Miben segíthetünk?

Fák kivágásának szabályai Pilisvörösváron

Fák kivágásának szabályai Pilisvörösváron
2022. február 24.

Az utóbbi időben több fórumon is felmerültek a fák kivágásával kapcsolatos kérdések, ezért fontosnak tartjuk a vonatkozó szabályok bemutatását. A zöldfelület, az egészség, az élőhely védelme és a város összképe miatt is fontos, hogy csak indokolt esetben lehet fát kivágni Pilisvörösváron és annak pótlásáról is gondoskodni szükséges. Mindehhez pedig engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatalnál. A kérdéskört a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet (346/2008), valamint a zöldfelületek fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet (25/2011) szabályozza. A fák magáningatlanon való kivágásának és pótlásának fő szabályait a helyi rendelet alapján az alábbiakban emeltük ki.

Fa kivágásának menete magáningatlanon

Aki a tulajdonában (kezelésében, használatában) lévő, magántulajdonú ingatlanon található élőfát ki akarja vágni, szándékát előzetesen a jegyzőnél írásban kell kérelmeznie. Ez alól kivételt képeznek a gyümölcsfák és a tuják.

A kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, időpontját, a fák darabszámát, faját, átmérőjét, a bejelentő nevét és lakcímét. A kérelemből ki kell tűnnie, hogy a bejelentő a fával rendelkezhet-e.

A jegyző:
· a fa kivágását engedélyezi, és a bejelentőt a kivágott fa pótlására kötelezi, vagy
· a fa kivágását megtiltja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő jogosultsága nem állapítható meg.

A döntés közlése előtt tilos az élőfát kivágni.

Fakivágás március 15. és szeptember 15. között nem engedélyezhető. Kivéve jogerős építési engedélyes munkavégzés vagy lakóépület építés, önkormányzati fejlesztés, beruházás, balesetveszély, vagyonvédelem esetén.

A fa kivágása akkor engedélyezhető, ha azt a fa állapota indokolja (pl.: csúcsszáradás, bélkorhadás, kártevők, nagymértékű kár okozása, fertőzött állapot, a vegetációs fázisnak nem megfelelő állapot), ha balesetveszély áll fenn, vagy ha a fa igazoltan egészségügyi problémákat okoz, vagy anyagi kárt okoz illetve építmény elhelyezése indokolja.

A kiszáradt fa, illetve vis maior helyzetben balesetveszélyes fa kivágásáról a tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni. Kiszáradt fa esetében a kivágás időpontját 30 nappal előtte - illetve vis maior helyzetben a káresemény időpontjában - írásban be kell jelenteni a jegyzőnek, aki indokolt esetben elrendelheti a fa pótlását.

Ha a fák az épületre előírt benapozási követelmény sérelme nélkül, az építési telken az építési területen belül áthelyezhetők, akkor azok kivágása nem engedélyezhető.

Fapótlás

Ha a fák kivágása (kivéve a gyümölcsfa, tuja) magáningatlanon építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvéleménnyel igazolt okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról a jegyző által meghatározott módon kell gondoskodni.

Külterületi magántulajdonú ingatlan esetében a fakivágás utáni pótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérője a kivágott fák törzsátmérőjének összegével megegyezzen. A törzsátmérőt a föld felszínétől 1 méter magasságban kell mérni.

Belterületi magántulajdonú ingatlanon a kivágott fák darabszámát kétszeres mértékben kell pótolni.

A pótlási kötelezettség teljesítésénél, ha az ingatlanon belüli pótlás túltelepítést eredményezne, a fennmaradó pótlási kötelezettséget közterületen is lehet teljesíteni.

Magántulajdonú ingatlanon történő fakivágás után a pótlás történhet magántulajdonú ingatlanon és közterületen. A közterületen történő fakivágás utáni pótlás kizárólag közterületen történhet.

A pótlási kötelezettség teljesítésénél 6/8 cm törzskerületnél kisebb méretű facsemeték a pótlás során nem használhatók. A törzskerületet 1 m magasságban kell mérni.

