Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. január 26-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 100 %-os intenzitású, maximum 9.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásra.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására (ajánlatok bekérése, a beszerzést lebonyolító cég kiválasztása, a tárgy szerinti szakértő megbízása a beszerzési szabályzatnak megfelelően) úgy, hogy a kötelezettségvállalásra csak a pozitív támogatási döntés után kerüljön sor.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, projekt menedzsmenti megbízások, stb.).

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy pályázat pozitív elbírálását követően a költségvetési rendelet módosítására tegyen javaslatot.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata az Ady Endre köz és a Fácán utca, valamint a Csendbiztos utca szilárd burkolattal történő kiépítésének támogatására vonatkozó minisztériumi pályázat benyújtásáról (II.)

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által, Pest megye önkormányzati tulajdonú belterületi útjai szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására kiírt pályázatra (PM_onkormut_2016) a Pilisvörösvár 580; 583; 602; 601 és 605/1 helyrajzi számokon elhelyezkedő Ady Endre köz és a Pilisvörösvár 4891; 4525/8; 576,5  helyrajzi számokon elhelyezkedő Fácán utca, valamint a Pilisvörösvár 7658; 7669; 7670/12; 7671 és 7626 helyrajzi számokon elhelyezkedő Csendbiztos utca szilárd burkolattal történő kiépítésére pályázatot nyújt be.

 

A beérkezett legolcsóbb kivitelezői ajánlatot (Strabag, br. 175 469 757 Ft), az egyéb költségeket (terveztetés, engedélyeztetés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, tájékoztatás stb.) és az elnyerhető maximum 150.000.000 forint támogatást figyelembe véve a projekt 32.092.057 forint önerőt igényel, melyet a Képviselő-testület biztosít.

 

Az önrészhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletében a 2016. évi maradványok átcsoportosításával biztosítja, az alábbiak szerint:

- pályázati tartalék maradványa (12. melléklet 13. sor, 16.770.186 forint),

- általános tartalék maradványa (12. melléklet 22. sor, 4.756.551 forint),

- Templom Téri Általános Iskola sportudvar-felújításának pályázati önrésze (13. melléklet 30. sor, 10.565.320 forint).

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa és a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

 

Jelen határozatával a Képviselő-testület módosítja és egységes szerkezetben újra elfogadja a 4/2017. (I. 12.) Kt. sz. határozatát.

 

Határidő: folyamatos                                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a Napos Oldal Szociális Központ (Rákóczi u. 5.) központi épületének tetőfelújítása valamint az idősek átmeneti gondozóháza épületének tetőfelújítása és homlokzat-felújítása kivitelezőjének kiválasztására kiírt, tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzési eljárásnak az eredményéről   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

-       a Napos Oldal Szociális Központ főépületének tetőfelújítása valamint az idősek átmeneti gondozóháza tetőfelújítása és homlokzat-felújítása kivitelezőjének kiválasztására a KBE-08968/2016 előzetes összefoglalóval indított közbeszerzést érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki,

-       a Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a Cibon Kft. és a Rózsép Kft. ajánlatát,

-       a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a Rooseber Kft. ajánlatát,

-       érvényesnek nyilvánítja az Árkád Épszer Kft., a Silda Group 8 Kft., az Arttech Kft., a Lőrinci Építő Kft., az Officium Szolgáltató Kft. és a Bástya Millenium Kft. ajánlatát, mivel ezek az ajánlatok az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek mindenben megfelelnek,

-       nyertesnek hirdeti ki az ajánlati felhívásban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt műszaki tartalomra való tekintettel, a Kbt. 77. § (4) pontja alapján az értékelési szempontok szerint összességében legkedvezőbb ajánlattevő Arkád Épszer Kft.-t 1.000 ponttal, nettó 13.292.177 forint + Áfa = bruttó 16.881.058 forint egyösszegű ajánlati árral, 10 nap előteljesítéssel és 60 hónap garanciával

-       felhatalmazza a polgármestert a nyertessel a szerződés megkötésére.

 

Fedezet forrása: A fedezet a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton nyert 13.582.360 forint pályázati támogatáson felül a 2016. évi költségvetési rendelet 24. melléklet 9. során biztosított önrész.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és működtetésének átvételével kapcsolatos kérelméről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának a 78/2016. (XI. 02.) sz. határozatában foglalt kérelmére válaszolva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 83. §-ának (4) bekezdésében  biztosított jogkörében eljárva, véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy az ugyanezen tárgyban hozott korábbi, 36/2015. (III. 26.) Kt. és 69/2016. (IV. 28.) Kt. számú határozatait fenntartja, és azokat az alábbiakkal egészíti ki.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván kötelezettséget vállalni a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 137/2015. (XI. 28.) számú határozatában foglalt kritériumok teljesítésére (a nemzetiségi önkormányzat által átveendő intézmény esetleges működési hiányának finanszírozására, valamit az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli és igazgatási feladatok ellátása, amennyiben azt a nemzetiségi önkormányzat nem tudja teljesíteni), mert egy ilyen határozat előre nem látható összegű kötelezettségvállalást, azaz előre nem látható mértékű kockázatot jelentene az önkormányzat számára, két okból is: egyrészt azért, mert úgy kellene felelősséget vállalnia az iskola gazdálkodásáért, hogy arra semmilyen jogszerű befolyása nem lenne; másrészt azért, mert a nemzetiségi finanszírozás összege az állami költségvetésben mindig csak egy évre ismerhető előre, miközben az iskola átvétele ill. annak támogatása tíz évre szóló döntést, elkötelezettséget jelent.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről tájékoztassa Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.       

                                                              

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva javasolja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a 2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete a jelen határozat melléklete szerint módosuljon, tehát a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola felvételi körzete egészüljön ki a Katona József utcával és a Lahner György utcával.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a Pilis TV 2016. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilis Televízió főszerkesztője által 2017. 01. 13. napján készített, a televízió 2016. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

 

Határidő. azonnal                                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbeadás útján történő hasznosításáról szóló nyilvános pályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, valamint a 89/2015. (XII. 22.) FVM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) rendelet nyilvános pályázatra vonatkozó szabályai szerint a „Pilisvörösvári bányatavak” halgazdálkodási jogának haszonbérletére jelen határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján a pályáztatást megindítsa.

 

A hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, (amelynek kezdőnapja a kifüggesztés napja):

-          Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján,

-          a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

-          a városi hirdetőkön.

 

Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselő-testület hozza meg.

 

Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a Lévai köz 1. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a Képviselő-testület 201/2016. (XII. 15.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 3714 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Lévai köz 1. szám alatti önkormányzati ingatlant bérbe adja a Libekach Kft. 2085 Pilisvörösvár, Őrhegy u. 6679 hrsz alatti vállalkozás részére, az ajánlat szerinti 150.000 forint/hó bérleti díj összegért, úgy hogy a szerződés megkötésekor a bérlő 3 havi kaució összeget megfizet a bérbeadónak.

 

A Libekach Kft. által benyújtott pályázat a 201/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződéstervezetnek megfelelő tartalmú, a szokásos garanciákat tartalmazó, határozatlan idejű, 3 havi felmondási időt tartalmazó bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a Képviselő-testület 147/2016. (IX. 08.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 3519 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatt elhelyezkedő önkormányzati ingatlant értékesíti Foltin Elemér, 1039 Budapest, Árpád u. 61. szám alatti lakos részére, az ajánlat szerinti 7.400.000 forintos vételáron úgy, hogy a szerződés megkötésekor vevő a vételárat egy összegben megfizeti az eladónak.

 

Foltin Elemér által benyújtott pályázat a 147/2016. (IX. 08.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a alapján Gromon István polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt ütemterv alapján – elfogadja.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: folyamatos                                                                                    Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (I. 26.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.        

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.  

 

 

K.m.f.

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                   Jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes

Pilisvörösvár, 2017. január 26.