Miben segíthetünk?

Zenemóka a Széchenyi Utcai Tagóvodában

Zenemóka a Széchenyi Utcai Tagóvodában
2021. augusztus 20.
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának Eszterlánc Alapítványa, a Nemzeti Tehetség Program keretében, zenei tehetség-kibontakoztató programjával, “Zenemóka” címmel 2020 decemberében pályázatot nyert, és 500 000 Ft támogatásban részesült.

A támogatás jelentős részét Orff, és egyéb, különleges hangszerek vásárlására költöttük, illetve a műhelymunka színvonalát növelő tárgyi eszközök beszérzésére fordítottuk. 

A tehetséggondozó műhelymunkában a 2020/ 2021-es nevelési évben a zene iránt különös érdeklődést mutató, 5-6-7 éves gyermekek vehettek részt, heti rendszerességgel.

A foglalkozásokat két, zenei tehetséggondozó továbbképzést végzett, több éves tapasztalattal rendelkező, a program megvalósításához kedvet és elhivatottságot érző  óvodapedagógus szervezte és irányította.

A “Zenemóka” foglalkozások a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva  játékosak,  tevékenyek voltak, különlegességük  a megszokott óvodai zenei nevelésen túlmutató  gazdagításban jelent  meg. A foglalkozásokon zenei nyelven mutatkoztunk be, változatos zenés-mozgásos játékok keretében fejlesztettük a gyermek ritmusérzékét és egyéb képességeit, tánclépéseket sajátítottunk el, Orff hangszerekkel zenekart alkottunk, teret engedtünk a szabad önkifejezésnek, és ritmusképletekkel is ismerkedtünk.

Bízunk benne, hogy tehetség-kibontakoztató tevékenységünk során a zenei, szociális és egyéb képességek fejlesztése mellett, a távolabbi céljaink is megvalósulnak: a zene szeretetét a gyermekek továbbadják, és a benne rejlő lehetőségeket az elkövetkezendő életszakaszaikban is megtalálják. A műhelymunka vezetése számunkra is nagy élményt jelentett.

Miért pont a zenét választottuk?

Egyrészről azért, mert a zene hatása rendkívüli! A zene által nemcsak a gyermek zenei képességei és készségei fejlődnek, hanem jótékonyan hatással van a gyermek tevékenységére, viselkedésére, aktivitására, alkotó gondolkodására, fogékonyságára. A zene hatására a gyermek kiegyensúlyozottá válik, a belső feszültség feloldódik. Szociális kompetenciái és értelmi képességei is fejlődnek: társait mind jobban igényli, bátran közeledik hozzájuk, illetve figyelmének időtartama és tartóssága nő, emlékezete, gondolkodása fejlődik. 

Másrészről azért, mert a program megvalósítását vállaló óvodapedagógusok nevelő munkájában a zenei nevelés, a zene, a ritmus valamilyen formában  mindennap jelen van. Kedvet és elhivatottságot éreztek a zenei műhelymunkához.

 

Óvodás gyerekeknél tehetség ígéretről, tehetségre irányuló hajlamról, tehetségcsírákról beszélhetünk.


Célunk volt,  hogy ezen  gyermekek zenei képességeit differenciált feladatokkal, játékokkal, fejlesszük tovább, elmélyítsük tudásukat, és egyben erősítsük a gyermekek tehetségével összefüggő gyenge területeket, amelyek megnehezítik vagy megakadályozzák a tehetség fejlődését. 


A “Zenemóka “ foglalkozásokon 21, a zene iránt különösen érdeklődő, a zenére fogékony 5-6 -7 éves korú gyermek vett részt. A tehetségre utaló jegyek azonosításában segítségünkre voltak a kollégáink, a továbbiakban pedig kértük a szülők támogatását is.

A műhelymunka során a gyermekek számára több és változatosabb lehetőséget biztosítottunk  örömteli zenei tevékenységre, élményre, mint az átlagos igényű gyermekeknek.

A gazdagítás tehát  egyrészt  a mennyiség növelésével történt, másrészt, mivel a fejlődés látványosan gyorsabb, további, a hagyományos módszertanban kevésbé hangsúlyos vagy egyáltalán nem szereplő tevékenységformák alkalmazásával valósult meg.

Hogyan történt mindez?

a foglalkozásokat “keretbe” foglaltuk: zenei nyelven történő bemutatkozással kezdtünk, és zenehallgatással, lazítással zártunk
fontos volt számunkra, hogy a gyermekekkel bizalmas kapcsolatot alakítsunk ki, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, mert csak így váltak    kellően motiváltakká, ennek hatására tudták a feladatokat örömmel és megfelelő  kitartással végezni
alkalmazott módszereink a bátorítás, differenciálás, bemutatás, játékos mozgás, gyakorlás, dicséret, elismerés, segítségnyújtás, pozitív megerősítés voltak
arra törekedtünk, hogy minden gyerekből, képességei szerint, a maximumot “hozzuk ki”
a zenei hallást, ritmusérzéket, esztétikus mosgásfejlesztést célzó tevékenységek sokszínűek, az átlagostól eltérőek, nem mindennaposak voltak
a zenei anyagban jelen voltak a magyar népdal, magyar néptánc elemek, népi játékok elemei, más népek dalai, és a komolyzene is
változatos eszközöket használtunk, melyek biztosították a folyamatos motivációt
a foglalkozások során végzett tevékenységek dinamikájukban váltakozva követték egymást: egy koncentrált figyelmet igénylő után, mozgásos vagy lazító elemet tartalmazó játékos feladat következett  
nagy teret adtunk a szabad alkotásnak, az önkifejezésnek, de szükség szerint instrukciókkal, illetve saját példával is segítettük a bátortalanabb gyermekeket
egyikünk segítő, támogató jelleggel csapattagként vett részt a játékokban, míg másikunk irányított
a hangszerek minden foglalkozásunkon jelen voltak: örömzenéltünk kis zenekarként, és nagy zenekarként is, karmester vezetésével színesítve
nem feledkeztünk meg a pozitív személyes példa adásáról és hatásáról: minden foglalkozásunkon volt általunk előadott élő hangszerjáték vagy ének: alkalmanként duett és kánon is :-)

Összegzés

A “Zenemóka” foglakozások az óvodás korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve játékos, tevékeny, a megszokott és az “átlagos”  óvodai zenei nevelésen túlmutató, különleges alkalmak voltak. A foglalkozások során, a zenei képességek fejlesztése mellett folyamatos fejlődést tapasztaltunk a a gyermekek szociális kompetenciája és személyiségfejlődése területén is.

Fotó: Kis Erzsébet és Horváth Katalin óvodapedagógusok

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []