Miben segíthetünk?

Tájékoztató a 2023. évi óvodai beiratkozás eljárásrendjéről

Tájékoztató a 2023. évi óvodai beiratkozás eljárásrendjéről
2023. március 28.

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Jelentkezés rendje:

A szülőknek a mellékelt „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével (írásban) kell jelezniük szándékukat a gyermek óvodai felvételével kapcsolatban. A 2023. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2023/2024. nevelési évre történik. A nevelési év első napja 2023. szeptember 1. (péntek).

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. A fenti jogszabály értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént, és a szülő aktív foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv Pilisvörösvár esetén a Pest Vármegyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal (2085 Pilisvörösvár Fő u. 66.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők:

1. Óvodai jelentkezési lap (átvehető az óvodákban ill. letölthető a www.pilisvorosvar.hu, www.nnovi.hu honlapról)

2. A gyermek és a szülők lakcímkártyával igazolt pilisvörösvári lakcíme (lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye)

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

4. A szülők érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)

5. A gyermek TAJ kártyája

6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) /Nkt. 49.§ (3)/ Az erre vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező.

Az óvodavezető a felvételről vagy az elutasításról írásbeli határozatban értesíti az érintetteket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tudunk biztosítani arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk elhelyezni a gyermeket. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, ill. több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthatnak be. A fellebbezést Pilisvörösvár Város Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézmény vezetője részére kell átadni.

Jelentkezés ideje:

Az óvodai beiratkozási időszakról Pilisvörösvár Város Önkormányzata Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottságának 13/2023. (III. 22.) sz. határozata rendelkezik.

A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, 2023. május 8-12. között történik.

Erről az óvodában kifüggesztett hivatalos hirdetményen, az óvoda honlapján (www.nnovi.hu) a Vörösvári Újságban és az önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) is tájékozódhatnak.

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []