Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. február 23-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete 2016. évi szakmai beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete 2016. évi szakmai beszámolóját és 2017. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal                                                                              Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2004. (I. 12.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 14/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 124/2009. (VII. 23.)  Kt. sz. határozatával, a 41/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 110/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, és a 157/2011. (VIII. 04.) Kt. sz. határozatával, a 30/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 106/2013. (V. 30.) Kt. sz. határozatával, a 24/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával és a 117/2015. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

 

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának Módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2017. március 31-ig a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelős: jegyző, intézményvezető

                SZMSZ módosítás: 2017. március 31.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-nak (5) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2017. február 16. napján benyújtott, 2016. évi beszámolóját és 2017. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata Zsámboki Szabolcs: A svábok népviselete Vörösváron – Die Volkstracht der Ungarndeutschen in Werischwar című könyvének kiadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsámboki Szabolcs és Fogarasy Attila 2017. január 23. napján kelt kérelmének megfelelően 300 példányban kiadja Zsámboki Szabolcs: A svábok népviselete Vörösváron – Die Volkstracht der Ungarndeutschen in Werischwar című kötetét, és bruttó 500.000 forint keretösszeg biztosításával vállalja a nyomdai költségek előfinanszírozását és a könyv terjesztését. A könyv a vörösvári német nemzetiség egykori és mai népviseletét mutatja be, gazdag archív (fekete-fehér) és friss (színes) fotóanyaggal illusztrálva. A fotókhoz és egyéb illusztrációkhoz tartozó részletes magyarázatok által megismerhetjük a nők, férfiak és gyermekek különböző korosztályainak hétköznapi és alkalmi viseleteit, a bölcsőtől a sírig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadással kapcsolatos feladatok (nyomda, tördelés stb.) megversenyeztetésére, az összességében legjobb ajánlatot adóval való szerződéskötésre, a kiadói feladatok ellátására.

 

Fedezet forrása: 2017. évi költségvetési rendelet 19. mellékletének 1. sora.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata 1. mellékletének módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat a Képviselő-testületének 30/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítési folyamatának megindításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez kapcsolódó egyeztetési eljárást megindítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a településképi rendelet elkészítéséhez kapcsolódó egyeztetési eljárást és a HÉSZ-módosításhoz kapcsolódó egyeztetési eljárást a megfelelő időben elindítsa.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kézikönyv és a településképi rendelet szakmai anyagának elkészítésével a főépítészt a meglévő megbízási szerződésén felül megbízza, és a jegyzőt arra, hogy a főépítészi munkatársat és egy építéshatósági köztisztviselőt a túlmunka elrendelésével, céljuttatás megjelölésével a feladatok elvégzésével megbízza.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eljárás keretében elkészülő dokumentumok: a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét törvényi határidőn belül terjessze a Képviselő-testület elé elfogadás céljából.

 

Fedezet forrása: 2017. évi költségvetési rendelet általános tartaléka, 1.800.000 forintos keretösszeg erejéig.

 

Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester, jegyző, főépítész

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (II. 23.) Kt. sz. a Pilis TV műsorszolgáltatási díjemelési kérelméről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilis TV-nek a kábeltelevíziós műsorszolgáltatás havi szolgáltatási díjának megemelésére vonatkozó, 2017. 01. 13. napján kelt kérelme alapján a Pilis TV kábeltelevíziós műsorszolgáltatási díját 10%-kal megemeli, azaz a díjat havi bruttó 401.600 forintról havi bruttó 441.760 forintra emeli 2017. március 1. napjától.

 

A Képviselő-testület a megemelt műsorszolgáltatási díj fedezetét, tehát a díjemelés által keletkezett plusz kiadást (az idei évben bruttó 401.600 forint) a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Pilis TV-vel kötött műsorszolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosítására.

 

Határidő: azonnal                                                                 Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 2519 hrsz. alatti ingatlanból a közút kialakításához szükséges rész adásvételéhez/kisajátításához szükséges eljárás megindításáról, a tárgyalások megkezdéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2014. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és az annak mellékletét képező Szabályozási Terv szerint, a Pilisvörösvár 2519 hrsz-ú ingatlan területéből történő leválasztással új közutat kíván kialakítani.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek előkészítése érdekében a Pilisvörösvár 2519 hrsz. alatti ingatlanra értékbecslést készíttessen, illetve a Szabályozási Tervben megjelölt részek leválasztásához szükséges vázrajzot földmérővel elkészíttesse.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson le az ingatlanrészek adásvétele/cseréje tekintetében.

