Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. június 19-i rendkívüli ülésén

elfogadott határozatáról  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2017. (VI. 19.) Kt. sz. határozata a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanuszoda-beruházás műszaki előkészítéséről (I.)

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel üdvözli, hogy a Magyar Kormány a 1281/2017. (VI. 02.) Korm. határozatában úgy döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására kerül sor.

 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósítása érdekében együttműködik a Kormánnyal és a Nemzeti Sportközpontokkal, és a megépítendő tanuszoda helyszínéül kijelöli a Pilisvörösvár, 097/90-96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.    

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki előkészítés keretében a szükséges vizsgálatokat elvégeztesse (talajmechanika, geodézia stb.), és hogy a tanuszoda helyszínéül kijelölt területeket összevonja, az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca felöli közútkapcsolattal rendelkező telket kialakítsa, és a kialakított telket vonja ki művelés alól.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanuszoda létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás tervezetét készítse el, majd a tervezetet terjessze Képviselő-testület elé.

 

A Képviselő-testület az előkészítő munkák fedezetéül 2 milliós keretösszeget biztosít. A fedezet forrása: 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalék 22. melléklet 16. sora (általános tartalék).

 

Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

K.m.f.

 

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                   Jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes

Pilisvörösvár, 2017. június 19.