Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. március 30-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnoka által Pilisvörösvár Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről készített beszámoló elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnoka által Pilisvörösvár Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület örömmel állapítja meg, hogy 2016. évben településünkön jelentősen csökkent a lopások és a gépkocsifeltörések száma, s köszönetét fejezi ki a rendőrségnek az ezzel kapcsolatos eredményes megelőző tevékenységért.

A Képviselő-testület felkéri a Pilisvörösvári Rendőrőrs vezetőit, hogy a jövőben is tegyenek meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy Pilisvörösváron a közterületi rongálások száma csökkenjen, illetve hogy a bűncselekmények száma továbbra is csökkenő tendenciát mutasson. A Képviselő-testület felkéri továbbá a Pilisvörösvári Rendőrőrs valamint a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az egyenruhás rendőri állomány közterületi jelenlétének további növelése érdekében.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a 2017. évre vonatkozó Együttműködési megállapodás megkötéséről a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal Lakosságorientált Rendőrségi Modell alapján

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. április 1-jétől 2018. március 31-ig ismételten megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Lakosságorientált Rendőrségi Modell alapján a város közbiztonságának, közrendjének és közlekedésrendjének javítása érdekében.

 

A megállapodás keretében az önkormányzat a következőket vállalja:

-         A 2017. évre is biztosítja az egyik körzeti megbízott részére a havi 18.000 forint lakhatási támogatást, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) rendelete 3. mellékletének (6) pontja alapján.

-         Haszonkölcsön szerződés keretében továbbra is biztosítja a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse részére az Önkormányzat által vásárolt Dacia Duster gépkocsit a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítő 2 körzeti megbízott munkavégzéséhez.

 

A fenti önkormányzati támogatások ellentételezéseként a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse vállalja az Együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítését.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást írja alá.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Gradus-teremre vonatkozó ajándékozási szerződés megkötéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gradus Egyesület elnökének 2017. március 20. napján kelt kérelme és az Egyesület 2017. március 6. napján kelt közgyűlési határozata alapján úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gradus Egyesülettel a Gradus-teremre vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező ajándékozási szerződést aláírja úgy, hogy a nagyterem tulajdonosa Pilisvörösvár Város Önkormányzata lesz (a földhivatali bejegyzés pillanatától), míg az Egyesületet a szerződés aláírástól számított 10 éven keresztül megilleti az ingyenes teremhasználat joga.

 

Határidő: 30 nap                                                                   Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Wenczl József táncpedagógus-koreográfus tiszteletére állítandó emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kérelem ügyében

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fogarasy Attila, Peller Zoltán és további 245 személy aláírásával ellátott, 2017. január 16. napján kelt kérelem alapján engedélyezi a 2014-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Wenczl József táncpedagógus-koreográfus emlékére egy kb. 60 x 45-50 cm-es márvány emléktábla elhelyezését a Művészetek Háza aulájában, a bejárattól jobbra, a kérelemben megjelölt helyen, a 2017. február 21-én kelt pontosított kérelem szerinti szöveggel és formában. A táblát kizárólag írásbeli tulajdonosi hozzájárulás birtokában szabad elhelyezni.

 

A Képviselő-testület az emléktábla elkészítését 50.000 forinttal támogatja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.)  Kt. sz. határozatával, a 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozatával, a 122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatával, a 159/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozatával, a 109/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, a 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 92/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 87/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával, a 223/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozatával, a 25/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával, 74/2015. (V. 28.)  Kt. sz. határozatával, 3/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozatával és 196/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

 

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2017. április 20-ig a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelős: jegyző, intézményvezető

                SZMSZ módosítás: 2017. április 20.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár új Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdésének b) pontjában, és 78. § (5) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár az intézményvezető által 2017. március 20. napján benyújtott, az intézmény Alapító okiratának megfelelő, új Szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Szervezeti és működési szabályzatának módosítását kezdeményezze.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői megbízására szóló pályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A. §-ban és 20/B. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezető megbízására az alábbi pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és 20/B.  §-ai alapján

pályázatot hirdet

a  Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár

magasabb vezetői megbízatásának ellátására

 

1)     Betöltendő munkakör: pénzügyi főelőadó

2)     A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

3)     A munkakör betölthetőségének kezdete: 2017. augusztus 16-tól

4)     A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

5)     A munkavégzés helye: Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár

 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

6)     A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: magasabb vezető

7)     A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő: 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig

8)     A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár vezetése, a munkáltatói feladatok gyakorlása, a gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok elkészítése és folyamatos karbantartása, könyvelési feladatok ellátása, az ellátási körébe tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények valamint a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás működésével összefüggő pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése, fejlesztése.

9)     Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók.

 

10) Pályázati feltételek:

10.1  Végzettség: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében előírt végzettség.

10.2   A pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

10.3  Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, a SALDO program ismerete,

10.4  Legalább 5 éves, költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat,

10.5   Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

10.6   Büntetlen előélet,

10.7   A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

11) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

11.1  Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

11.2  Harminc napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele, hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3  Részletes szakmai önéletrajz,

11.4  Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

11.5  Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

11.6  Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,

11.7  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

11.8   Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

12) A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított harminc nap.

13) A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, Gromon István polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár intézményvezetői pályázat. Csak az önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”)

14) A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első képviselő-testületi ülése (várhatóan 2017. június vége).

15) A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben foglalt előírások szerint.

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (pályázati szakértői bizottság) személyes meghallgatása és javaslata után képviselő-testületi döntés, a közalkalmazotti törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.

16) A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

-          A személyügyi központ honlapján (www.kozigallas.hu): előreláthatóan 2017. április 6.

-          Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülés után 1 héttel

17) A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:

a 26-330-233/129 telefonszámon, illetve   a jakline@pilisvorosvar.hu  e-mail címen.

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottság összetételének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottsági feladatokat a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság lássa el.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői megbízására szóló pályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A.  §-a és a 20/B. §-a biztosított jogkörében eljárva a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezető megbízására az alábbi pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és a 20/B. §-ai alapján

pályázatot hirdet

a  Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda

magasabb vezetői megbízatásának  ellátására

 

1.         Betöltendő munkakör: óvodapedagógus

2.         A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

3.         A munkakör betölthetőségének kezdete: 2017. augusztus 16-tól

4.         A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

5.         A munkavégzés helye: Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.

6.         A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: óvodavezető

7.         A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő ─ 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig

8.         A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda vezetése (beleértve a Szabadság utcai tagintézményt is), óvodapedagógusi munkaköre mellett. Mint óvodavezető, az óvoda szakszerű és törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának egyszemélyi felelős vezetője.

9.         Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók.

 

10.       Pályázati feltételek:

10.1     Szakirányú felsőfokú német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

10.2     Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

10.3     Pedagógus szakvizsga,

10.4     Büntetlen előélet,

10.5     Vezetői gyakorlat előnyt jelent,

10.6     Német nyelvtudás előnyt jelent,

10.7     A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

10.8     Előnyt jelent a német nemzetiséghez való tartozás, melyről a pályázó a pályázatában nyilatkozik.

 

11.       A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

11.1     Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.

11.2     Harminc napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele, hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3     Részletes szakmai önéletrajz,

11.4     Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

11.5     Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

11.6     Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,

11.7     Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

11.8     Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

12.       A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított harminc nap.

13.       A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, Gromon István polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázat. Csak az önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja”)

14.       A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első képviselő-testületi ülése (várhatóan 2017. június vége).

15.       A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglalt előírások szerint.

Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után képviselő-testületi döntés, a közoktatási törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.

 

16.       A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

-    A személyügyi központ honlapján (www.kozigallas.hu): előreláthatóan 2017. április 6.

-    Az Oktatási és Kulturális Közlönyben: várhatóan 2017. április hónap,

-    Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülés után 1 héttel.

17.       A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:

a 26-330-233/129 telefonszámon, illetve   a jakline@pilisvorosvar.hu  e-mail címen.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottság összetételének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottsági feladatokat az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai lássák el.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői megbízására szóló pályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A.  §-a és a 20/B. §-a biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezető megbízására az alábbi pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és a 20/B. §-ai alapján

pályázatot hirdet

a  Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

magasabb vezetői megbízatásának  ellátására

 

1.         Betöltendő munkakör: óvodapedagógus

2.         A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

3.         A munkakör betölthetőségének kezdete: 2017. augusztus 16-tól

4.         A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

5.         A munkavégzés helye: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda  2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 6.

