Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. április 27-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata az önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló intézményvezetői nyilatkozatainak elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati intézmények vezetői által benyújtott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, amelyeknek tartalmát az abban foglaltak alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján a Képviselő-testület elfogadja.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bkr. alapján az alábbi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló vezetői nyilatkozatokat a jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja:

-         Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal,

-         Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár,

-         Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelőintézet,

-         Német Nemzetiségi Óvoda,

-         Ligeti Cseperedő Óvoda,

-         Művészetek Háza - Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár,

-         Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde.

 

Határidő: folyamatos                                                Felelős: jegyző, intézményvezetők               

                                  

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata az Észak-Budai Zrt. peren kívüli egyezségi ajánlatának elutasításáról és új egyezségi ajánlat megtételéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Budai Zrt. 2017. március 7-én tett 4 millió forintos peren kívüli egyezségi ajánlatát nem fogadja el.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Észak-Budai Zrt.-vel a peren kívüli egyezség létrejötte érdekében, 2 millió forint keretösszeg erejéig. Ezen összeghatárig a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a peren kívüli megállapodás megkötésére, amelynek értelmében az önkormányzat megfizet az Észak-Budai Zrt.-nek 2 millió forintot vállalkozói díj címen, az Észak-Budai Zrt. pedig eláll a keresetétől.

 

A peren kívüli megállapodáshoz a fedezet a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkeretén biztosítva van.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 nem szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (4) bekezdése, a 70. § (1) bekezdése alapján, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésének megfelelően Pilisvörösvár Város Önkormányzatánál lefolytatott 2016. évi belső ellenőri vizsgálatokról szóló ellenőrzési jelentést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete intézményi takarítási feladatainak kiszervezéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Surjánné Dr. Tóth Margit intézményvezető 2017. április 10-én kelt kérelme, és az intézmény által lebonyolított ajánlatkérési eljárás alapján  2017. május 1-jei hatállyal jóváhagyja a Szakorvosi Rendelőintézet takarítási feladatainak kiszervezését, s ezzel egyidejűleg az intézmény 3 takarítói közalkalmazotti státuszának megszüntetését azzal, hogy az intézménynek a feladatellátást saját intézményi költségvetésén belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési, vagy nem közbeszerzés-köteles becsült érték esetén a versenyeztetési szabályok betartásával kell megoldania.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete részére 2 db fizikoterápiás lézerfej és 2 db lézerszemüveg beszerzésének támogatásáról, és az ezzel kapcsolatos pénzeszköz-átadásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 969.010 forint összeggel támogatja az új fizikoterápiás készülékhez csatlakoztatható 2 db lézerfej és a kezeléshez szükséges 2 db lézerszemüveg megvásárlását Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete részére, a rendelőintézet igazgatójának 2017. március 28-án kelt kérelme, az általa lebonyolított ajánlatkérési eljárás, és a Kimex E.N.S. Hungary Kft. 2017. március 27-én kelt árajánlata alapján.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átadás lebonyolítására.

 

A fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a városi köztemető kertépítészeti tervének elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3871, 0114/3 és 0115 helyrajzi-számokon elhelyezkedő városi köztemetőre a Gardenworks Kft. által készített, 2017. 02. 17-én kelt kertészeti terveket elfogadja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a temetőben a tervben foglaltaknak megfelelően jelöltesse ki a parcellákat, a parcellákon belül a sírhelyeket.

 

Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Sporttelepen lévő kis műfüves pálya felújításához szükséges TAO-pályázati önrész biztosításáról és a nagy füves labdarúgópálya körüli világítás felújításához tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PUFC részére a 2017. április 01. napján kelt kérelem alapján az Önkormányzat tulajdonában álló 3684 hrsz. és 8090 hrsz. alatti sporttelepen lévő kis műfüves labdarúgópálya felújításához az 1.000.000 forint TAO-pályázati önrészt biztosítja, és hozzájárul a nagy füves labdarúgópálya körüli világítás felújításához is.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújításokhoz a szokásos önkormányzatot védő garanciákat tartalmazó tulajdonosi hozzájárulást kiadja, és az önrész biztosításáról szóló, és egyéb jogi garanciákat tartalmazó megállapodást aláírja azzal a feltétellel, hogy a pályázati fenntartási időszak után a pályázati elemek térítésmentesen, külön nyilatkozat nélkül az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

 

Fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet, 22. melléklet 16. sor, általános tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.)  Kt. sz. határozatával, a 7/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008. (VII. 17.) Kt. sz. határozatával, a 122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. (IX. 03.) Kt. sz. határozatával, a 159/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozatával, a 109/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, a 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 92/2012. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 87/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával, a 223/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozatával, a 25/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával, 74/2015. (V. 28.)  Kt. sz. határozatával, 3/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozatával és 196/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

 

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

 

A Képviselő-testület a 49/2017. (III. 30.)  Kt. sz. határozatát jelen határozattal visszavonja.

 

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                      Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári bányatavaknál lévő halőrház mellett létesítendő büfé céljára szóló terület bérleti pályázatának eredményéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet nyilvános pályázatra vonatkozó szabályai szerint a Pilisvörösvári bányatavaknál lévő halőrház mellett létesítendő büfé működtetéséhez szükséges terület közterület-használati, bérleti jogára lefolytatott pályáztatási eljárást eredményesnek hirdeti ki. 

 

A pályázati felhívásban megadott határidőn belül, azaz 2017. április 25-én 9 óráig 1 db pályázat érkezett be. A Képviselő-testület a GFE Services Kft. pályázatát nyertesnek hirdeti ki az alábbiak alapján:

 

-         GFE Services Kft. pályázata a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel, mivel az ajánlati biztosítékot átutalta, a limitárnak megfelelő összeget ajánlott, a pályázat kiírás szerinti nyilatkozatokat megtette, és a limitárnak megfelelő bérleti díjat ajánlotta.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy GFE Services Kft.-vel az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetnek megfelelő tartalmú bérleti szerződést megkösse, melynek fő kritériumai: kizárólag halsütő működtetése, határozatlan idő, 3 havi kaució, 3 hó rendes felmondási idő.

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 2174 hrsz. alatti ingatlan ½ tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba adásáról szóló kérelem benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c.) pontja alapján elindítja a Pilisvörösvár 2174 hrsz. alatti ingatlan Magyar Állam tulajdonában lévő ½ tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba kerülését célzó eljárást, mivel az önkormányzat az ingatlant közcélok megvalósítása érdekében szeretné hasznosítani, az ingatlanon közparkot (arborétumot, fűvészkertet) szeretne kialakítani.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályok adta lehetőségnek megfelelően kérje a Pilisvörösvár 2174 hrsz. alatti ingatlan ½ tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba kerülését annak érdekében, hogy az rendezetté váljon, és a jövőben közparkként (helyi arborétumként, füvészkertként) működhessen.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás során képviselje az önkormányzatot, a szükséges iratokat benyújtsa a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, és megtegye az eljárás során a szükséges nyilatkozatokat.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 6191 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6191 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosok kérésére - a 16/2014. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerinti Lke-4 övezeti előírásoknak megfelelően.

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség (igazgatási szolgáltatási díj, változási vázrajz, stb.) az érintett ingatlan tulajdonosait terheli.

 

Határidő: 30 nap                                                                    Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.    

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata az NHKV Zrt. 2017. 04. 12-i „Tájékoztatás megfelelőségi vélemény visszavonásáról” tárgyú levele miatti állásfoglalás kérésekről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. 04. 12. napján megküldött „Tájékoztatás megfelelőségi vélemény visszavonásáról” tárgyú levelével kapcsolatosan felkéri a polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást a Pest Megyei Kormányhivataltól, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től a fenti tárgyú előterjesztésben felsorolt kérdések tisztázása érdekében, és az állásfoglalások ismeretében terjessze Képviselő-testület elé a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos teendőket.

 

Határidő: 8 nap az állásfoglalások megkérésére                   Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 tartózkodás szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 nem szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2017. (IV. 27.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.              

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.            

 

K.m.f.

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                Jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. április 27.