Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének        

2017. március 14. rendkívüli ülésén elfogadott határozatai  

Dátum

Aláírás

Ügyintéző

Szervezés

Jegyző

Polgármester

Alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. március 14-i rendkívüli ülésén

elfogadott határozatairól  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017. (III. 14.) Kt. sz. határozata a Dr. Szender Ildikó Katalin háziorvossal háziorvosi területi ellátási szerződés megkötéséhez való hozzájárulásról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § és 2/A. § alapján Dr. Fekete Sándor háziorvos praxisjogának Dr. Szender Ildikó Katalin háziorvos részére történő átadásához hozzájárul Dr. Fekete Sándor 2017. 03. 03-i kérelme alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Szender Ildikó Katalin háziorvossal a területi háziorvosi ellátási kötelezettségre vonatkozó, önkormányzati garanciákat tartalmazó szerződést kösse meg.

A Dr. Szender Ildikó Katalin háziorvossal kötendő szerződés hatályba lépésének időpontjával a Dr. Fekete Sándor háziorvossal kötött szerződés hatályát veszti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogviszonyt megszüntető szerződést illetve az új feladatellátási szerződést írja alá.  

Határidő: azonnal                                                Felelős: polgármester  

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2017. (III. 14.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2004. (I. 12.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 14/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 124/2009. (VII. 23.)  Kt. sz. határozatával, a 41/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 110/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, és a 157/2011. (VIII. 04.) Kt. sz. határozatával, a 30/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 106/2013. (V. 30.) Kt. sz. határozatával, a 24/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával és a 117/2015. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának Módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

A Képviselő-testület a 26/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatát jelen határozattal visszavonja.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2017. április 30-ig a Képviselő-testületnek.

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                 Felelős: jegyző, intézményvezető

                SZMSZ módosítás: 2017. április 30.

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.        

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2017. (III. 14.) Kt. sz. határozata a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására vonatkozó pályázat eredményéről és a haszonbérleti szerződés megkötéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, valamint a 89/2015. (XII. 22.) FVM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) rendelet nyilvános pályázatra vonatkozó szabályai szerint a 11/2017. (I. 26.) Kt. határozatával leírt, a „Pilisvörösvári bányatavak” halgazdálkodási jogának haszonbérletére lefolytatott pályáztatási eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki.

A Képviselő-testület a pályázati felhívásban megadott határidőn belül, azaz 2017. március 2-án 9 óráig beérkezett egyetlen pályázatot, melyet a Pilisvörösvári Horgász Egyesület adott be, érvényesnek nyilvánítja az alábbiak alapján:

- a Pest megyei Bíróságon TSZ 189/89 számon nyilvántartott egyesület, és

- több mint két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására a szokásos önkormányzati garanciákat tartalmazó, 15 éves határozott idejű, a határozat mellékletét képező szerződéstervezetnek megfelelő tartalmú haszonbérleti szerződést aláírja a pályázati felhívásnak és az önkormányzati vagyonrendeletnek megfelelően.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. 02. 08. napján kelt polgármesteri közlemény tartalmának megfelelően a horgászbódé-, stég- és egyéb felépítmény-tulajdonosokkal a kétoldalú, öt éves határozott idejű megállapodásokat aláírja.

Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.            

K.m.f.

                Gromon István sk.                                                dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                             Jegyző  

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. március 14.