Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéshez.

XII. évfolyam 12. szám 2012 december
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

VÁLTOZÁS A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN ÉS AZ ISKOLÁK FENNTARTÁSÁBAN


Interjú Gromon István polgármesterrel

• Megvan a hulladékszállítási közbeszerzés eredménye, vagyis eldőlt, melyik cég fogja szállítani a szemetünket jövőre. Az önkormányzat három ajánlattevő közül válogathatott. Mi volt vagy mik voltak a legfontosabb szempontok az elbírálásnál?
Nagyításhoz kattintson a képre!

A legfontosabb szempont a gyűjtőedények (kukák) gyűjtési, ürítési díja volt, 40-es súlyszámmal. Ezután következett az átrakóhely bérletének minimális ellenértéke, 30-as súlyszámmal. Következő szempont volt (jogszabályi előírás alapján) az igénybe vett hulladéklerakó Pilisvörösvártól való távolsága 10-es súlyszámmal (kötelező környezetvédelmi szempontok miatt), valamint az illegális hulladék elszállítására szolgáló konténer kihelyezésnek és ürítésének díja, szintén 10-es súlyszámmal. Ezután következett a többlethulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok ára: a kommunális hulladék összegyűjtésére szolgáló szürke zsák gyűjtési díja 6-os súlyszámmal, a szelektív hulladék összegyűjtésére szolgáló sárga zsák díja 2-es súlyszámmal és a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zöld zsák díja, szintén 2-es súlyszámmal.

A felsorolt bírálati szempontok alapján a közbeszerzési tanácsadó az ajánlatokat értékelte, s megállapította, hogy a Saubermacher-Bicske Kft., az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. és a Hulladékgazdálkodási Konzorcium ajánlatai közül a Saubermacher-Bicskéé az összességében legjobb ajánlat.

• Polgármester úr sokszor elmondta már korábban is, hogy az eddigi szemétdíjak egész biztosan emelkedni fognak. Hogyan értékeli: a lehetőségekhez mérten milyen szerződést sikerül kötni?

A körülményekhez képest jót. A jelenlegi – 2012. év végén lejáró – 10 éves hulladékszállítási szerződésünk megkötése óta ugyanis Magyarországon a kommunális hulladékgyűjtés piaci díjai jelentősen emelkedtek. Ezzel szemben Pilisvörösváron csak a mindenkori éves inflációval emelkedtek a díjak, mert az infláción felüli díjemelési kísérleteket önkormányzatunk minden évben következetesen visszautasította. A környező települések többségében ez nem így volt, így sok helyen már eddig is annyit, vagy annál többet fizettek, mint amit 2013. január 1-től Pilisvörösváron kell majd fizetni. A jelenlegi árakat figyelembe véve egy 110/120 literes szerződéssel rendelkező vörösvári polgárnak az elmúlt hat évben összesen körülbelül 120–160.000 forint maradt a zsebében a környékbeli települések polgáraihoz képest.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Az új pilisvörösvári szemétdíjra (7.810 Ft / negyedév / 110 literes kuka) pedig úgy kell tekintenünk, mint egy közepesnek számító díjra. Mert bár a szemétdíjak Vörösváron most jelentősen – lényegében az eddiginek a duplájára – emelkednek, még az emelés után is alacsonyabb lesz nálunk a szemétdíj, mint amennyi már eddig volt pl. Piliscsabán, Pilisszántón, Pilisborosjenőn vagy Pilisszentkereszten.

• Az új szerződés január 1-jétől él?

Igen. 2012. december 31-én jár le a jelenlegi szerződésünk, s remélem, az év utolsó napjaiban alá tudjuk írni az újat, ami 2013. január 1-jén lép életbe, s határozott időre, a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás európai uniós pályázata keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények üzembe helyezéséig tartó időtartamra szól majd, azaz várhatóan 1,5-2 évig lesz érvényben.

• Év végéig át kell adni az államnak az iskolák (a két általános iskola és a zeneiskola) fenntartását. Rendben megy a folyamat?

Attól függ, mit nevezünk rendnek. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az érintett intézmények és a tankerületi igazgató minden erejét latba vetve, legjobb tudása szerint, összefogva, egymást segítve végzi a munkáját, de a naponta érkező újabb és újabb, sokszor egymásnak ellentmondó felső utasításoknak, valamint a sokszor lehetetlenül rövid határidőknek csak rendkívüli erőfeszítések árán lehet eleget tenni. Mindenestre Pilisvörösvár eddig minden adatot határidőre szolgáltatott, és a jogszabályokban rögzített minden egyéb határidőt is sikeresen betartott, sőt még a környékbeli településeknek is komoly szakmai segítséget tudtunk nyújtani. Mindezt ráadásul annak ellenére, hogy az átadási munka kulcsembere, Kutasi Jánosné vezető főtanácsos asszony a november 29-i váratlan megbetegedése miatt kidőlt a sorból. Ezen a helyen is mielőbbi gyógyulást kívánok neki, s egyúttal megköszönöm dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak, valamint Krausz Valéria GESZ-vezetőnek a bravúros beugrást a feladat átvételére.

• A törvény úgy szól, hogy az iskolák működtetése maradhat az önkormányzat feladata. Mi tartozik a működtetéshez?

Az új jogszabályok szerint a működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az iskolában a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A törvény szerint a működtető (azaz az önkormányzat) feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant (azaz az iskolaépületet) a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtetés keretében az önkormányzat a saját forrásai terhére biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket (azaz karbantartja az épületet és fizeti az összes rezsiköltséget), továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket (azaz fizeti a takarítók, a portások, a gondnokok, a karbantartók és a gazdasági ügyintézők bérét és annak járulékait). A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, a készletek pótlása is. Gyakorlatilag tehát a tanárok fizetésén és annak járulékain kívül az iskolák fenntartásának összes költsége az önkormányzatoknál marad, s ehhez január 1-től semmilyen normatívát vagy állami támogatást nem kapunk.

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közalkalmazottakat áthelyezik a GESZ alkalmazásába. Miért?

Nem az összes közalkalmazottat vesszük át, hanem csak a „nem pedagógus”, illetve „az oktató-nevelőmunkát nem közvetlenül segítő” közalkalmazottakat (azaz a takarítókat, portásokat, gondnokokat, karbantartókat, gazdasági ügyintézőket). A pedagógusok és az oktatást segítők (iskolatitkárok, iskolai könyvtárosok) bérét és járulékait ugyanis 2013. január 1-től az állam finanszírozza, s ők munkajogilag a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) alkalmazottai lesznek.

Az egyéb dolgozókat (portás, takarító, karbantartó-fűtő, gazdasági ügyintéző) nem veszi át az állam, s nem is finanszírozza az illetményüket. Az iskolák működtetéséhez azonban továbbra is szükség lesz takarítókra, portásokra, gondnokokra, karbantartókra, gazdasági ügyintézőkre, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az állami fenntartásba kerülő iskoláktól áthelyezéssel átveszi őket, s a Gazdasági Ellátó Szervezet keretében, közalkalmazottként tovább foglalkoztatja. (Ha közvetlenül a Polgármesteri Hivatal alá kerültek volna, csak munka törvénykönyve szerinti munkavállalók lettek volna, így viszont, hogy a GESZ alá kerülnek, továbbra is közalkalmazottak maradhatnak, ami mindenképpen előnyösebb számukra.)

• Lesznek (vagy vannak), akiket elbocsátanak az intézményektől?

A korábbi évekhez hasonlóan most is arra törekedtünk, hogy a kényszerű átszervezések közepette is megtaláljuk a módját annak, hogy az átalakulás a legkisebb egyéni sérelmekkel valósuljon meg. Ennek érdekében a technikai dolgozókkal 2012. no­vember 30-án személyesen egyeztettünk, részükre az álláshelyeket változatlan feltételekkel felajánlottuk. Néhány kivétellel mindenki élt is a lehetőséggel, s eddig semmilyen munkajogi vita nem keletkezett. Ezt nagyon nagy dolognak tartom.

• Hamarosan itt az év vége. Azt hiszem, nem volt könnyű év… Mit kíván a városnak 2013-ra?

A 2012-es év a négy éve tartó gazdasági válság eddigi legnehezebb éve, s egyben nagy átalakulások éve is volt. Az év elején az állami elvonások és a saját bevételeink csökkenése miatt rendkívüli kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket kellett hoznunk, aztán egész évben nagyon takarékosan kellett gazdálkodnunk, hogy talpon maradhassunk, intézményeinket és a várost működtetni tudjuk. Majd sok-sok adatszolgáltatással, egyeztető tárgyalással, szerződéstervezetek készítésével elő kellett készülni a járási hivatal kialakítására, az általános iskolák és a zeneiskola állami fenntartásba adására, a járási tanke­rület kialakítására, a kiemelt építéshatóság felállítására. Nagyon sok súlyos vagyoni, szervezeti és személyi döntést kellett meghoznunk, igyekezve előre látni a várható eseményeket, elébük menni, a város vagyonával, szellemi és erkölcsi értékeivel a legésszerűbben gazdálkodni. Ez rengeteg munkát, töprengést, tépelődést, felelősségvállalást, olykor kockázatvállalást követelt.

2013-ra mindenekelőtt türelmet, békét, további összetartást, kitartást és reményt kívánok városunk egész közösségének. Azt kívánom, hogy az állam ne hozza lehetetlen helyzetbe az önkormányzatokat: ne vonja el a bevételeinket olyan mértékben, hogy lehetetlenné váljon a működésünk, és ne kényszerítsen újabb helyi adók kivetésre vagy adóemelésre. Azt kívánom, hogy a nagy átalakítások beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket, s az új közigazgatási és oktatási rendszer a korábbinál valóban hatékonyabb, gazdaságosabb, színvonalasabb és eredményesebb legyen. Azt kívánom, hogy az ország elinduljon végre egy kicsit fölfelé, s hogy itthon, Vörösváron is újra tervezhessünk fejlesztéseket, beruházásokat, ismét lehessenek örömteli pillanataink – egyénileg és közösségileg egyaránt.

• Így legyen!

Sólyom Ágnes

Továbbra is egy célért, együtt

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 01. napjától a köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KIK) tartozó tankerületeken keresztül. Ez azt jelenti, hogy Pilisvörösváron a két általános iskola és a zeneiskola állami fenntartásba kerül. A három intézmény összesen mintegy 105 pedagógusának és az iskolatitkároknak új munkáltatója a Pilisvörösvári Járási Tankerület lesz.

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján az államigazgatási feladatok egy része 2013. január 1-től az önkormányzatoktól (a jegyzőtől) a járási hivatalokhoz kerül át. A polgármesteri hivatal jelenlegi 54 dolgozójából 21 fő 2013. január 1-jétől a Pilisvörösvári Járási Hivatal alkalmazottja lesz.

Új munkahelyre kerülő jelenlegi kollégáinknak, munkatársainknak – köztisztviselőknek, pedagógusoknak, zenetanároknak és segítőiknek – ezúton szeretnénk nyilvánosan is megköszönni az elmúlt évek közös munkáját, az együttműködést, a közös cél érdekében, ami nem más, mint az adott lehetőségek között a legmagasabb szintű közoktatási és közigazgatási szolgáltatás biztosítása Pilisvörösvár polgárai számára.

A köszönet nem jelent búcsúzást: abban reménykedünk, hogy mindnyájan, akik eddig együtt munkálkodtunk a közös célért, a jövőben is, az új szervezeti keretek között is szorosan együttműködünk majd, felhasználva az elmúlt évek közösen szerzett tapasztalatait, erőt merítve a közös sikerekből, megtartva a kialakult jó emberi kapcsolatokat.

Dr. Krupp Zsuzsanna
Gromon István
jegyző
polgármester

 

 

                       

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS

november 29.
A hulladékszállítási közbeszerzés eredménye
Nagyításhoz kattintson a képre!

A november végi ülésen kellett meghoznia a testületnek a döntést a hulladékszállításra kiírt közbeszerzés eredményéről. A közbeszerzési eljárás megindításáról szeptemberben hoztak határozatot. A kiírással egyidejűleg, tehát előre kellett meghatározni, hogy milyen feladatok elvégzését várják el a szolgáltatótól, továbbá a majdani elbírálási szempontokat is, illetve hogy melyik szempontot milyen súllyal veszik majd figyelembe. A benyújtási határidőig, november 12-éig három ajánlat érkezett, és mindhármat érvényesnek találta az önkormányzat közbeszerzési bíráló bizottsága. Így a testületnek most csak arról kellett határoznia, hogy kihirdeti-e nyertesnek az összességében legjobb ajánlatot adó pályázót, vagy érvénytelennek nyilvánítja a közbeszerzést, és új eljárást ír ki.

Kőrössy János képviselő kifogásolta az elbírálás szempontjait, ugyanis volt olyan ajánlat, amelyben a lakosság által fizetendő díjak alacsonyabbak lennének, de a bírálati szempontok miatt nem az az ajánlat lett összességében a legjobb. Utólag azonban, az ajánlatok ismeretében már nem lehet módosítani az elbírálási szempontokat, ez ellentétes lenne a közbeszerzés szabályaival. A testület ezért eredményesnek nyilvánította a közbeszerzést, nyertesnek hirdette ki az összességében legjobb ajánlatot adó Saubermacher-Bicske Kft.-t, és felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg vele a közszolgáltatási szerződést az ajánlatban szereplő áron. (214/2012. Kt. sz. határozat – 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás) Részletesebben olvashatnak a feltételekről a polgármesteri interjúban, lapunk 6. oldalán.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Elektromos vezetékek a vasút mentén

A vasút-korszerűsítés munkálatai több helyen érintik az elektromos hálózatot, a közműveket ezeken a helyeken át kell alakítani. Mint ismeretes, Vörösváron 2002 novembere óta él a köztisztaság fenntartásáról és a városképvédelem egyes kérdéseiről szóló (24/2002. [XII. 03.] Kt. sz.) rendelet, ami szerint új közművet létesíteni vagy meglévőt átalakítani csak úgy lehet, hogy földkábelbe helyezik. Most a vasút-korszerűsítés kivitelezője jelezte, hogy a legtöbb érintett helyen ezt meg is tudják tenni, de hat helyszínen szeretnének eltérni a rendelettől, mert bár műszakilag nem lehetetlen a földkábelbe helyezés, 59 millió forinttal többe kerül, mint a légvezetékes megoldás. A beruházó NIF Zrt. a tervek készítésekor nem számolt ezekkel a költségekkel, és nem finanszírozza a többletet, a kivitelező cég pedig állítása szerint nem erre vállalkozott, ezért ők is szeretnének megszabadulni a plusz költségtől.

Nagyításhoz kattintson a képre!
Látványterv a temetői emlékhelyhez

A képviselő-testület nem támogatta a javaslatot, több ok miatt. Elsősorban azért, mert egy rendelet hatálya alól nem lehet eseti felmentést adni. Ha el akarnak térni a „földkábel-szabálytól”, akkor módosítani kellene a rendeletet, ez pedig rossz precedenst teremtene. (Az Elmű 2002 óta több alkalommal is próbálta megtámadni a rendeletet, illetve eltérni tőle – sikertelenül.) Mivel a testületi tagok többsége a városkép védelmében jónak tartja azt a hosszú távú a célt, hogy eltűnjenek Vörösvárról a légvezetékek (ún. szabadvezetékek), a rendeletet nem kívánják megváltoztatni. A kivitelező kérelme innen kezdve hatósági ügy, melyben elsőfokon a Polgármesteri Hivatal jár el.

Arra a kérdésre, hogy a vasútfejlesztés munkálatait veszélyeztetheti-e az önkormányzat mostani nemleges válasza, a kivitelező cég képviselője azt válaszolta: a kivitelezésnél nem, csupán a műszaki átadásnál lesz ez probléma. A napirendet mintegy másfél órán keresztül tárgyalták, míg végül megszületett a döntés. (215/2012. Kt. sz. határozat – 8 igen, 3 nem és 1 tartózkodás)

Helyiséghasználat a Művészetek Házában

Visszaköltözött a zeneiskola a régi helyére, a Szabadság u. 21. szám alá, de mivel az órák egy részét továbbra is a Művészetek Házában tartják, az általuk használt helyiségekről megállapodást kell kötnie a két intézménynek – most ennek a részleteit fogadta el a képviselő-testület. A zeneiskola kizárólagos használatába kerül az első emeleti képzőművészeti terem, a második emeleti szolfézs II. terem, és a harmadik emeleten 7 db hangszeres terem. A helyiséghasználat a 2012-es költségvetési évben (az önkormányzati fenntartás idején) ingyenes, a jövő évben (az állami fenntartás idején) fizetendő használati díjról és rezsitérítésről a 2013-as költségvetés fog rendelkezni. (216/2012. Kt. sz. határozat – 9 igen és 2 tartózkodás)

Emlékhely a gyermeksíroknak

Elkészült a temetőben létrehozandó gyermeksír-emlékhely terve. A Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség tulajdonosi hozzájárulást és anyagi támogatást kért az önkormányzattól ennek megvalósításához. A testület megadta a hozzájárulást, valamint 100 ezer forint támogatást biztosított az emlékhely kialakításának kb. félmillió forintos költségeihez. (217/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen és 1 tartózkodás)