6.         A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: óvodavezető

7.         A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő ─ 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig

8.         A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda vezetése (beleértve a Széchenyi utcai és a Gradus óvoda tagintézményeket is), óvodapedagógusi munkaköre mellett. Mint óvodavezető az óvoda szakszerű és törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának egyszemélyi felelős vezetője.

9.         Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók.

 

10.       Pályázati feltételek:

10.1     Szakirányú felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

10.2     Legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

10.3     Pedagógus szakvizsga,

10.4     Büntetlen előélet,

10.5     Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség előnyt jelent,

10.6     Vezetői gyakorlat előnyt jelent,

10.7     Német nyelvtudás előnyt jelent,

10.8     A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

10.9     Előnyt jelent a német nemzetiséghez való tartozás, melyről a pályázó a pályázatában nyilatkozik.

 

11.       A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

11.1     Iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata.

11.2     Harminc napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele, hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3     Részletes szakmai önéletrajz,

11.4     Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

11.5     Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

11.6     Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,

11.7     Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

11.8     Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

12.       A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított harminc nap.

13.       A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton egy eredeti és egy másolati példányban, Gromon István polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázat. Csak az önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja”)

14.       A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első k       épviselő-testületi ülése (várhatóan 2017. június vége).

15.       A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglalt előírások szerint.

Az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyes meghallgatása és javaslata után képviselő-testületi döntés, a köznevelési törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.

16.       A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

-    A személyügyi központ honlapján (www.kozigallas.hu): előreláthatóan 2017. április 6.

-    Az Oktatási és Kulturális Közlönyben: várhatóan 2017. április hónap,

-    Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülés után 1 héttel.

17.       A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:

a 26-330-233/129 telefonszámon, illetve   a jakline@pilisvorosvar.hu  e-mail címen.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

     

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottság összetételének jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottsági feladatokat az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai lássák el.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 241/2006. (XII. 14.)  Kt. sz. határozatával fogadott el, és a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 18/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. sz. határozatával, a 12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, az 57/2011. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 11/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozatával, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 32/2014. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 95/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozatával, a 187/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozatával és a 192/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

 

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2017. április 30-ig a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                  Felelős: jegyző

                SZMSZ módosítás: 2017. április 30.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2017. (III. 30.) Kt. sz. a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására vonatkozó minisztériumi pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” c. minisztériumi pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására, a következő műszaki tartalommal: teljes burkolatcsere, csapadékvíz-elvezetés, szabvány méretű multifunkciós sportpálya kialakítása műanyagburkolattal, egy lábteniszpálya kialakítása, egy belső futópálya kialakítása, egy közösségi tér kialakítása öntött gumi térelemekkel, egyéb sporteszközök elhelyezése.

 

Az építési, felújítási költségek a munkanem-összesítő szerinti bontásban (bruttó, forint):

Előkészítési (bontási) munkák:

  5 890 750 forint

Közműépítési munkák (felszíni és tetőről lejutó csapadékvíz-elvezetés):

  1 089 764 forint

Burkolatépítési munkák:

20 624 831 forint

Egyéb építési munkák (gumi térplasztikák):

  1 497 440 forint

Berendezési tárgyak:

  1 224 071 forint

Mobil sporteszközök:

       41 148 forint

Mindösszesen:

30 368 004 forint

 

A felsorolt építési munkák ára összesen bruttó 30.368.004,- forint. A támogatás maximális mértéke 65 %, azaz 19.739.202 forint, így az önrész nagysága 10.628.802 forint.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat előkészítésére és benyújtására.

 

Fedezet forrása: A pályázati önrészhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet 22. melléklet 8. soráról (9 millió forint) és a 22. melléklet 10. soráról (1.628.802 forint) biztosítja.                                 

 

Határidő a pályázat benyújtására: 2017. május 2.                 Felelős: polgármester                                    

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata járdaépítések kivitelezőjének kiválasztására a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 1. a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) alapján az eljárást megindító felhívás közzététele helyett minimum 5 gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével egyszerű közbeszerzési eljárást indít az alábbi járdák megépítésére:

-          járdaépítés a Szabadság utca Kisfaludy utca kereszteződésében (kanyarban) az árok egy szakaszának befedésével, korláttal, a meglévő beton árok befedésével, új zárt műanyag csatorna fektetésével,

-          járdaépítés a Budai út páros oldalán a Gesztenye utcától az Ady Endre utcáig,

-          járdaépítés a Nyár utca páros oldalán a Dugonics utcától a Kisfaludy utcáig, ott átvezetve a Manhertz Erzsébet térre.

 1. megbízza az Előkészítő és Bíráló bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse, és fogadja el,
 2. felkéri a polgármestert, hogy egyidejűleg az alábbi cégeknek küldje meg az ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt:

-       Ambíció Kft.-t (1032 Budapest, Bécsi út 223.) iroda@ambicio1990.hu;

-       Park-Tér Bt.-t (1048 Budapest, Falemez utca 11. fsz. 2.) zold.ter@gmail.com,

-       Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-t (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.); nadikft nadikft@juropnet.hu

-       Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyváry u.27.) gepliget@invitel.hu,

-       Mélyközép Kft.-t (1215 Budapest, Vasas u. 14.); melykozep@melykozep.hu,

-       Jó – Ép Építőipari Szolgáltató Kft.-t (2300 Ráckeve, külterület 052/22.) joep.kft@gmail.com

-       Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách út. 1.) szaboszilard01@gmail.com;

-       Tar-Gáz Mélyépítő Kft. (4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46.) targaz@t-online.hu; rozaandras@gmail.com;

 1. felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le, és a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában.

 

Fedezet forrása: A tervezett járdaépítésekre a költségbecslés szerinti fedezet biztosítva van a 2017. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 13. során, a 22. melléklet 9. során (fejlesztési tartalék) és a 22. melléklet 8. során (pályázati önrész).

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata az útépítések kivitelezőjének kiválasztására a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 1. a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján az eljárást megindító felhívás közzététele helyett minimum 5 gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban, ajánlattételi felhívás kiküldésével közbeszerzési eljárást indít, engedélyes tervek alapján a Báthory utca folytatása, a Kálvária utca felső szakasza, és a Lahner György utca szilárd burkolatának megépítésére,
 2. megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse, és fogadja el,
 3. felkéri a polgármestert, hogy az jogerős engedélyek megérkezését követően, egyidejűleg az alábbi cégeknek küldje meg az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt:

-       STR Építő Kft., STRABAG Általános Kft.-t (1117 Budapest, Gábor Dénes. u. 2; Infopark D. épület.); strepito.bp@strabag.com

-       Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-t (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.); nadikft@juropnet.hu

-       Jó – Ép Építőipari Szolgáltató Kft.-t (2300 Ráckeve, külterület 052/22.) joep.kft@gmail.com

-       Vianova 87 Zrt.-t (1215 Budapest, Vasas u. 65.) troszt.laszlo@vianova.hu;

-       Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách út. 1.) szaboszilard01@gmail.com

-       Ambíció Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 223.) iroda@ambicio1990.hu;

-       Tar-Gáz Mélyépítő Kft. (4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46.) targaz@t-online.hu; rozaandras@gmail.com;

 1. felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le és a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában,
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy Pilisszentiván polgármesterével olyan pénzeszköz-átadási megállapodást kössön, mely szerint a pilisszentiváni pénzösszeg átutalása a vállalkozási szerződés megkötése előtt történjen meg.

 

Fedezet forrása: Az útépítéshez a költségbecslés alapján szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 12. során és Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (II. 06.) sz. határozata alapján biztosítva van.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pilisvörösvári szennyvíztelep és a csatornahálózat 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót az alábbiakkal fogadja el:

 1. A Képviselő-testület az alábbiakban rögzíti a DMRV Zrt. bérleti díjtartozását, és ismételten követeli azok megfizetését:

 

 1. A Képviselő-testület felhívja az üzemeltető figyelmét a következőkre:

-       tekintettel a 2020-ig a teljes hálózat átmosásának vállalására, fokozza a hálózati csatornatisztításokat,

-       az idegenvíz mennyiségének csökkentése érdekében a 2013. óta nem végzett ellenőrzéseket sürgősen kezdje meg,

-       a bérleti díj terhére gyorsítsa fel a jóváhagyott fejlesztéseket,

-       a korábbi csatornahálózat házi átemelőit a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtásáról szóló Kormányrendeletben foglaltak alapján vegye át,

-       folyamatosan gondoskodjon a szennyvíztisztító telep és környéke rendjéről és tisztaságáról (gyommentesítés, stb),

-       a műtárgy ajtaját lehetőség szerint tartsa csukva a zaj - és szaghatások csökkentése érdekében.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján értékesíti, a jelen határozat mellékletét képező hirdetményminta szerint 7.400.000 forintos limitáron.

 

Az értékesítésről szóló hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, illetve meg kell jelentetni (kezdőnapja Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján való megjelenés napja):

-          az érintett ingatlanon,

-          Pilisvörösvár Város hivatalos honlapján,

-          a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

-          a Vörösvári Újságban,

-          a Pilis TV-ben,

-          a pilisvörösvári ingatlanközvetítőknél,

-          az Interneten, több helyen.

 

A Képviselő-testület meghirdeti továbbá az értékesítést a Home Bank Ingatlanforgalmazó Kft-nél (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 12.) és a Hexi Ingatlan és Hitelirodánál (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 15.) 2,5 % + ÁFA megbízási díj ellenében, mely összeg a mindenkori eladási ár után fizetendő, amennyiben az értékesítés az ingatlanforgalmazó cég által hozott vevő részére történik.

 

Az eljárást lezáró döntést a vagyonrendelet értelmében a Képviselő-testület hozza meg.

 

Határidő: 30 nap                                                                   Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pálya-tó közelében lévő Pilisvörösvár, 4525/10 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanrész vendéglátási célú bérbe adására vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a Pálya-tó közelében lévő, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő Pilisvörösvár, 4525/10 hrsz-ú ingatlanból a Pilisvörösvári bányatavak (Slötyi) környékére készült tájépítészeti koncepciótervben büfé elhelyezésére javasolt helyen egy 100 m2 alapterületű földrészletet bérbe adásra meghirdet 150.000 forint/hó, alsólimit bérleti díjért, a mellékelt pályázati felhívás és alaprajz szerint, egy kisebb, büfé jellegű vendéglátóipari egység működtetése céljából.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt pályázati felhívást tegye közzé a városi honlapon, a Vörösvári Újságban és a városi hirdetőtáblán.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkező pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé az április végi rendes ülésen.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Környezetvédelmi Programjának (2017-2021) jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján elkészített, a 2017-2021 közötti időszakra vonatkozó Pilisvörösvár Környezetvédelmi Programját a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a 4587 hrsz-ú „kivett saját használatú út” elnevezéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4587 hrsz-ú kivett, saját használatú utat Városliget sétánynak nevezi el.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az utcanévtáblát az elnevezésnek megfelelően gyártassa le, és annak kihelyezéséről gondoskodjon.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti határozatot tegye közzé, az utcanévjegyzéket egészítse ki, a házszámokat a fentiek figyelembevételével állapítsa meg, illetőleg értesítse az út elnevezéséről az intézményeket, hatóságokat és a közműtársaságokat.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a 2299 hrsz-ú „kivett közterület” elnevezéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2299 hrsz-ú kivett közterületet Kápolna utcának nevezi el.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az utcanévtáblát az elnevezésnek megfelelően gyártassa le, és annak kihelyezéséről gondoskodjon.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti határozatot tegye közzé, az utcanévjegyzéket egészítse ki, a házszámokat a fentiek figyelembevételével állapítsa meg, illetőleg értesítse a közterület elnevezéséről az intézményeket, hatóságokat és a közműtársaságokat.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a 2317/4 hrsz-ú „kivett út” elnevezéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2317/4 hrsz-ú kivett utat Záportározó utcának nevezi el.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az utcanévtáblát az elnevezésnek megfelelően gyártassa le, és annak kihelyezéséről gondoskodjon.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti határozatot tegye közzé, az utcanévjegyzéket egészítse ki, a házszámokat a fentiek figyelembevételével állapítsa meg, illetőleg értesítse az utca elnevezéséről az intézményeket, hatóságokat és a közműtársaságokat.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete ellen peres eljárás indításáról bérleti díjhátralék, közüzemi tartozás és járulékai megfizetése iránt

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete ellen bérleti díjhátralék és járulékai megfizetése iránti peres eljárást indít, tekintettel arra, hogy 2015. április 1. napján a Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlanból birtokába került 99,27 m2, azonban a terület használata után nem fizet használati díjat.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete 2017. március 7. napjáig 2.283.210 forint használati díj tartozást és 206.212 forint közműdíj-tartozást halmozott fel az Önkormányzattal szemben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben 2017. április 15. napjáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete nem köti meg az Önkormányzattal a bérleti szerződést és nem fizeti meg a felhalmozott használati díj- és közműdíj tartozást, akkor keresetet nyújtson be és peres eljárást indítson a tartozás behajtása érdekében.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata városi online internetes újság alapításáról és egy sajtóreferens – online újságszerkesztői státusz létrehozásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. április 1. napjától

-            egy önkormányzati online újságot alapít vorosvarihirek.hu címmel, a Polgármesteri Hivatal kiadásában, továbbá

-            a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalon belül egy 8 órás online újságszerkesztő – sajtóreferensi státuszt hoz létre, részben az online újság szerkesztői feladatinak ellátására, részben az elmúlt évek során jelentősen megnövekedett önkormányzati kommunikációs feladatok ellátására (városi honlap folyamatos frissítése, önkormányzati facebook-oldal szerkesztése stb.).

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vorosvarihirek.hu című internetes újság technikai-informatikai hátterét teremtse meg a Polgármesteri Hivatalban, 1 millió forint keretösszegen belül, továbbá az online újság Szervezeti és működési szabályzatának tervezetét 2017. május 31-ig terjessze a Képviselő-testület elé.

 

A Képviselő-testület a sajtóreferenssel való szerződéskötésre a fedezetet bruttó 4 millió forint keretösszegig a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére, a technikai háttér megteremtésének fedezetét a 23. melléklet 24. során (informatikai fejlesztés kiadások) biztosítja.   

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 2 nem szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata az Iskola utcai járda és a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli terveinek elkészítéséhez tervező kiválasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola utcai járda felújítására és a Nagy tó körüli sétány és futópálya építésére a kiviteli terveket az ajánlatkérési eljárásokban legjobb ajánlatot adó tervezőkkel elkészítteti.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az

-      Iskola utcai járda felújítása kiviteli terveinek elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó Nóvia Mérnöki Iroda Kft.-vel 1.420.000 forint + Áfa, azaz bruttó 1.803.400 forint tervezési díjjal,

-      a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli terveinek elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó CTB Mérnökiroda Kft. -vel 2.130.000 forint + Áfa azaz bruttó 2.705.100 forint tervezési díjjal

a szokásos jogi garanciákat tartalmazó tervezői szerződéseket megkösse.

 

A Képviselő-testület a Nagy-tó körüli sétány és futópálya tervezése kapcsán a talajmechanikai vizsgálatra bruttó 381.000 forint fedezetet biztosít, mely csak akkor kerülhet felhasználásra, ha a tervezés során szükséges talajmechanikai vizsgálatot készíteni.

 

A Képviselő-testület a tervezésre a fedezetet a 2017. évi költségvetési rendelet 19. számú mellékletének 21. során számlázott szellemi tevékenység címen rendelkezésre álló keret terhére biztosítja.

 

A Képviselő-testület a talajmechanikai vizsgáltra a fedezetet a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalék során biztosítja.

 

 Határidő: folyamatos                                                                                   Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármester 2017. évi illetményének jogszabály szerinti helyesbítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gromon István főállású polgármester 2017. 01. 01 napjától megállapított 697.100 forint illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1)-(4) bekezdései alapján bruttó 698.000 forint/hó összegre módosítja a korábbi számítási hiba miatt.

 

Jelen határozatával a Képviselő-testület módosítja a 17/2017. (II. 09.) Kt. sz. határozatát.

 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet személyi juttatások előirányzata.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármester költségtérítésének jogszabály szerinti helyesbítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gromon István főállású polgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 71. § (6) bekezdése alapján 2017.01.01 napjától bruttó 104.700 forint/hó összegre módosítja a korábbi számítási hiba miatt.

 

Jelen határozatával a Képviselő-testület módosítja a 18/2017. (II. 09.) Kt. sz. határozatát.

 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet személyi juttatások előirányzata

 

Hatálya: azonnal                                                                           Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosulásával kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 83. §-ának (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy az Érdi Tankerületi Központ 2017. március 27. napján kelt, az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosulásáról szóló tájékoztatását elfogadja.    

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 nem szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.             

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.           

 

 

K.m.f.

 

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                Jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. március 30.