Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének        

2017. szeptember 7. rendes ülésén elfogadott határozatai  

Dátum

Aláírás

Ügyintéző

Szervezés

Jegyző

Polgármester

Alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. szeptember 7-i rendes ülésén

elfogadott határozatairól  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata az önkormányzat 2017. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazatával hozta.      

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a Ceglédi Tankerületi Központtal kötendő perbeli egyezségről, bérleti szerződésről és együttműködési megállapodásról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. május 4. napján, 5.G.40.010/2017. számon a Ceglédi Járásbíróságon használati díj- és közüzemi díjtartozás megfizetése iránt az Önkormányzat által indított peres eljárásban egyezséget köt az alperessel, a Ceglédi Tankerületi Központtal. Az egyezség szerint a Ceglédi Tankerületi Központ kártérítés jogcímen megfizeti Pilisvörösvár Város Önkormányzata részére a 2015. április 1. napjától 2017. szeptember 26. napjáig keletkezett összesen 2.964.864 forint használati díjtartozást és 576.454 forint közüzemi díjtartozást. (A megjelölt közüzemi díjtartozás 2017. augusztus 29-én aktuális tartozás, mely 2017. szeptember 26-ig csökkenhet az esetleges befizetéseknek megfelelően, illetve nőhet is a további fogyasztással.) 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. szeptember 27-i hatállyal bérleti szerződést köt a Ceglédi Tankerületi Központtal, melynek keretében Pilisvörösvár Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Pilisvörösvár 581 hrsz. alatti (Rákóczi utca 8.) ingatlanból összesen 111 m2-nyi ingatlanrészt (hét helyiséget) bérbe ad a Ceglédi Tankerületi Központnak kedvezményes, 751,- forint/m2 bérleti díjért.

A Ceglédi Tankerületi Központ köteles az általa bérelt 111 m2-nyi terület után havonta 83.333 forint bérleti díjat megfizetni Pilisvörösvár Város Önkormányzatának.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Ceglédi Tankerületi Központtal a Pilisvörösvár 581 hrsz. alatti (Rákóczi utca 8.) ingatlanra vonatkozóan, melyben rögzítik, hogy a kedvezményes bérleti díjra való tekintettel a Ceglédi Tankerületi Központ évente legalább 332.004 forint értékben minden év május 30-ig felújításokat végez az általa – a vagyonkezelési szerződés, és a bérleti szerződés alapján – használt ingatlanrészeken.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a Ceglédi Tankerületi Központtal kötendő perbeli egyezséget, bérleti szerződést és együttműködési megállapodást, az önkormányzati bizottsági üléseken elhangzott módosításokkal.

Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület székhelyhasználati kérelméről

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület a 2017. 08. 18-i kérelme alapján - mint nemzetiségi hagyományőrző egyesület - székhelyeként a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Fő u. 127. sz. alatti ingatlanát jegyeztesse be.

A Képviselő-testület a hozzájárulását azzal a feltétellel adja, ha a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy az egyesület tevékenységének megszűnését követő 30 napon belül a Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Fő u. 127. sz. alatti ingatlanán lévő székhelybejegyzését törölteti, az ennek esetleges elmulasztásából eredő kárért felel, azt megtéríti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal                                                 Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári tanuszoda létesítésének előkészítésével kapcsolatos Előzetes megállapodás elfogadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104/2017. (VI. 19.) Kt. sz. határozatnak megfelelően elfogadja az MNSK által 2017. augusztus 24. napján megküldött Előzetes megállapodást a pilisvörösvári tanuszoda-beruházás tárgyában. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Előzetes megállapodás aláírására és a Nemzeti Sportközpontoknak való visszaküldésére.

Határidő: azonnal                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a Tűzoltó utcai és az Ipartelep-Szent László utcai csapadékvízelvezető-árkok helyreállítása kivitelezőjének és a független műszaki ellenőrnek a kiválasztására

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó utcai és az Ipartelep-Szent László utcai csapadékvíz-elveztő árok helyreállítására

Fedezet forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet 22. melléklet 16. általános tartalék során biztosított, vagy a nyertes vis maior pályázatból elszámolható utólag.

Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 6227 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2014. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és az annak mellékletét képező Szabályozási Terv szerint a Pilisvörösvár 6227 hrsz-ú ingatlan területéből történő leválasztással új közutat kíván kialakítani, a fennmaradó részt pedig záportározóként kívánja hasznosítani.

A Helyi Építési Szabályzatban és a Szabályozási Tervben megjelölt közérdekű célok megvalósítása érdekében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 116/2017. (VI. 29.) Kt. sz. határozata értelmében megvásárolja a Pilisvörösvár 6227 hrsz. alatt nyilvántartott, 1 ha 6153 m2 alapterületű, „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlant, összesen bruttó  18.000.000 forint, azaz tizennyolcmillió forint vételáron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az érintetteket értesítse, az ingatlan megvásárlásához és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges adásvételi szerződést a jelen előterjesztésben előadottak szellemében aláírja, valamint az adásvételi eljárás során Pilisvörösvár Város Önkormányzatát teljes körűen képviselje.

Az ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet a 2017. évi költségvetési rendelet alábbi mellékleteiben biztosítva van: 23. mellékletében az egyes beruházások maradványa (1.723.140 forint), a 22. mellékletének beruházási és karbantartási tartaléka (502.391 forint), az általános tartalékból 784.967 forint és a 24. mellékletében a felújítások maradványa (4.360.700 forint), illetve a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására benyújtott pályázat önrésze (10.628.802 forint).  

Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a Mátyás király utca és a Nagy-tó között zárt csapadékcsatorna és a Tó-dűlői záportározó megépítésének támogatására vonatkozó nemzetgazdasági minisztériumi pályázat benyújtásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által, Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra (PM_CSAPVIZGAZD_2017) pályázatot nyújt be a Mátyás király utca és a Nagy-tó között zárt csapadékcsatorna megépítésére, és a Tó-dűlőben a 6227 hrsz-ú ingatlanon tervezett záportározó megépítésére.

A tervezői költségbecslés szerint a csapadékcsatorna megépítésének költsége bruttó 85.725.000 forint, a záportározó megépítésének költsége bruttó 65.836.800 forint, a két létesítmény megépítésének együttes költsége bruttó 151.561.800 forint. A 95%-os támogatási intenzitás figyelembe vételével a kivitelezéshez bruttó 7.578.090 forint önrész szükséges, melyet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet 22. melléklet 16. sor általános tartalék terhére biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, az engedélyezési eljárással kapcsolatosan teljes jogkörrel eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 136/2017. (VIII. 03.) Kt. számú határozatát a Képviselő-testület visszavonja.

Határidő: folyamatos                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2017. (IX. 07.)  Kt. sz. határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Oláhné Szabó Anita hegedűtanár, a Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részére több évtizedes kiemelkedő zenepedagógusi és intézményvezetői munkájának elismeréseképpen  Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Határidő: 2017. október 23.                                        Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017. (IX. 07.)  Kt. sz. határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Manhertz István díszítőszobrász részére a Pilisvörösvár közterein és egyházi ingatlanain társadalmi munkában, ingyenes felajánlásként elkészített és felállított szobraiért, valamint több évtizedes, kiemelkedő díszítőszobrászi  tevékenységének elismeréseképpen  Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Határidő: 2017. október 23.                                        Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2017. (IX. 07.)  Kt. sz. határozata posztumusz díszpolgári cím adományozásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Mauterer János, a Mauterer zenekar (Maura Panda) egykori  vezetője részére fél évszázados kiemelkedő zenekarvezetői munkája, valamint pilisvörösvári német nemzetiségi fúvószenei hagyományok ápolásában, megőrzésében és továbbfejlesztésében szerzett kimagasló érdemei elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a díszoklevél elkészíttetésére.

Határidő: 2017. október 23.                                                Felelős: polgármester

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen, 2 nem és 1 érvénytelen szavazatával hozta.  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata posztumusz díszpolgári címre való felterjesztési javaslat elutasításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 04.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva a Wenczl József táncos-koreográfus részére posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím adományozására vonatkozó, 2017. 06. 14-én érkezett javaslatot nem támogatja.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a javaslattevők tájékoztatására.

 

Határidő: azonnal                                                        Felelős: polgármester

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 2 igen, 8 nem, 1 érvénytelen szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 3960 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban  

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3960 hrsz. alatti ingatlant a 2017. augusztus 15. napján kötött ingatlan adásvételi előszerződésben megjelölt 15.000.000 forint, azaz tizenötmillió forint vételáron nem kívánja megvásárolni.

Határidő: azonnal                                                Felelős: polgármester, jegyző

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról  

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a két rendes ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámolót.

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 2 nem szavazatával hozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2017. (IX. 07.) Kt. sz. határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos tájékoztatót.              

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás szavazatával hozta.    

K.m.f.

                Gromon István sk.                                                dr. Krupp Zsuzsanna sk.

     Polgármester                                                             Jegyző  

Jegyzőkönyv hiteléül: Bándi Gyöngyike      

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 11.