Polgármesteri közlemény - Emlékmű avatás

Tisztelt Vörösvári Polgárok, Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok!
Ma eltérek attól az ismert szokásomtól, hogy megköszönöm a megjelenésüket és az Önök nevében üdvözlöm mindig vendégeinket. Ma nincsenek vendégeink - egymás között vagyunk! Ez a mi saját, bensőséges ünnepünk.
Ma olyan ünnepet élünk át, amely több évtizedes hagyományú, de a diktatúra éveiben tiltott volt, majd mikor megtehettük volna, elmulasztottuk bevezetni.

A Hősök Napját ünnepeljük ma, Pilisvörösvár háború utáni történelmében először. A Hősök terének fogalma már beágyazódott a vörösváriak tudatába. Ugyanakkor nem mindíg és talán nem sokan gondolták végig e fogalmat. Részletesebb és mélyebb történelmi ismeretek nélkül is tudhatjuk, hogy vélhetően központi kormányzati akarat és feltételezhető anyagi támogatás eredményeként jöttek létre országszerte az I. világháború hősi halottainak emlékművei. Ezeket az emlékműveket mai szemmel nézve, fenntartásokkal élhetnénk a forma, ízlésvilág, anyagválasztás tekintetében. Nem különbözik ezektől az itt álló vörösvári emlékmű sem.

Egy dologban azonban biztosan helyes és időtálló volt a megalkotásuk. Ez pedig az a tény, hogy az emlékművek létrehozásával azonnal lehetővé vált a helyi közösségek számára ebben a kegyetlen háborúban elpusztult katonák megsiratása. Nem kellett megvárni a történelem, illetve az azt író emberek nagyon bizonytalan, alkalmanként a politikától függő értékítéletét a háborúról, a katonákról, azok vezetőiről. Ezek az I. világháborús emlékművek egyúttal pótolták az elesettek családjai, apák, édesanyák számára a távol lévő, talán nem is ismert sírt, ahol megemlékezni, virágot letenni, gyertyát gyújtani, sírni és megvigasztalódni lehetett. Ha van felróható felelőssége a negyvennégy éves diktatúrának, akkor ez a tiltás az, hogy a II. világháborús emlékműveket nem engedte megépíteni, és ezzel nyitva maradtak ennek a még kegyetlenebb háborúnak a sebei.

Családok, apák, édesanyák csak gondolatban kereshették fel a távol lévő, talán nem is ismert helyet, ahol a szeretett rokon nyugodhatott.

Félszeg kísérletek születtek a II. világháború hőseiről való megemlékezésre. Egy példát itt a vörösvári I. világháborús emlékművön is láthatunk. Még a II. világháború kezdetén felvésték az akkor ismert halottak nevét. Majd a rendszerváltoztatás szelét megneszelő, a diktatúra végén regnáló helyi döntéshozók szemérmes kísérletet tettek egy felirattal a megemlékezésre, de ahogy ez az elvek tisztázatlansága esetén lenni szokott, sikerült rendesen összemosni a fogalmakat. Ezt kísérelte meg tisztázni a rendszerváltoztatás első képviselőtestülete a jelenleg is az I. világháborús emlékmű tábláján látható felirattal.

A legfájdalmasabb az volt, hogy az ostoba, politikaorientált történelemhamisítás és a propaganda eredményeként szégyellni kellett a nemzeti hadseregbe besorozott, és a háború frontjain elesett rokonokat. Mintha a családok, ezek a fiatal fiúk tehettek volna arról, milyen szövetségi rendszerű országba születtek, milyen politikai célok felé sodródott hazájuk, és végső soron esküjükhöz híven engedelmeskedtek katonaként feljebbvalójuknak.

A most felavatandó emlékoszlopon nem csak katonák neve olvasható. A II. világháború attól különbözött az elsőtől jellegében, hogy míg az első tartalmazott valamit a korábbi háborúkból, azok hadszíntéren zajló párbajszerűségéből, lovagias harcmodorából, addig a második háború gépesített, technologizált, automatikus, vak hadigépezete a településeket is hadszíntérré változtatta, nem kímélve civileket sem. Több ilyen civil áldozat neve is szerepel emlékoszlopunkon. Ők teljesen ártatlanul, vélhetően váratlanul, felkészületlenül lettek háborús áldozatok.
Anélkül, hogy különbséget akarnánk tenni áldozat és áldozat között - mert hitem szerint minden élet egyszeri és megismételhetetlen -, mégis szót kell ejteni a hősök fogalmáról.

A fentiekben szóltam arról, hogy az oszlopon lévő névsor néhány kivétellel háborúban elesett katonák neve.
Vajon mitől lettek Ők hősök?

Az ember természetes tulajdonsága, hogy fél a korai, készületlen haláltól. Emlékszem, gyerekkorom máig ható emléke, hogy nagyon féltem attól, hogy háború lesz, és ott meg kell halnom. Az ilyen halál erőszakos, fájdalmas, méltatlan és nyomorúságos. Szeretteiktől távol, édesanyjuk, feleségük, kedvesük nevével ajkukon haltak meg ezek a vörösváriak. Csak mi tudjuk, hogy talán anyanyelvükön, svábul hangzottak el utolsó erőtlen szavaik. Lehet, hogy a bajtársa, ha nem volt falubéli, meg sem értette, válaszolni sem tudott.

Ilyen jelenetek naponta eshettek meg katonáinkkal hónapok, évek hosszú során át. Tudták, hol vannak, mi vár reájuk! Mégis ott maradtak! Ez már hősiesség. Egyáltalán, nem megszökni a katonaság elől, a katonaságból. Hiszen megszökni mérhetetlen önzés - egy bizonyos fokú gyávaság mellett -, mert az ő szökése mások ottmaradását feltételezi.

Hős az, aki ismeri, átéli a mindennapi halál jelenlétét, félelmét, mégis hűséges marad esküjéhez, hazájához, mert a becsület, a haza érték számára.

Katonáink azt is tudhatták, milyen fájdalom lesz szüleinek, édesanyjának gyermekük halálát megérni. A szülők által megélt gyermekhalál természetellenes és egy édesanya számára csak áldozatként élhető meg és csak az Istenanya fájdalmas példájával nyerhet vigasztalást. Ha nem is tudatosan, de mindez ott lehetett katonáink fejében, és mégis maradtak.

Hős lehet az is, aki egyéni, családi kötődésein túltekintve, egy eszmét szolgálva hal meg. Miért ne feltételezhetnénk, hogy katonáink, hittek a kor eszméiben?

Most tekintsünk el attól, hogy akkor mennyi, a történelmi távlattal nem igazolódott téveszme is kavargott. De azt bizton hihetjük, hogy bizonyos elhivatottság tudattal harcoltak az akkor már körvonalazódott, a világot fenyegető diktatórikus, szabadsághiányos, utópisztikus társadalmi berendezkedést hirdető eszmék ellen, és ezért vérüket, életüket adták.

Ezzel a világon az őket követő négy évtized alatt ezen eszmék ellen harcoló hősök sorát nyitották meg. Ide tartoznak az ötvenhatos forradalomban ezen diktatúra ellen harcoló hősök is. Valamennyiük igazát a kommunisztikus rendszerek világszerte bekövetkezett öszszeomlása bizonyította az 1980-as évek végén
Hölgyeim és Uraim, tisztelt Ünneplők!

Lehet, hogy ez a II. világháborús emlékmű, megkésett, és az utolsók között lesz felavatva az országban. Azonban a vörösváriaknak ezzel kapcsolatban nincs miért szégyenkezniük, mert ugyanakkor ez az országban az első emlékmű, amely azután lett felavatva, hogy a város a területén a II. világháborúban elesett idegen katonák síremlékét előbb tette rendbe.

Ezzel példát mutat Vörösvár, és keresztényi lelkülettel üzeni a világnak és azon belül a vörösvári katonák oroszországi, ukrajnai sírjai mellett élőknek: azt tettük fiaitok sírjaival, amit mi is szeretnénk, hogy a mi halott fiaink sírjaival tegyetek.

Kutassátok fel Őket, méltó síremlékkel lássátok el, ápoljátok a sírokat és értesítsétek a hozzátartozókat!
Itthon ezen az oszlopon a vörösvári katonák neve és emléke van megörökítve, ott a távolban az ő földi maradványaikat őrzi a föld, és remélhetően az az ukrán, vagy orosz édesanya ápolja, aki ismeretlenül nyugodt lehet, mert itt sorstársa, a vörösvári édesanya imádkozik, helyez el virágot, gyújt gyertyát az ukrán vagy orosz fiú sírjánál.

Köszönet e szimbolikus szolidaritási lánc létrehozóinak, mely így Európán át húzódik. Köszönet a névsor összeállítóinak és őrzőinek. Köszönet az emlékmű felállítása ötletadóinak, pénzbeli támogatóinak, kivitelezőjének.
Pilisvörösvár a mai nappal lezárta a háborúkkal kapcsolatos adósságait.

Megnyugodva, békésen tervezheti és építheti saját jövőjét, jó lelkiismerettel, bizakodva.
Legyen béke a hőseinkkel is!

Köszönöm figyelmüket.

Botzheim István
polgármester

***

Városunk polgárai nevében ezúton köszönöm meg a Heimatverein Egyesület minden tagjának és Manhertz Mártonné Terikének,
az egyesület vezetőjének a 12 órán át tartó, jól sikerült
pünkösdvasárnapi utcabál
megszervezését.

Botzheim István polgármester

 


 

 

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Jegyzőkönyvi kivonatok a képviselő-testület 2002. április 29-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatairól.
A képviselő testület tagjai közül az ülésen jelen voltak: Bíró Benjámin, Neubrandt István, Krupp János, Sax László, Kárpáti János, Kós Beatrix, Nick György, Müller János, Pándi Gábor, Süveges Borbála, Fogarasy Attiláné, Szakszon József, Horváth József, Botzheim István, Halmsláger Antal. Nem jelent meg: Gromon István, Zsarnóczi Richárd.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2002. (IV. 29.) Kt.sz. határozata a Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatoknak elbírálásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-nak (1) bekezdése b.) pontjában biztosított jogkörében KARÁDI KÁLMÁNNÉ pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a végrehajtásra kiadott 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében 5 éves időtartamra - 2002. augusztus 01-től 2007. augusztus 15-ig a Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával bízza meg. Felkéri a Polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátására.
Határidő: 2002. augusztus 1.
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a Grádus Óvoda intézményvezetői pályázatoknak elbírálásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-nak (1) bekezdése b.) pontjában biztosított jogkörében HASENFRATZ JÁNOSNÉ pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a végrehajtásra kiadott 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében 5 éves időtartamra - 2002. augusztus 01-től 2007. augusztus 15-ig a Grádus Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával bízza meg. Felkéri a Polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátására.
Határidő: 2002. augusztus 1.
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 9 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a címzetes óvodavezetői cím adományozásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zemplényi Józsefné részére kiemelkedő tevékenységének elismeréséül a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5. §-nak (19) bekezdése alapján címzetes óvodavezető címet adományoz 2002. augusztus 01-től.
Határidő: 2002. augusztus 1.
Felelős: Polgármester, Intézményvezető
A képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2002. (IV.29.) Kt. sz. határozata a Napos Oldal Szociális Központ Átmeneti Gondozóházának módosított Házirend jóváhagyásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napos Oldal Szociális Központ Átmeneti gondozóházának módosított Házirendjét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata az EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI BIZOTTSÁGA által a testvérvárosi kapcsolatok építésének céljából kiírásra került pályázat önrészének biztosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI BIZOTTSÁGA által a testvérvárosi kapcsolatok építésének céljából kiírásra került pályázat céljaival egyetért. A pályázat benyújtásához 1 295 ezer Ft. önrészt biztosít a 2/2002. (II. 11.) Kt.sz. rendeletében a városi rendezvényekre elkülönített összeg terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.
Határidő: 2002. május 20.
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 14 igen, és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a Dózsa György u. 110/a 864 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Dózsa György u. 110/a. 864 hrsz. alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatban a Polgármester, valamint Neubrandt István képviselő folytasson tárgyalásokat a Csitáry és Csitáry Kft-vel a hosszú távú megegyezés érdekében és június végéig készüljön újabb előterjesztés ebben az ügyben.
Határidő: 2002. június vége
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata új rendőrkapitányság létesítéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván egy új rendőrkapitányság létesítéséhez, melynek illetékességi területéhez tartozna Pilisvörösvár, Pilisjászfalu, Solymár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Üröm, Tinnye, Pilisborosjenő, Nagykovácsi, Pilisszántó és Csobánka települések.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a Budai u. 20. és Görgey u. 79. szám alatti ingatlanok értékesítéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pilisvörösvár, Budai u. 20. (0143/16 hrsz.), Görgey u. 79. (1767/2 hrsz.) szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése ingatlanközvetítővel történjen, azzal a megkötéssel, hogy az ingatlanközvetítő nem köthet ki kizárólagosságot a megbízásra vonatkozóan. A közvetítési díj mértéke a Görgey utcai ingatlan esetén maximum 1.5%, míg a Budai utcai ingatlannál 1.2%-a az ingatlan nettó forgalmi értékének. Az ingatlanok közvetítésére csak sikeres, azaz adásvételhez vezető közvetítői tevékenység kifejtése esetén kerül sor. Az ingatlanokkal kapcsolatos adás-vételi szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a Görgey utca 1700/6 hrsz-ú ingatlan peren kívüli megegyezéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Görgey utca alatt található sporttelep kiürítése és birtokba vétele iránt indított perben a Varázskő Kft. jogi képviselője által előadott peren kívüli megállapodás feltételeivel egyetért, de a végső döntést abban az esetben tudja meghozni, amennyiben az egyezség az ügyvédek által konkrétan megfogalmazásra kerül. A képviselő-testület az egyezség megkötését abban az esetben hagyja jóvá, ha azt a Varázskő Kft. aláírta, és az abban foglalt kritériumokat teljesítette. Amennyiben az ügy 60 napon belül nem rendeződik, a testület kéri a per folytatását.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a Vörösvári Újság felelős szerkesztőjének figyelmeztetéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösvári Újság áprilisi számában található rengeteg helyesírási hiba, ill. a 10 éves írás kommentár nélküli megjelentetését hibának tartja, az újság ilyen működésével nem elégedett, ezúton felkéri a felelős szerkesztő urat, hogy az újság további számaiban ilyen hibák ne forduljanak elő, nagyobb odafigyeléssel, gondossággal járjon el a Vörösvári Újság szerkesztése során.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 8 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2002. (IV. 29) Kt.sz. határozata a Pilisvörösvár Kisfaludy utca 2887 és 2888 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok feletti magántulajdonú üzlet bővítéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja Wippelhauser Ferencné Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 35. szám alatti lakos részére a Liget-ÁBC üzlet bővítését. Az ingatlan bővítését a saját tulajdonú épület két végfala vonalai közé eső terület által a telekhatárokig befoglalt területrészre értendő, és ennek a területnek a 80%-a kerülhet beépítésre.
Határidő: 2002. május 31.
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata Fogarasy Attiláné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban betöltött tagságának lemondásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Fogarasy Attiláné lemondását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban betöltött tisztségéről. Felkéri a jegyzőt, hogy a 4/1999. (IV. 12.) Kt.sz. rendelet 5. sz. mellékletét a fentiek alapján módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A képviselő-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata Süveges Borbála Oktatási, Közművelődési és Sportbizottságba való delegálásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Süveges Borbála képviselő asszonyt az Oktatási, Közművelődési és Sportbizottságba delegálja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 4/1999. (IV.12.) Kt.sz. rendelet 5. sz. mellékletét a fentiek alapján módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A képviselő-testület a határozatot 10 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola módosított pedagógiai programjának jóváhagyásáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola módosított pedagógiai programját és helyi tantervét jóváhagyja 2002. augusztus 15-től 2005. szeptember 01-ig tartó időszakra. Az intézmény részére a pedagógiai program végrehajtásához szükséges időkeretet a közoktatásról szóló törvény 52. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pedagógiai program módosítását kezdeményezze.
Határidő: 2002. szeptember 01.
Felelős: Jegyző
A képviselő-testület a határozatot 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata az önkormányzat által üdülőingatlan vásárlási célú fejlesztési célhitel szerződés megkötéséről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2002. (II.25.) Kt. sz. határozatában elfogadott 60.000 millió Ft összegű ingatlanvásárlási célú fejlesztési hitel szerződés megkötésére 6 éves lejáratra az OTP Bank Rt pénzintézetet jelöli ki az alábbi feltételekkel:
Hiteldíj: változó, mindenkori BUBOR + 0.6% (BUBOR= jegybank alapkamat)
Kezelési költség: 0
Hitelkezelési jutalék: 0,2% /év
Rendelkezésre tartási jutalék: 0%
Rendelkezésre tartási idő: 2002. december 31.
Az önkormányzat a hitel előtörlesztésére költségmentesen igényt tart.
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. Felkéri a jegyzőt, az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását a fentiek szerint készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 14 igen szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2002.(IV.29.) Kt. sz. határozata a balatonfenyvesi tábor felújításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a balatonfenyvesi tábor felújítására 2 millió Ft-ot biztosít, melynek forrását a Hősök tér és Vásár tér felújítására elkülönített összegből - 50-50%-ban - átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Polgármester, Jegyző
A képviselő-testület a határozatot 9 igen és 5 nem szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/ 2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a gyalogátkelőhelyek tervezéséhez biztosítandó pénzeszközről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az AQUATERV- KOMPLEX Kft. tervezésre vonatkozó árajánlatát 1.225.000 Ft bruttó áron, és felkéri a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. A tervezési munkáért járó 1.225.000 Ft összeget a Hősök tér és Vásár tér felújítására elkülönített öszszegből - 50-50%-ban - átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
A képviselő-testület a határozatot 9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2002. (IV.29.) Kt.sz. határozata a 217/2001. (X. 01.) határozatának a 10-es út átkelési szakaszán létrehozandó gyalogátkelőhelyek létesítéséről szóló határozatának módosításáról:

Pilisvörösvár Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete a Budai út 2. sz. zöldséges bolt előtti terület helyett a Krigli sörözővel szembeni helyszínt hagyja jóvá gyalogátkelőhely részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta.

K.m.f.
Heider László s.k. jegyző
Botzheim István s.k. polgármester
A Jegyzőkönyv hiteléül: Haraszti Zsuzsanna

Pilisvörösvár, 2002. május 8.


 

 

Közmeghallgatás

2002. április 25-én közmeghallgatáson találkozott a közügyek iránt érdeklődő lakosság és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, önkormányzati karának jelentős része.

Aki emlékszik az egykori falugyűlésekre, bizonyára felismerte a két forma közötti különbséget. A különbség a külső, rendezésbeli körülményekben, a jelenlévők motiválásában, napjaink általános közérdeklődésre serkentő eseményeiben van. A közmeghallgatás olyan kétpólusú, demokratikus fórum, ahol egyrészt a végzett munkáról szóló beszámoló hangzik el, másrészt, amelyet a szabad szólás, kérdésfeltevés, a lakosság oldaláról jelentkező ellenőrzés, a városunkért érzett felelősség jellemez.

Az Önkormányzat 2001. évi gazdálkodásáról minden jelenlévő írásos tájékoztatást kapott.

Botzheim István polgármester úr üdvözlő szavai után röviden ismertette a 2001-ben elvégzett nagyobb feladatokat, beruházásokat.
Ezek közül a jelentősebbek:
- csatornázás
- útépítés
- új vasúti megálló létesítése járdával, kerékpárúttal
- szociális lakások építése
- gyámhatóság, gyámiroda létesítése
- építési hatóság létesítése
Az elmúlt négy esztendőben elvégzett munkáról a szeptemberi választásokig újabb közmeghallgatáson lesz szó.

Ezt követően lakossági kérdések, hozzászólások következtek. Terjedelmi okokból csak a legfontosabbakra kerülhet sor.

Jászberényi József és Mirk Zoltán a tökéletesebb információáramlás érdekében emeltek szót. Élni kellene a kábel-TV közvetítésével, interneten és a könyvtárban és hozzáférhetővé kellene tenni a közérdekű információkat.

Gromon István alpolgármester helyeselné a kábel TV-s közvetítéseket, de a képviselő-testület nem ért vele egyet.

Botzheim István polgármester tájékoztatása szerint interneten és a könyvtárban is hozzáférhető a testületi ülések anyaga.

Sok hozzászóló, kérdező (Mikta József, Kovács László, Jászberényi József, Mogyorósi István) az útépítési tervekről, az építés ütemezéséről, az ütemezéstől való eltérés okáról, a csapadékvíz elvezetéséről kérdezett. Különösen a csapadékvíz jelent gondot a mélyebben fekvő utcák lakóinak (Erzsébet út, Kápolna utca).

A polgármester a probléma közös megoldását javasolta; felhívta a figyelmet az elzárt, feltöltött lefolyók, a ki nem tisztított árkok veszélyességére.
Az útépítés ütemezése a csatornaépítés függvénye - mondta. Elismerte, hogy voltak eltérések az eredeti tervtől, megnevezte ennek a döntésnek a felelőseit.

Ossó József a csapadékvíz elvezetésére átfogó terv készítését tartja szükségesnek.

A Városgondnokság igazgatója a kátyúzásról elmondta, hogy a Vízművek által okozott kárt a Vízműnek kell helyrehoznia. (Stocker úr május 3. hetére ígérte a javításokat.)

Balogh Ede elégtelennek tartja az utak téli kezelését.

Horváth Miklós igazgató válaszában elismeri a gyenge teljesítményt, de hivatkozik az anyagi háttérre, amelyből csak ennyire futotta. (Tájékoztatásul elmondta: bérelt szórókocsival négy kilométer út kezelése 70 000 Ft.)

Balogh Ede kérdezte:
- Miért nincs több gyalogátkelő?

Szimeth István a Műszaki Osztály vezetőjének válasza:
Rövidesen sor kerül néhány gyalogátkelő felfestésére.

Molnár Magdolna megkérdezte:
- Hová folyik annak a lakóháznak a szennyvize, ahol még nem kötöttek rá a központi csatornarendszerre?
- Miért építenek a lakók magas lépcsőket a járdákra?
- Ki keresztelte el az Eperjesi utat Eperjesi közzé?

Szimeth István válaszolt:
- Amíg nem készül el a helyi rendelet szennyvíz ügyben, addig nem lehet szankcionálni.
Egészségünk érdekében azonban mindnyájunk kötelessége, hogy a bekötésig a korábbi szippantásos módon és rendszeresen gondoskodjunk a szennyvíz elszállításáról.
- A járdaépítést a közterület-felügyelők ellenőrzik.
- Az Eperjesi köz keresztelőjéről a Hivatalnak nincs tudomása.

Sajtosi Jánosné kérdezte:
- Az üdülőövezetben élők és életvitelszerűen ott lakók 40 000 Ft idegenforgalmi adót fizetnek évente. Hogy lehet, hogy néhányan átminősíttették ingatlanukat, hogy így mentesüljenek az adófizetés alól?
- Lehet-e iparszerű munkavégzést folytatni üdülőövezetben?
- Kéri, hogy a Budai úti fakivágással kapcsolatban - mint környezetvédő - kapjon írásos tájékoztatást a Hivatal döntéséről.
- Ki ellenőrzi a határozat betartását?
- Milyen terv készült a tavak környékére költöző búcsú területére?

Heider László jegyző úr válaszolt:
- A rendezési terv szerint üdülőövezeti lakóingatlant nem lehet lakóházzá minősíteni.
- A vállalkozásokat törvény szabályozza, szakhatóságnál lehet bejelenteni az észrevételt.

Szimeth István válaszolt a fakivágással kapcsolatban:
A kritikus területen 8 fát pótoltak az engedély nélkül kivágottak helyén. Ezt a Hivatal ellenőrizte, egyben figyelmeztették az illetékest, hogy a pótolt fa méretei nem megfelelőek. Az ellenőrzés folyamatos.

Botzheim István polgármester válasza:
A búcsú területének kialakítására pályázatot írt ki a Hivatal.

Jászberényi József megkérdezte:
- Hogy áll a Rumpold kft-vel kötött szerződés ill. annak módosítása?

Heider László jegyző válaszol:
A Rumpold kft-vel folynak a tárgyalások, várható a végleges szerződés megkötése.

Tóthné Őszi Brigitta - Fecske utcai lakos azon sajnálkozott, hogy a Bánya-tavak környékének természeti értékei kihasználatlanok.
- Sérelmezte, hogy a kemping rendezvényei túl hangosak.
- Engedélykötelesek-e a rendezvények?

Heider László jegyző válasza:
Tudomása szerint a kemping rendezvényei engedélyezettek.
A csendrendelet be nem tartása korlátozással jár.

Botzheim István polgármester a tavak környékének hasznosításáról:
Nehéz e téren látványos eredményt elérni, hiszen a terület egy része már a tópartig felparcellázták és be is kerítették.

Havas Ferenc a Horgász Egyesület tagja sürgős tárgyalásokat javasol a Hivatallal a hosszú ideje húzódó megoldatlan problémákról.

Herbst István megkérdezte:
- Lehet-e sűrűn lakott területen kereskedelmi mennyiségű (10-20 db) sertést tartani, u.i. az ő családjának az életminőségét éppen ilyen probléma zavarja.
(A válasz nem volt kielégítő.)

Számos gond vár még megoldásra; szükség volna nagyobb postára, a piac terén biciklitárolóra, jobb járdákra, stb.
Tengernyi a feladat, a lemaradás óriási - mondta az alpolgármester.
Két-három év alatt képtelenség látványosan pótolni évtizedek lemaradását.
A közmeghallgatást a késő esti órákban a polgármester a lakosság aktív resztvételének megköszönésével zárta be.

Kosznovszki Janka

 

 Fel a lap tetejére


IMPRESSZUM:
Copyright © Pilisvörösvár Város Önkormányzata e-mail

Szerkesztő: Schuck Béla e-mail