Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. június 29-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés ügyéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 138/2017. sz. előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatról, tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülésen nem kíván érdemben dönteni, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület tudomása szerint jelenleg nincs a jogszabályi előírásoknak megfelelő, megfelelőségi véleménnyel rendelkező szolgáltató, így jelenleg nincs értelme kiírni a közbeszerzési eljárást.

A Képviselő-testület a Duna-Vértes Társulási Tanács 2017. július 6-i ülését meg kívánja várni a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatosan, s ez után, a következő ülésén újra tárgyalja a szerződés felmondásának vagy megszüntetésének kérdését.

 

Határidő: Duna Vértes Társulási Tanács ülése utáni első képviselő-testületi ülés  

 

Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében, valamint a 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva

 

Manhercz Teréz

 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a és 22. § (1) bekezdése értelmében 5 éves időtartamra – 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig - a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával megbízza.

 

Határidő: 2017. augusztus 15.                                                          Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen szavazatával hozta (1 képviselő a szavazásban nem vett részt).

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Manhercz Teréz magasabb vezetői illetményének meghatározásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet szerint Manhercz Teréz, a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi óvoda magasabb vezetője illetményét az alábbiak szerint határozza meg:

 

a)      Alapilletményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete 100 %-ában határozza meg (318.812 forint),

 

b)      Magasabb vezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján az illetményalap 40%-ában határozza meg (70.847 forint),

 

c)      Nemzetiségi pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján az illetményalap 10%-ában határozza meg (17.712 forint).

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.

 

Fedezet forrása: a 2017. évi intézményi költségvetés.  

 

Határidő: 2017. augusztus 15.                                                          Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében, valamint a 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva

 

Juhászné Ligeti Katalin

 

pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a és 22. § (1) bekezdése értelmében 5 éves időtartamra – 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig - a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával megbízza.

 

Határidő: 2017. augusztus 15.                                                          Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.          

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Juhászné Ligeti Katalin magasabb vezetői illetményének meghatározásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet szerint Juhászné Ligeti Katalin, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi óvoda magasabb vezetője illetményét az alábbiak szerint határozza meg:

 

a)      Alapilletményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete 100 %-ában határozza meg (345.379 forint),

 

b)      Magasabb vezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján az illetményalap 40%-ában határozza meg (70.847 forint).

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat lássa el.

 

Fedezet forrása: a 2017. évi intézményi költségvetés.

 

Határidő: 2017. augusztus 15.                                                          Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolának az Érdi Tankerületi Központtól Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata fenntartásába és működtetésébe való átvétele kapcsán Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő megállapodásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az oktatásért felelős államtitkár 29816-3/2017/INTIRFO iktatószámú 20. sorszámon meghozott döntése alapján a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolának az Érdi Tankerületi Központtól Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata fenntartásába és működtetésébe való átadása kapcsán felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő megállapodást aláírja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi Tankerületi Központtal 2016. 12. 13. napján megkötött megállapodás és a 2016. 12. 13. napján megkötött vagyonkezelési szerződés jelen határozat szerinti módosítását készítse elő, és írja alá az Érdi Tankerületi Központ vezetőjével.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola között kötendő, 2017. szeptember 1-jétől hatályos Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvárral, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával, illetve a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolával, mint Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményével, 2017. szeptember 1-jei hatállyal aláírja.

 

Határidő: 2017. augusztus 31.                                                          Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Templom tér forgalmi rendjének megváltoztatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVŐ) 2017. május 5. napján kelt javaslatát részben elfogadva, a mellékelt helyszínrajznak megfelelően megváltoztatja a Templom tér forgalmi rendjét. Az új forgalmi rend tesztjelleggel, az iskola nyári szünetében kerül bevezetésre.

 

A tesztidőszakban, ill. az Iskola utcai járdafelújítási tervek elkészültéig az iskolával szemben a gyeprácskő-burkolatú parkoló nem kerül kiépítésre, és nem kerül átalakításra a Templom tér északi oldalán lévő parkoló sem. Az iskola őszi szünetéig tartó tesztidőszak végén Polgármesteri Hivatal értékeli a változásokat, és ha az új forgalmi rend valóban jelentősen csökkenti az iskola előtti forgalmi torlódásokat és zsúfoltságot, akkor az őszi szünetben megtörténik a terv szerint a templom északi oldalán lévő parkoló átalakítása.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új forgalmi rend bevezetéséhez szükséges közlekedési táblák megrendelésére és kihelyezésére.

 

A Képviselő-testület a forgalmirend-változtatáshoz szükséges 150.000 forint fedezetet a 2017. évi költségvetési rendelet Városüzemeltetési kerete terhére biztosítja.

                                                                                             

Határidő: folyamatos                                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 241/2006. (XII. 14.)  Kt. sz. határozatával fogadott el, és a 220/2007. (XI. 08.) Kt. sz. határozatával, a 18/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 125/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 42/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. határozatával, a 248/2010. (XII. 09.) Kt. sz. határozatával, a 12/2011. (I. 27.) Kt. sz. határozatával, az 57/2011. (III. 31.) Kt. sz. határozatával, a 11/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozatával, a 26/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 32/2014. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 95/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozatával, a 187/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozatával, a 192/2016. (XI. 24.) Kt. sz. határozatával és az 57/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

 

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                                  Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári háziorvosok közösségének „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című, VEKOP-7.2.3-17 kódszámú pályázaton való indulásának támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi támogatását adja a pilisvörösvári háziorvosok közösségének „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című, VEKOP-7.2.3-17 kódszámú pályázaton való indulásához.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a fenti pályázati felhívásra nem kíván támogatási kérelmet benyújtani.

 

Határidő: azonnal                                                                              Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvényben biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának jelen határozat mellékletét képező, 2013-2018 évekre szóló, 2017. évben újból felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal                                                                              Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

     

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 6227 hrsz. alatti ingatlan adásvételéhez, illetve (annak eredménytelensége esetén) kisajátításához szükséges eljárás megindításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2014. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és az annak mellékletét képező Szabályozási Terv szerint a Pilisvörösvár 6227 hrsz-ú ingatlan területéből történő leválasztással új közutat kíván kialakítani, a fennmaradó részt pedig záportározóként kívánja hasznosítani.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek előkészítése érdekében a Pilisvörösvár 6227 hrsz. alatti ingatlanokra értékbecslést készíttessen. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékbecslés alapján az ingatlan tulajdonosaival tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson le az ingatlan adásvétele vagy cseréje tekintetében.

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6227 hrsz. alatti ingatlan adásvételének meghiúsulása esetén a Polgármester jogosult az ingatlan kisajátítása iránti eljárást az illetékes hatóságnál megindítani. Az eljárás megindításához szükséges fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) számú rendeletének (költségvetési rendelet) igazgatási, dologi tevékenység előirányzatában biztosítva van.

 

Határidő: folyamatos                                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár belterületén elhelyezkedő közparkok föld alatti automata öntözőrendszer tervezésének és kivitelezésének elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1.856.000 forint + Áfa összeget biztosít a város belterületén három közpark automata öntözőrendszerének tervezésére és kiépítésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a vállalkozási szerződést az ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó V31 Kft.-vel a következő helyszínekre: 1) Körforgalom, 2) Hősök tere 3) Vásár tér.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.

 

Fedezet forrása 2017. évi költségvetési rendelet általános tartaléka.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a Szondi u. 108. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a Képviselő-testület 62/2017. (III. 30.) Kt. számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati eljárás alapján a pilisvörösvári belterület 3519 helyrajzi számú, természetben a Pilisvörösvár, Szondi u. 108. szám alatt elhelyezkedő önkormányzati ingatlant értékesíti Krupp Zoltán és Kruppné Spiegelberger Erzsébet 2095 Pilisszántó, Szabadság u. 33. szám alatti lakosok részére, az ajánlat szerinti 7.560.000 forintos vételáron úgy, hogy a szerződés megkötésekor vevők a vételárat egy összegben megfizetik az eladónak.