A pótlás során közterületen kizárólag lombhullató fa ültethető.

Amennyiben a pótlás a fakivágás helyén nem törtéhet, úgy a Polgármesteri Hivatal jelöl ki közterületen pótlási helyet.

Ha a Polgármesteri Hivatal pótlási helyet nem tud kijelölni, úgy a pótlási kötelezettség pénzbeli megváltással is teljesíthető. A pótlási kötelezettség összegét az engedélyező határozatban határozzák meg a kivágott fa helyett ültetendő fa fajtájának, méretének és darabszámának, valamint az elültetésének a költsége alapján. A pénzbeli megváltás csak fapótlásra, fatelepítésre fordítható.

Fapótlási kötelezettségének a bejelentést követő egy éven belül, ősszel (szeptember 15. és december 15. között) kell eleget tenni. Amennyiben a fakivágás építmény elhelyezése miatt történik, a pótlásra sor kerülhet másfél éven belül, ugyancsak őszi (szeptember 15. és december 15. közötti) ültetéssel.

A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő két vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni. Az eredményes ültetés tényét 30 napon belül a pótlásra kötelezettnek be kell jelentenie. A hivatal által kijelölt közterületen történő pótlás esetén a bizonyíthatóan megfelelő gondozás ellenére életképtelen fa ismételt pótlása a telepítést végző lakos feladata.

A fát a rendelet hatálybalépését követően a szomszédjogok figyelembevételével a telekhatártól, illetve épülettől minimum az alábbi távolságokra kell ültetni:
− 3 m-nél magasabbra nem növő díszfa: 2,50 m,
− 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa: 3,50 m
− alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa: 5,00 m
− cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő: 7,00 m
− dió- és gesztenyefa: 8,00 m

A rendelet hatálybalépését megelőzően magántulajdonú ingatlanon telepített fák a nem megfelelő ültetési távolságok miatt ki nem vághatók, kivételt képeznek ez alól a rendelet alapján, a jegyző által lefolytatott engedélyezési eljárásban egyéb okok miatt kivágásra engedélyezett fák.

Meg kell fizetni a kivágandó fa értékét minden olyan esetben, amikor a fa kivágását balesetveszély, épületek állagának védelme, közcélú beruházás vagy a fa természetes elöregedése nem indokolja, és az előírt mennyiség pótlására nincs lehetőség. A fizetési kötelezettséget határozatban kell előírni.

Közterület

Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.

Magánszemély közterületen csak a jegyző hozzájárulásával végezheti el a fák ifjítását (kivéve a gyümölcsfák szakszerű kezelését).

Fás szárú növény kivágása közterületen a Kormányrendelet alapján csak a jegyző engedélyével végezhető, és csak abban az esetben, ha: a fa beteg, (pl.: csúcsszáradás, bélkorhadás, kártevők nagymértékű károkozása, fertőzött állapot, a vegetációs fázisnak nem megfelelő állapot), elöregedett, vagy kiszáradt; balesetveszély áll fenn, a fa a környezetben élő lakók számára igazoltan egészségügyi problémákat okoz, a közlekedést akadályozza, a közterület beláthatóságát akadályozza,  a fa anyagi kárt okoz, a közterület fejlesztése és fenntartása indokolja.

Utcai fasor és épület közelében lévő fák környezetében építési tevékenység csak úgy folytatható, hogy az a fasort vagy fát ne károsítsa.

A rendelet hatálya kiterjed Pilisvörösvár Város közigazgatási területére és vonatkozik minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.

Nem terjed ki a rendelet hatálya a közterületi fakivágásokra, amelynek rendjét a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet (346/2008. (XII. 30.))szabályozza. Nem terjed ki a rendelet hatálya a magántulajdonú gyümölcsfákra valamint a magántulajdonú ingatlanon található cserjék és tuják kivágására.

A  rendelet teljes terjedelmében ezen a linken olvasható. 

 

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []