mentesítést, úgy a jegyző a mentesítést a kötelezett költségére elvégeztetheti. Aki az itt megfogalmazott kötelezettségnek, nem tesz eleget szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Összeállította:
Biró Benjamin
az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke


Tűzoltó-hírek


Műszaki mentések

Az elmúlt másfél hónapban 6 alkalommal riasztották a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Valamennyi káreset műszaki mentés jellegű volt, Pilisvörösvár közigazgatási határain belül.

Sajnos egy halálos kimenetelű baleset is történt. A Görgey utcai vasúti átjáróban egy személygépkocsi a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött az Esztergom felől érkező menetrendszerűen közlekedő járattal. A baleset helyszínére elsőként a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltóság tagjai érkeztek, ahol csak feszítővágó segítségével sikerült az elhunytat kiemelni az összeroncsolódott autóból. A műszaki mentéseken felül két esetben tarlótűzhöz kellett kivonulniuk téves riasztás miatt az egyesület tagjainak. A tarlóégetést végzők az előírások ellenére nem jelentették be szándékukat, ezért a lakossági bejelentést követően a tűzoltók kivonultak a helyszínre.
Mivel az égetésnél a biztonsági előírásokat betartották, a tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk.

Szolidaritás

A Kossuth téren tartott országos méretű tűzoltó demonstráción a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy fővel képviseltette magát, kifejezve ezzel szolidaritásukat hivatásos kollégáikkal.

Jubileum

Idén November 23-án volt 100 éves a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség. A kerek évforduló alkalmából rendezett ünnepségen emlékzászló átadására került sor.
A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait érte az a megtiszteltetés, hogy a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek nevében szalagot köthettek az emlékzászlóra.

Látogatás Erdélyben

A Tűzoltó egyesület tagjai a közelgő ünnepek előtt látogatást tettek két erdélyi településen, a Maros megyei Szászcsává-son, valamint a Hargita megyei Borszéken. Szászcsáváson a helyi óvodának jutatott el a delegáció a Templom Téri Általános Iskola, a Széchenyi, valamint a Zrínyi utcai óvoda, és nem utolsó sorban a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület által összegyűjtött ruhaneműt, és játékokat.
Az ajándékozás apropójául szolgált az önkormányzat delegációjának, és az egyesület tagjainak márciusban megejtett látogatása során tapasztaltak, miszerint a településeken lévő óvodák kevés játékkal rendelkeznek. Az egyesület elnökhelyettese Pfeiffer Ferenc az óvodák közül a Szászcsávásit javasolta az ajándékozás célpontjául.
Az utolsó állomás Borszék volt, ahol a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek vittek néhány tűzoltó felszerelést.

Schuck Béla

 

 

 


Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztő: Schuck Béla e-mail