Dátum

Aláírás

Ügyintéző

 

 

Szervezés

 

 

Jegyző

 

 

Polgármester

 

 

Alpolgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. augusztus 3-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel fennálló hatályos közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

-         a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. 04. 13. napján kelt „Tájékoztatás az ellátásért felelős önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak megfelelőségi vélemény visszavonásával kapcsolatosan” című levelében és a 2017. június 8. napján kelt tájékoztatójában, valamint a 2017. július 11. napján kelt „Tájékoztatás a regionális integrált hulladékgazdálkodási koncepcióval kapcsolatosan” című tájékoztatóban foglalt felhívásnak megfelelően, illetve

-         a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (3) bekezdése értelmében – tekintettel arra, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. április 12. napjával elvesztette a megfelelőségi véleményét –

felkéri a polgármestert, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel 2015. február 23. napján megkötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tegyen kísérletet úgy, hogy a szerződés 6 hónapos időszak után szűnjön meg, addig pedig a szolgáltató lássa el szerződés szerinti feladatát.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közös megegyezéses jogviszonymegszüntető okirat aláírására. Amennyiben a közös megegyezéses jogviszonymegszüntetésre nem kerül sor, úgy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződésnek a hulladékgazdálkodási törvény 37. §-a szerinti 6 hónapos felmondási idővel történő felmondására.

 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Zöld Bicske Nonprofit Kft-t, hogy haladéktalanul nyissa meg a pilisvörösvári szelektív hulladékudvart, és hogy a szerződés megszűnéséig hátra lévő 6 hónapos időszak alatt szerződés szerint tegyen eleget szolgáltatási kötelezettségének.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzletrészvásárlásra vonatkozó korábbi, 123/2016. (VII. 21.) Kt. sz. határozat alapján írja alá az üzletrészvásárláshoz szükséges okiratokat (társasági szerződés módosítás stb.).

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hulladékszállításra vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntéstervezetet vagy a hatáskörnek a Duna-Vértes Társulási Tanácsra történő átruházásának kérdését akkor terjessze Képviselő-testület elé, ha már újra lesz a jogszabályi előírásoknak megfelelő és megfelelőségi véleménnyel rendelkező potenciális pályázó a piacon.

 

Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a dr. Balassa Katalin és dr. Kövesdi Katalin területi ellátási kötelezettséggel működő pilisvörösvári fogszakorvosok részére a 2017. szeptember 1-jétől hatályos fogászati körzetalakítás következtében megnövekedett ellátotti létszámból fakadó többletköltségek ellentételezése céljából fizetendő praxishozzájárulásról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Balassa Katalin és dr. Kövesdi Katalin területi ellátási kötelezettséggel működő pilisvörösvári fogszakorvosok részére - a dr. Gábeli Ádám fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátási szerződésének 2017. 08. 31-i hatályú felmondása következtében 2017. 09. 01-jétől hatályos fogászati körzetalakítás eredményeképpen megnövekedett ellátotti létszámból fakadó degresszív finanszírozás és a jelentkező többletköltségek ellentételezése céljából - 2017. 09. 01-jétől praxisonként havonta bruttó 80.000 ezer forint praxishozzájárulást fizet.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a praxishozzájárulásról szóló megállapodás aláírására határozott időre, tehát addig, amíg két fogorvosi körzet működik a korábbi három fogorvosi körzet helyett. A praxishozzájárulás biztosítására olyan okirattal kerüljön sor, hogy a finanszírozást az önkormányzat bármikor indoklás nélkül visszavonhassa, a körzetek visszaalakítása esetén.

 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy az egyes fogászati körzetek létszámának jelentősebb változása esetén a praxishozzájárulás összegét felülvizsgálja, vagy azt nem kielégítő feladatellátás esetén felmondja.

 

Fedezet forrása: A Képviselő-testület a praxishozzájárulás költségeinek fedezetére 2017. évben szükséges 480.000 forintot Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) sz. rendeletének általános tartalékkerete terhére biztosítja.

 

Határidő: 2017. 09. 01. és folyamatos                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Főzőkonyháján dolgozók béremeléséhez szükséges többlet bérkeret biztosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. 07. 01. napjától a költségvetés „személyi juttatások és a munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatokon belül a Főzőkonyha állomány bruttó alapbérét egységesen 20 %-kal megemeli és az ennek megfelelő 2.847.746 forint többlet bérkeretet biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek alapján a többlet bérkeret terhére a Főzőkonyha személyi állományának bérét rendezze. 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet 18. mellékletének 18., 19. és 20. sora, a gyermekétkeztetés dologi kiadásainak előirányzata.

 

Határidő: 2017.07.01.                                                           Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a településrendezési eszközök módosításáról a 7170/2, 7169/3 és a 7169/4 hrsz-ú telkekre és környékükre vonatkozóan és az ehhez kapcsolódó településrendezési szerződés megkötéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti a településrendezési eszközök módosítását a 7170/2, 7169/3 és a 7169/4 hrsz-ú telkekre és környékükre vonatkozóan. A településrendezési tervek módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv tartalmával és a településrendezési szerződés tervezetében foglalt vállalásokkal egyet ért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti településrendezési szerződés aláírására és egy háromoldalú tervezési szerződés aláírására.

 

Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Hírek c. városi hírportál Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vörösvári Hírek c. városi hírportál Szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek.  4. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2004. (I. 12.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 14/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 124/2009. (VII. 23.)  Kt. sz. határozatával, a 41/2010. (II. 25.) Kt. sz. határozatával, a 110/2011. (V. 26.) Kt. sz. határozatával, és a 157/2011. (VIII. 04.) Kt. sz. határozatával, a 30/2013. (II. 07.) Kt. sz. határozatával, a 106/2013. (V. 30.) Kt. sz. határozatával, a 24/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával, a 117/2015. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával és a 43/2017. (III. 14.) Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja:

 

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának Módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája részére, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel módosításának.

 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a módosított Alapító okirat alapján vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, s azt nyújtsa be jóváhagyás céljából 2017. szeptember 30-ig a polgármesternek.

 

Határidő: nyilvántartásba vétel 8 napon belül                       Felelős: jegyző, intézményvezető

                SZMSZ módosítás: 2017. szeptember 30.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, a „Pest megye területén működő önkormányzati tulajdonú, egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására” vonatkozó pályázati kiírásra, a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi alapellátását biztosító helyiségei, azaz a háziorvosi rendelők, a házi gyermekorvosi rendelő, valamint a fogászati rendelő felújítására a következő műszaki tartalommal:

-       az alagsori gyermekorvosi rendelő, váró és vizesblokk felújítása,

-       a két emeleti háziorvosi rendelő felújítása,

-       az emeleti háziorvosi rendelők váró-előterének felújítása,

-       az emeleti vizesblokk felújítása,

-       a fogászati rendelő, öltöző, wc felújítása,

-       eszközbeszerzés, műszer, gép és egyéb berendezések.

 

A pályázat keretében megvalósítandó, fent felsorolt felújítási munkák és a beszerzendő tárgyi eszközök becsült értéke összesen bruttó 23.507.603 forint (összes projektköltség).

 

A felújítási munkák összes becsült költsége alapján a szükséges pályázati önrész összege – figyelembe véve a 85%-os támogatási intenzitást – 3.526.140 forint (pályázati önrész).

 

A 3.526.140 forintos pályázati önrész fedezete a 2017. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 11. során az Ady köz, Fácán u., Csendbiztos út pályázat önrészéhez biztosított összegből való átcsoportosítással rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat benyújtására, az önrészhez szükséges összegnek a költségvetésben történő átcsoportosítására.                                   

 

Határidő: 2017. augusztus 15.                                               Felelős: polgármester            

           

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítésének elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 93/2017. (V. 25.) Kt. sz. határozattal elfogadott átfogó értékelést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal kiegészíti.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelés kiegészítését küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Városháza és melléképülete (Műszaki Osztály) villámvédelmi rendszerének felújításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városháza valamint a melléképülete (Műszaki osztály) villámvédelmi rendszere felújítási munkáinak elvégzésével megbízza az ajánlatkérési eljárásban legkedvezőbb árajánlatot adó NKI Vill Kft.-t, bruttó 2.194.814 forint, azaz bruttó kettőmillió-százkilencvennégyezer-nyolcszáztizennégy forint kivitelezési díjjal.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az NKI Vill Kft.-vel a kivitelezési szerződést kösse meg.

 

A szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) módosított önkormányzati rendelet 22. melléklet 16. soron szereplő általános tartalékkeret terhére biztosítja. A Képviselő-testület a Puskin u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület villámvédelmi rendszerének felújítására 1 millió forintos keretösszeget biztosít a 2018. évi költségvetési rendeletében.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata az Mátyás király utca és a Nagy-tó között zárt csapadékcsatorna meg építésének támogatására vonatkozó nemzetgazdasági minisztériumi pályázat benyújtásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által, Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra (PM_CSAPVIZGAZD_2017), pályázatot nyújt be a Mátyás király utca és a Nagy-tó között zárt csapadékcsatorna megépítésére.

A tervezői költségbecslés szerint az csapadékcsatorna megépítésének költsége bruttó 85.725.000 forint. A 95%-os támogatási intenzitás figyelembe vételével a kivitelezéshez szükséges bruttó 4.286.250 forint önrészt a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet 22. melléklet 16. sor általános tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

           

 Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a „Szilárd burkolatú utak kivitelezőjének kiválasztása” tárgyában kiírt meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

-      a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) alapján a 7 gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívás kiküldésével indult közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki,

-      a Nadi Építő és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Stone Dekor Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Jó-Ép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Starbag Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

-      a Vianova 87 Zrt. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, és nyertesnek hirdeti ki:

-      az 1. részre (Lahner György utca) az összességében legjobb ajánlatot adó Stone Dekor Kft.-t adta, nettó 57.950.000 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,

-      a 2. részre (Kálvária utca) az összességében legjobb ajánlatot a Nadi Kft.-t, nettó 26.492.610 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,

-      3. részre (Báthory utca) az összességében legjobb ajánlatot a Nadi Kft.-t, nettó 44.915.970 forint ajánlati árral, 60 hónap jótállással és 5 év szakmai gyakorlattal,

-      a meglévő, a 60/2017. (III.30.) Kt. számú határozatban biztosított bruttó 101.447.600 forint fedezet kiegészítéséhez szükséges bruttó 25.925.247 forint többletfedezetet az Ady köz – Fácán utca – Csendbiztos utca útépítésre benyújtott, de nem nyert pályázat felszabaduló önrészből átcsoportosítva biztosítja.

-      felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legjobb ajánlatot adó Stone Dekor Kft.-vel , illetve a Nadi Kft.-vel kösse meg a kiviteli szerződést.

 

Fedezet forrása: Pilisszentiván Önkormányzatával kötött pénzeszköz átadási szerződéssel, és a 60/2017. (III. 30.) Kt. számú Kt. határozatban biztosított bruttó 101.447.600 forint, valamint bruttó 25.925.247 forint a 2017. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 11. során szerepelő összegből.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Fő u. 77. szám alatti önkormányzati épület bérbeadásának pályázati eljárásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. május 2. napján kiírt bérleti pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Pilisvörösvár, Fő u. 77. szám alatti, 3905/1 hrsz-ú ingatlanon lévő, 204 m2 alapterületű, földszintes épületet bérbeadásra újból meghirdeti, 1.500 forint/m2/hó alsó limit bérleti díjért, a mellékelt pályázati felhívás és alaprajz szerint.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokat terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 6226 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6226 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-4 övezeti előírásoknak megfelelően.

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség és kötelezettség (igazgatási szolgáltatási díja, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosait terheli.

 

Határidő: 30 nap                                                                    Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 0136/79 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 0136/79 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási Földhivatalhoz benyújtja.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) számú rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Gip-4 övezeti előírásoknak megfelelően.

 

Jelen határozatot a Kt. a következő feltételre tekintettel hozta meg:

 

-      A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség (igazgatási szolgáltatási díjak, földvédelmi járulék, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát terheli.

 

-      A közművek kiépítésével kapcsolatosan felmerülő összes költség az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. Az ingatlan közműellátása az önkormányzattól nem kérhető, a közművek kiépítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége és költsége.

 

Határidő: 30 nap                                                                    Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Városliget sétány közvilágításának kiépítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

-       a Városliget sétány közvilágítását kivitelezteti a Bányató utca – Horgászsor utca sarkától a Sirály utcáig (1. és 2. ütem),

-       az árajánlatkérési eljárásban az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t hirdeti ki nyertesnek, az 1. rész tekintetében nettó 9.354.541 forint + Áfa = bruttó 11.880.267 forint egyösszegű ajánlati árral, a 2. rész tekintetében nettó 1.970.658 + Áfa = bruttó 2.502.736 forint egyösszegű ajánlati árral, összesen bruttó 14.383.003 forint ajánlati árral,

-       az Ady E. köz – Fácán utca – Csendbiztos utca útépítésre benyújtott, de nem nyert pályázat felszabaduló önrészből átcsoportosít bruttó 1.883.003 forintot a Városliget sétány közvilágításának kiépítésére

-       felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérési eljárás nyertesével a szerződés megkötésére.

 

Fedezet forrása: 2017. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 14. során biztosított bruttó 12.500.000 forint, valamint az Ady köz – Fácán utca – Csendbiztos utca útépítésére benyújtott, de nem nyert pályázat felszabaduló önrészéből átcsoportosít bruttó 1.883.003 forint (2017. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 11. sor).

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Puskin u. 8 szám alatti ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú épület nyílászáróinak cseréjéről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Puskin u. 8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú H1 jelű védett épület (egykori polgári iskola, majd óvoda) elöregedett, javíthatatlanul rossz állapotban lévő nyílászáróit új, hossztoldott lucfenyőből készült (jelenleg az Építéshatósági osztály irodái), fa nyílászárókra cseréli, és elfogadja az ajánlatkérési eljárásban az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó GRAND-ÁCS Tetőcentrum és Készház Kft. bruttó 2.578.481 forintos árajánlatát.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti vállalkozási szerződést GRAND-ÁCS Tetőcentrum és Készház Kft.-vel aláírja.

 

A szükséges fedezet a két alább megjelölt befejezett beruházás maradványként az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. mellékletének 23. során (Pozsonyi utca 46. szám alatti ingatlanon keresztül húzódó vízelvezető árok helyreállítása) 1.524.105 forint megmaradt összeg, és 23. mellékletének 20. során (Csobánkai u. 3. épületbontás) megmaradt összegből 1.054.376 forint átcsoportosításával biztosítható.

 

 Határidő: folyamatos                                                            Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a vis maior pályázat benyújtásáról szóló 119/2017. (VI. 29.) számú határozat javításáról és kiegészítéséről

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2017. (VI. 29.) Kt. számú határozatában úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A benyújtott pályázat hiánypótlási felhívásában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület az Ipartelep u. és a Tűzoltó u. megrongált vízelvezető árkának felújítására vonatkozó határozatát az alábbiak szerint javítja, illetve egészíti ki:

 

A határozat első bekezdése helyesen:

„Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösváron 2017. május 12. napján történt heves esőzés miatti, műszaki szakértő által alátámasztott, bruttó 2.346.233 forintos költségére való tekintettel úgy dönt, hogy”

A benyújtott pályázatban a helyreállítandó vízelvezető árkok:

·       a 7553 hrsz-ú Ipartelep utca vízelvezető árok, és a műszaki tervezés során felmerült 7658 hrsz-ú Szent László utcai árok,

·       az 517 hrsz-ú Tűzoltó utca 5. előtti vízelvezető árok.

 

A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2017. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

703 870 Ft

 

Biztosító kártérítése

-          Ft

 

Egyéb forrás

-          Ft

 

Vis maior támogatási igény

1 642 363 Ft

 

Források összesen

2 346 233 Ft

 

 

A Képviselő-testület 119/2017. (VI. 29.) Kt. számú határozatban foglaltak többi része változatlanul hatályban marad.

 

Határidő: folyamatos                                                             Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 047/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 047/2 hrsz. alatti két ingatlanrészre vonatkozóan él a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény által biztosított elővásárlási jogával, és az elővásárlási joggal érintett 1800/9707 ill. 1300/9707 tulajdoni hányadú ingatlanrészt megvásárolja, a vételi ajánlatban megjelölt 750.000 forint ill. 1.000.000 forint összegért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

 

A Képviselő testület a két ingatlanrész megvásárlásához szükséges összesen 1.750.000 forint fedezetet a 2017. évi költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja.

 

Fedezet forrása 2017. évi költségvetési rendelet általános tartaléka.

 

Határidő: azonnal                                                                  Felelős: polgármester, jegyző

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 nem szavazatával hozta.

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.               

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.

 

 

 

 

K.m.f.

             Gromon István sk.                                                              dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                                                Jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 3.