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 2519 hrsz. alatti ingatlanrész adásvételének meghiúsulása esetén a Polgármester jogosult a változási vázrajzon megjelölt ingatlanrészek kisajátítása iránti eljárást az illetékes hatóságnál megindítani.

 

Az eljárás megindításához szükséges fedezet (vázrajz, értékbecslés, stb.) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 3/2017. (II. 13.) számú rendeletének (költségvetési rendelet) igazgatási, dologi tevékenység előirányzatában biztosítva van.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata az 2588/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Lőcsei utcai játszótér és környéke) művelési ágának megváltoztatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hivatkozva a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal 104/9/2016. számú határozatára a Pilisvörösvár 2588/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 4627 m2 alapterületű, jelenleg „kivett anyagbánya” megnevezésű ingatlan (Lőcsei utcai és környéke) művelési ágát a természetbeni állapotnak és a 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási Tervnek megfelelően „kivett anyagbányá”-ról „közterület”-re módosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést kérelmezze a Földhivatalnál.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 6187 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6187 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - a 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-4 övezeti előírásoknak megfelelően.

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség (igazgatási szolgáltatási díja, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosait terheli.

 

Határidő: 30 nap                                                                    Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Fő u. 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület bérbeadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. december 16. napján kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja (mivel Juhosné Stamusz Mónika pályázatát visszavonta), és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Pilisvörösvár, Fő u. 77. szám alatti, 3905/1 hrsz-ú ingatlanon lévő, 204 m2 alapterületű, földszintes épületet bérbeadásra meghirdeti 1.800 forint/m2/hó alsó limit bérleti díjért, a mellékelt pályázati felhívás és alaprajz szerint.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Csobánkai u. 3. szám alatti ingatlan hasznosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 219 hrsz-ú, természetben a Pilisvörösvár, Csobánkai u. 3. szám alatti 1/1 tulajdoni hányadban Pilisvörösvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon található 340 m2 alapterületű, 6 lakásos, az utcafronton elhelyezkedő öreg lakóépületet (volt Kolónia) elbontatja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az épület bontási munkálatainak elvégzésére vonatkozóan kérjen be árajánlatokat, majd a legjobb ajánlatot adóval kösse meg a vállalkozási szerződést. Az ehhez szükséges fedezet a 2017. évi költségvetési rendelet, 23-as melléklet, 17. során rendelkezésre áll.

 

A Képviselő-testület a régi épület elbontását követően az ingatlanra vonatkozóan társasházalapítási dokumentációt készíttet (mely magában foglalja az alapító okiratot, a szervezeti-működési szabályzatot és a házirendet) annak érdekében, hogy a társasház-alapítást követően a lakóépületben lévő lakások külön albetétként kerülhessenek feltüntetésre.

 

A Képviselő-testület kéri, hogy a Földhivatali bejegyzést követően a lakásokra vonatkozóan értékbecslés készüljön. Az értékbecslések megismerése után a lakások értékesítéséről valamint a vételár meghatározásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozóan ügyvéd által társasházi tulajdont alapító okiratot, szervezeti-működési szabályzatot valamint házirendet készíttessen. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a lakások Földhivatali bejegyzését követően értékbecsléseket készíttessen a Csobánkai u. 3. szám alatti ingatlan udvarán elhelyezkedő épületben lévő négy lakásra. 

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (2)-(3) bekezdései értelmében elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti formában Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi Munkatervét.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendeléséről a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 2017. augusztus 14., búcsúhétfő napjára (1 munkanap) valamint az év végén 2017. december 21. napjától 2017. december 29. napjáig (5 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rendnek az igazgatási szünetek idejére való megszervezéséről, az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról, valamint a köztisztviselői szabadságoknak a fentiek szerinti kiadásáról.  

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a civil szervezetek 2017. évi támogatási keretének felosztásáról                       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet értelmében, a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a civil szervezetek számára a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglalt összegekben pénzbeli támogatást biztosít, pénzeszközátadásként.

 

A támogatások kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel támogatási szerződés megkötése, valamint a sporttelepet vagy más önkormányzati létesítményt használó szervezetek esetében pályahasználati, ill. helyiséghasználati megállapodás megkötése.

 

Az előző évi támogatásokkal a tájékoztató táblában felsorolt szervezetek szabályosan elszámoltak, mely elszámolás szintén feltétele az ez évi együttműködési megállapodás megkötésének.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti támogatási összegekre kösse meg a támogatási szerződéseket.

 

Fedezet forrása: 2017. évi költségvetési rendelet.

 

Határidő: azonnal és folyamatos                                                      Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 nem szavazatával hozta.      

 

 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.             

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.          

 

 

 

K.m.f.

 

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                Jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. február 23.