Temetőrendelet

A temető üzemeltetőjének kérésére az önkormányzat felülvizsgálta temetőrendeletét. A javaslatok többségén nem volt komolyabb vita, a ravatalozó használatának szabályaival kapcsolatban azonban igen. A szakmai véleményezés és az egyeztető tárgyalások után végül bekerült a rendeletbe, hogy a gyászszertartások során mindenkinek kötelező igénybe vennie a ravatalozó épületét. Az előterjesztő ezt a helyi kegyeleti hagyományok megőrzésének fontosságával indokolta. Új szabály, hogy a temetőben magánszemély nem ültethet fát, cserjét, kivéve a sírra ültetett örökzöldet, de az is csak olyan lehet, amely teljes kifejlettségében nem magasabb másfél méternél, és átmérője legfeljebb 60 cm. A temetőben továbbra is tilos gépjárművel közlekedni, de az üzemeltető engedélyt adhat a behajtásra idősek, betegek, mozgásukban akadályozottak részére. Megváltozik a temető nyitva tartásának rendje: téli időszakban (október 1. és február 28. között) 8:00-17:00 óráig, nyári időszakban (március 1. és szeptember 30. között) 7:00-19:00 óráig tart nyitva a temető. Halottak napja körül a nyári rend szerint tartják nyitva a kaput, mindenszentek és halottak napján pedig 7 és 21 óra között. (Rendeletmódosítás – 8 igen, 3 nem)

Nagyításhoz kattintson a képre!

A temetőrendelet megvitatása is hosszú időt vett igénybe, így az ülés első négy órája után (ami alatt a napirenden lévő 24 témából ötöt tárgyaltak meg), este 10-kor szünetet tartott a képviselő-testület. Röviddel ezután felfüggesztették  a tanácskozás folytatását az egyik hivatali dolgozó súlyos rosszulléte miatt, akihez mentőt kellett hívni. Az ülés ½11 tájban folytatódott, a további napirendeket így jókora csúszással, de ezután már rövid idő alatt fogadták el.

Gazdálkodási beszámoló és költségvetési koncepció

Az önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató kiemeli, hogy takarékos volt a gazdálkodás, az önkormányzat egyenlege pozitív, és hogy míg év elején 90 millió forint feletti volt a folyószámlahitel-állomány, jelenleg már több hónapja nincs, és az év hátralévő részében várhatóan nem is lesz szükség folyószámlahitel igénybevételére. A beszámolót elfogadta a testület. (218/2012. Kt. sz. határozat – 10 igen és 1 tartózkodás)

Megszavazták a 2013-as költségvetés megalkotásához alapul szolgáló koncepciót is, ami rögzíti a tervezés alapelveit, valamint számba veszi a várható változásokat és a határidőket. (219/2012. határozat – 10 igen és 1 tartózkodás)

Iskolai dolgozók áthelyezése

Állami fenntartásba kerül a két általános iskola, valamint a zeneiskola. Az intézmények működtetése azonban az önkormányzat feladata marad, így azoknak a közalkalmazottaknak a foglalkoztatása is, akik nem pedagógusok, és az oktató-nevelőmunkát nem közvetlenül segítik. A testület ezért döntött arról, hogy őket január 1-jétől a GESZ foglalkoztatja, lényegében a jelenlegivel megegyező munkakörben. (220/2012. Kt. sz. határozat – 11 igen egyhangú)

Díszpolgárok sírja

A díszpolgári címekről szóló rendeletbe bekerült, hogy az önkormányzat a város minden díszpolgárának ingyenes, örökös sírhelymegváltást biztosít a temetőben. Így városunk nagyjainak sírja megmarad az utókor számára, akkor is, ha a kitüntetettnek esetleg nincsenek leszármazottai, vagy azok nem tudnak gondoskodni a sír fenntartásáról.

Mentőállomás

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány bejegyeztesse székhelyeként a mentőállomás épületét. A Fő út 130. szám alatti mentőállomás épületét a Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány építtette, az önkormányzat engedélyével és anyagi támogatásával, önkormányzati ingatlanon, de az épület bejegyzése és tulajdonjoga a mai napig rendezetlen. Az erre vonatkozó egyeztetések már elkezdődtek a polgármesteri hivatalban. (224/2012. Kt. sz. határozat – 11 igen egyhangú)

Visszavont rendelet

Ahogyan az országos hírekben is megjelent, az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette az önkormányzati törvénynek azokat a szakaszait, amelyek felhatalmazást adnak az önkormányzatoknak a tiltott, közösségellenes magatartás eseteinek rendeletben való meghatározását és bírságolását. Ezért az önkormányzat hatályon kívül helyezte májusban meghozott, erről szóló rendeletét.

Önkormányzati lakások és telkek

Egy önkormányzati tulajdonú lakásra a kiírt pályázaton vételi ajánlat érkezett, ennek eladásáról döntött a testület, a többi ingatlant újból meghirdette eladásra. Az ingatlanok listáját ld. a 33. oldalon. (227-232/2012. Kt. sz. határozatok)

További határozatok:
Rendeletek:

(a rendeletek teljes szövege megtalálható a városi honlapon: www.pilisvorosvar.hu)

KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata