Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. május 25-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében, valamint a 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva

 

Krausz Valéria

 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet alapján 5 éves időtartamra – 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig ─ a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak ellátásával megbízza.

 

Határidő: 2017. augusztus 15.                                                          Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata Krausz Valéria, a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetője illetményének meghatározásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krausz Valériának, a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetőjének az illetményét 2017. augusztus 16-tól az alábbiak szerint határozza meg:

 

a)      Alapilletményét a közalkalmazottak jogállása szerinti 1. számú melléklet 100 %-ában határozza meg, (bruttó 169.228 forint + további szakképesítés bruttó 13.538 forint)

 

b)      Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában határozza meg (bruttó 100.000 forint),

 

c)      az alapilletmény 35%-át kereset-kiegészítésként (bruttó 59.220 forint) 2017. december 31-ig biztosítja.

 

d)     Egyéb kereset-kiegészítés a GESZ 2015. és 2017. évi költségvetési rendelet szerinti bérfejlesztése alapján (73.692 forint)

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.

 

Fedezet forrása: 2017. évi intézményi költségvetés

                           

Határidő: 2017. augusztus 15.                                                          Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi szociális feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörben eljárva a 2016. évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a helyi önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ezen belül a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igényét benyújtja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges mellékletekkel a támogatási igényt nyújtsa be.

 

Határidő: 2017. július 15.                                                         Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete kapacitás-átcsoportosításához szükséges Fenntarthatósági nyilatkozat és Egyetértési dokumentum jóváhagyásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtására kiadott 337/2008. (XII. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete kapacitás-átcsoportosításához szükséges Fenntarthatósági nyilatkozatot és Egyetértési dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fenntarthatósági nyilatkozat és Egyetértési dokumentum aláírására.

Határidő: azonnal                                                                              Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete módosított, 2017. április 28. napján benyújtott Szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Szervezeti és működési szabályzatának módosítását kezdeményezze.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátási szerződése felmondásának tudomásulvételéről és a II. sz. fogorvosi körzet praxisjogának elnyerésére szóló pályázat kiírásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy tudomásul veszi Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátási szerződése felmondását, és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében megjelölt II. számú fogorvosi körzet praxisjogának ingyenes elnyerésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Balassa Katalin és Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvosokkal a tartós helyettesítésre szóló megbízási szerződést, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a betöltetlen praxisra vonatkozó finanszírozási szerződést megkösse, továbbá az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál eljárjon.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatti, 217 m2 nagyságú ingatlan pert megelőző egyezség keretében történő értékesítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 1255/3 hrsz. alatt nyilvántartott, 217 m2 nagyságú ingatlant 2.700.000 forint vételárért értékesíti Wenczl Mártonnénak és Tagscherer Hajnalkának, a szomszédos 1263/1 hrsz. ingatlan tulajdonosainak.

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati rendeletben foglalt pályáztatási eljárásra jelen esetben nem kerül sor, mivel az értékesítendő önkormányzati telekre részben ráépült a szomszédos 1263/1. hrsz. alatti ingatlanon álló lakóépület, így jelen formájában nem írható ki az ingatlanra értékesítési pályázat.

A jelenlegi állapot jogi rendezése céljából a szomszédos 1263/1 hrsz. tulajdonosai értékbecslés szerinti áron vásárolják meg az önkormányzati területet.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a teljes adásvételi eljárás során az Önkormányzat képviseletére.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a köztemetőben lejárt sírok újrahasznosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő azon temetési helyeket, amelyek nem kerültek megváltásra, lezárja (21 db urnafülke, 13 db szimpla sírhely, 7 db dupla sírhely).

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lezárást a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) 19. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mellékelt hirdetményben a helyben szokásos módon, valamint három alkalommal, legalább egy országos- és egy területi napilapban tegye közzé.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztemető tájépítészeti koncepció tervében foglaltaknak megfelelően készítesse elő a közös sírhely kialakítását a temető észak-keleti sarkában, melybe a kiemelt urnák kerülnek. A közös sírhelybe bekerülő urnákról külön nyilvántartás vezetése szükséges, melyet a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya vezet.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a sírhelyek újra betemetésre való kijelöléséről külön előterjesztést készítsen.

 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) sz. rendelet, 18. sz. melléklete (Önkormányzat dologi kiadása).

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a Nagy-tó melletti sétány és futópálya kialakítása érdekében szükséges telekalakítási eljáráshoz és ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öt tó (Slötyi) tájépítészeti koncepcióterve alapján a Nagy-tó melletti sétány és futópálya kialakítása miatt telekalakítási eljárást folytat le a Pilisvörösvár 1459, 1960 és 1961 hrsz. alatti ingatlanok tekintetében, s a telekalakítási eljárás lefolytatását követően a sétány és futópálya kiépítéséhez szükséges ingatlanrészeket az értékbecslő által megállapított 9.397 forint/m2 áron megvásárolja a Pilisvörösvár 1459, 1460 és 1461 hrsz. alatti ingatlanokból.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási és adásvételi eljárás során teljeskörűen képviselje az Önkormányzatot, valamint az ingatlantulajdonosokkal megkösse az ingatlan értékbecslői áron kötendő adásvételi szerződéseket.

 

A telekalakításhoz és adásvételhez szükséges cca. 1.800.000 forint a 2017. évi költségvetés 22. melléklet 16. során (az általános tartalékkeret) biztosítva van.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a „Járdák felújítása kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján kiírt meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

-      a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) alapján 8 gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével induló közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki,

-      a Nadi Építő és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlatát nem a jogszabályokban meghatározottak szerint nyújtotta be, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,

-      a Stone Dekor Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Jó-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Gép-Liget Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Park- Tér Kft ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      az Ambíció Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      az 1. részre: a 10. sz. főút páros oldala az összességében legjobb ajánlatot a Stone Dekor Kft. adta, nettó 9.950.000 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,    

-      a 2. részre: a Nyár utca és Szabadság – Kisfaludy sarok az összességében legjobb ajánlatot a Stone Dekor Kft. adta, nettó 9.990.000 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,

-       3. részre: a Zrínyi óvoda az összességében legjobb ajánlatot a Stone Dekor Kft. adta, nettó 550.000 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,

-      a meglévő, az 59/2017. (III. 30.) Kt. számú határozatban biztosított 21.000.000 forint fedezet kiegészítéséhez szükséges a bruttó 5.022.300 forint különbözetet a 3/2017. (II. 13.) számú, a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 22. melléklet 9. során lévő fejlesztési tartalékból biztosítja

-      felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legjobb ajánlatot adó Stone Dekor Kft.-vel kösse meg a kiviteli szerződést.

 

Fedezet forrása: az összesen 26.022.300 forint fedezet a 2017. évi eredeti költségvetési rendelet két melléklete három sorából biztosított: a 23. melléklet 13. során, valamint 22. melléklet 9. során fejlesztési tartalék és 8. során pályázati önrészből.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.              

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   

 

 

K.m.f.

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                Jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. május 25.