 

Krupp Zoltán és Kruppné Spiegelberger Erzsébet által benyújtott pályázat a 62/2017. (III. 30.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat feltételeinek megfelelt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                                              Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata vis maior pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösváron 2017. május 12. napján történt heves esőzés miatti, műszaki szakértő által alátámasztott, bruttó 2.346.234 forintos költségére való tekintettel úgy dönt, hogy

  1. pályázatot nyújt be egy eredeti és két másolati példányban a Magyar Államkincstárnak, továbbá egy másolati példányban a területileg illetékes Fővárosi és Megyei Kormányhivatalnak vis maior támogatás igénylésére, vízelvezető árok helyreállítására.

A helyreállítandó vízelvezető árkok:

-       HRSZ 7553 Ipartelep vízelvezető árok

-       HRSZ 517 Tűzoltó utca 5. előtti vízelvezető árok,

  1.  a pályázat benyújtásához szükséges összesen 703.870 forint önrészt a 2017. évi költségvetési rendelet 22. sz. melléklet 16. sorában rendelkezésre álló Általános tartalékkeret terhére biztosítja,
  2. az Ebr42 356652 számon regisztrált vis maior pályázatnál vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira való tekintettel történő helyreállítását,
  3. nyilatkozik arról, hogy az Ebr42 356652 számon regisztrált vis maior pályázatban szereplő csapadékvíz-elevezető árok feladatát az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal nem tudja ellátni,
  4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges Nyilatkozat aláírására az alábbiakra vonatkozóan:

-       a káreseménnyel érintett ingatlanok Önkormányzati tulajdonban vannak,

-       a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik az önkormányzat,

-        a csapadékvíz-elvezető árok helyreállítása nélkül a feladatát nem tudja ellátni, útkárosodás következhet be,

-       saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani,

  1. felhatalmazza a polgármestert

-       a vis maior támogatásra vonatkozó pályázat teljes vagy részleges aláírására, beleértve, hogy esetleg visszavonjuk pályázatunkat,

  1. felhatalmazza a polgármestert pályázati nyertesség esetén a támogatási összeggel való elszámolásra, az utóellenőrzéskor meghatározott visszafizetési kötelezettség elfogadására és teljesítésére.

Fedezet forrása: Az önrészhez szükséges fedezet a 2017. évi költségvetési rendelet 22. sz. melléklet 16. során az Általános tartalékkeretből biztosítva van.

 

Határidő: 2017. június 22.                                                                 Felelős: polgármester

           

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Kisoroszi Községnek a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásának támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt hat hónapos idő leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

 

Határidő: folyamatos                                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Szigetszentmiklós Városnak a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésének támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen, feltéve hogy a kilépés nem érinti hátrányosan a folyamatban lévő pályázatokat, kötelezettségvállalásokat.

 

Határidő: folyamatos                                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Szigethalom Városnak a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésének támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen, feltéve hogy a kilépés nem érinti hátrányosan a folyamatban lévő pályázatokat, kötelezettségvállalásokat.

 

Határidő: folyamatos                                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata Halásztelek Városnak a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésének támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen, feltéve hogy a kilépés nem érinti hátrányosan a folyamatban lévő pályázatokat, kötelezettségvállalásokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás és az egyéb szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a város helyi vízkár-elhárítási tervének elkészítéséhez tervező kiválasztásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlatkérési eljárásban a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítésére vonatkozó szerződést az ajánlatkérési eljárásban összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Bartus Tibor egyéni vállalkozó, vízügyi szakértővel a szerződést megköti bruttó 620.000 forintos árral.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti szerződést aláírja.

 

Fedezet forrása: Képviselő-testület a fedezetet a 2017. évi költségvetési rendeletben lévő általános tartalékkeret terhére biztosítja.

 

 Határidő: folyamatos                                                                                   Felelős: polgármester                        

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.               

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.         

 

 

 

 

K.m.f.

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                Jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. június 29.